اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 389947

شناسه ملی: 10320405342

تاریخ ثبت: 1389/09/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

کد پستی: 1991634413

آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، آرارات ، بزرگراه کردستان ، خیابان زاینده رود غربی ، پلاک 3 ، طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1389/09/01

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/09/01:

100,000,000 ریال

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه به شناسه ملی 101041XXXX6 و آقای محمدحسین مدیری همدان به کد ملی 006251XXXX و خانم خدیجه محمدی به کد ملی 006192XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند پ 981121XXXX00840 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه ( سهامی خاص) به شناسه ملی 101041XXXX6 به نمایندگی آقای قنبر آقاجانی به کد ملی 206443XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدحسین مدیری همدان به کد ملی 006251XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم خدیجه محمدی به کد ملی 006192XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند کلیة اسناد تعهدآور، قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضای رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات و نامه های اداری شرکت نیز با امضای منفرد یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 981121XXXX29801 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرارات، بزرگراه کردستان، خیابان زاینده رود غربی، پلاک 3 ، طبقه همکف کدپستی 199163XXXX تغییر یافت. پ 971222XXXX15455 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/09/13:

شرکت فوق در تاریخ 1/9/1389 تحت شماره 389947 و شناسه ملی 103204XXXX2 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1/9/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: صادرات و واردات و خرید و فروش داخلی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خصوصا مواد اولیه کارخانجات تولیدی من جمله فلزات و مواد شیمیایی و ساختمانی قطعات و ابزارهای صنعتی مواد غذایی و خوراکی پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی ارایه خدمات و مطالعات فنی و اجرایی و اقتصادی و بازاریابی مجاز غیر هرمی و غیر شبکه ای و غیر الکترونیکی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و تحقیق و پژوهش در رابطه با موضوع شرکت تهیه گزارشهای توجیهی فنی و اقتصادی و طرح کسب و کار و تهیه مدارک و مستندات و سایر اموری که به نحوی ار انحا با فعالیت فوق مرتبط باشد و ارایه خدمات طراحی اقتصادی و ترخیص کالاهای مجاز از گمرکات کشور واردات تهیه توزیع و فروش مواد قطعات تجهیزات ماشین آلات و سیستمهای صنعتی خرید سهام و سایر اوراق بهادار مجاز برای شرکت سرمایه گذاری و مشارکت در تشکیل انواع شرکتها اخذ تسهیلات مالی و اعتباری ارزی یا ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و عقدقرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت جهت اجرای پروژه های صنعتی و ساختمانی و انجام عملیات مجاز دیگری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای حصول به اهداف شرکت لازم بوده یا در جهت اجرا و تحقق موضوع شرکت ضرورت داشته باشد اخذ و اعطای نمایندگی در کلیه حوزه های تولیدی و خدماتی مرتبط با اهداف شرکت از و به شرکتهای داخلی و خارجی هر گونه فعالیت مورد نیاز برای تامین اهداف شرکت. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت 1 3 استان تهران شهر تهران خیابان میرزای شیرازی کوچه 19 پلاک 15 کدپستی 158667XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به یکصد هزار سهم 000/1 ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/35 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 5844 مورخ 25/8/1389 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 شرکت تولیدی ساریه شمال سهامی خاص به شماره ثبت 7538 با نمایندگی آقای حسین عبده تبریزی به سمت رییس هییت مدیره 2 5 آقای عبداله عبدی به شماره ملی 499993XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 5 شرکت سرمایه پردازش اندیشه سهامی خاص به شماره ثبت 365643 با نمایندگی آقای محمدرضا مدیری همدان به سمت عضو هییت مدیره 4 5 آقای محمد عامری به شماره ملی 005678XXXX (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره در غیاب مدیر عامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره و نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای اسماعیل آقامحمدی به شماره ملی 160008XXXX به عنوان بازرس اصلی 2 8 آقای سید رضا هاشمی به شماره ملی 530989XXXX به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی