اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 25457

شناسه ملی: 10380408811

تاریخ ثبت: 1384/10/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 16 نفر

آدرس: نشانی مشهد بلوار عبدالمطلب نبش عبدالمطلب 29

تاریخ تاسیس: 1384/10/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/04/10:

300,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/10/18:

10,500,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/10/1397 و نامه شماره 258135 مورخ 04/11/1397 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم اعظم عظیمی طاهری 094055XXXX عضو علی البدل هییت مدیره جایگزین خانم زهرا عظیمی طاهری در هییت مدیره گردید ـ 2 اعظم عظیمی طاهری 094055XXXX به سمت رییس و دانیال بابکی 092042XXXX به سمت نایب رییس و پدرام قهرمان به سمت منشی هییت مدیره و آقای پدرام قهرمان 093364XXXX به سمت مدیرعامل برای باقیمانده تصدی هییت مدیره تا تاریخ 27/01/1400 انتخاب شدند 2 ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ و برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای پدرام قهرمان (مدیرعامل) و خانم اعظم عظیمی طاهری (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی نامه ها با امضای آقای پدرام قهرمان و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 980208XXXX15648 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 27/01/1397 و نامه شماره 21826 مورخ 09/02/1397 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: زهرا عظیمی طاهری به کد ملی 094064XXXX و دانیال بابکی به کد ملی 092042XXXX و پدرام قهرمان به کد ملی 093364XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره اعظم عظیمی طاهری به کد ملی 094055XXXX و شهین عظیمی طاهری به کد ملی 068180XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند. ـ ویدا قهرمان فیض آبادی به کد ملی 093764XXXX به عنوان بازرس اصلی و مینا قهرمان به کد ملی 070236XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ صورتهای مالی سالهای 94 و 95 مورد تصویب قرار گرفت. ش 970215XXXX36852 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/01/1397 و و نامه شماره 21826 مورخ 09/02/1397 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم زهرا عظیمی طاهری به کد ملی 094064XXXX به سمت رییس هییت مدیره و دانیال بابکی به کد ملی 092042XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و پدرام قهرمان به کد ملی 093364XXXX به سمت منشی هییت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ و برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای پدرام قهرمان (مدیرعامل) و خانم زهرا عظیمی طاهری (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی نامه ها با امضای آقای پدرام قهرمان و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970215XXXX40560 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/01/1397 و نامه شماره 21854 مورخ 09/02/1397 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مواردی به شرح ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید: تولید ـ خرید و فروش انواع گیاهان دارویی داخلی و خارجی ـ بسته بندی گیاهان دارویی فرآوری شده و اخذ مجوزهای مربوط به صنایع تبدیلی و تکمیلی در زمینه گیاهان دارویی از سازمانهای ذیربط ـ تولید انواع داروهای گیاهی ـ انواع قرص ـ شربت کپسول و دم نوش با اسانس طبیعی عصاره ـ صادرات محصولات شرکت و واردات مواد اولیه شرکت ـ شرکت درهمایشها و نمایشگاههای مربوطه پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدورپروانه فعالیت نمی باشد. ـ نوع تعاونی از خدماتی به تولیدی و توزیعی تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ـ اساسنامه جدید تعاونی در 52 ماده و 29 تبصره مورد تصویب قرار گرفت. ش 970215XXXX33231 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/10/1394 ونامه شماره 175941 مورخ 6/11/94 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان مشهدتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ضمن تصویب صورتهای مالی سالهای 92 و 93 ، آقای پدرام قهرمان کد ملی: 093364XXXX وخانم زهرا عظیمی طاهری کد ملی: 094064XXXX و مینا قهرمان کد ملی: 070236XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و خانم شهین عظیمی طاهری کد ملی: 068180XXXX و اعظم عظیمی طاهری کد ملی: 094055XXXX به سمت اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدندو خانم ویدا قهرمان کد ملی: 093764XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم منصوره عظیمی طاهری کد ملی: 068179XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش 950125XXXX18731 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/10/1394 ونامه شماره 175941 مورخ 6/11/94 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان مشهدتصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا عظیمی طاهری به سمت رییس کد ملی 094064XXXX و خانم مینا قهرمان به سمت نایب رییس کد ملی 070236XXXX وآقای پدرام قهرمان به سمت منشی هییت مدیره و مدیرعامل کد ملی 093364XXXX شرکت برای مدت 3 سال انتخاب وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا ثابت آقای پدرام قهرمان (مدیرعامل) و خانم زهرا عظیمی طاهری (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای آقای پدرام قهرمان (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950125XXXX87130 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/31:

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/4/92 کلیه سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردید و طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 11/4/92 شرکت مزبور ضمن تصویب صورتهای سال مالی 91 و بودجه پیشنهادی سال 92 و افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000/500/10 ریال به مبلغ 000/000/300 ریال و اخذ تسهیلات بانکی به شرح صورتجلسه، خانمها ویدا قهرمان و اعظم عظیمی طاهری به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی 92 انتخاب گردیدند. ش 1709039 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/6/91 شرکت مزبور واصله به تاریخ 8/9/91 ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت، خانمها ویدا قهرمان و اعظم عظیمی طاهری به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی و آقای پدرام قهرمان و خانمها زهرا عظیمی طاهری و مینا قهرمان به سمت اعضای اصلی خانم شهین عظیمی طاهری به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 26/6/91 خانم زهرا عظیمی طاهری به سمت رییس هییت مدیره و خانم مینا قهرمان به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم منصوره عظیمی طاهری به سمت منشی هییت مدیره و آقای پدرام قهرمان به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت 2 سال برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای پدرام قهرمان ( مدیر عامل ) و خانم زهرا عظیمی طاهری (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت و اوراق و نامه های عادی با امضای آقای پدرام قهرمان ( مدیر عامل ) بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/12/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/11/88 شرکت مزبور واصله به تاریخ 10/11/88 مرکز اصلی شرکت به نشانی مشهد، بلوار عبدالمطلب، نبش عبدالمطلب 29 ، پلاک 47 انتقال یافت و طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 17/11/88 خانم ویدا قهرمان و اعظم عظیمی طاهری به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی و آقای پدرام قهرمان و خانمها مینا قهرمان و زهرا عظیمی طاهری به سمت اعضای اصلی و خانمها منصوره عظمی طاهری و شهین عظیمی طاهریی به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخه 17/11/88 خانم زهرا عظیمی طاهری به سمت رییس هییت مدیره و خانم مینا قهرمان به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای پدرام قهرمان به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای پدرام قهرمان ( مدیر عامل ) و خانم زهرا عظیمی طاهری (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت و اوراق و نامه های عادی با امضای آقای پدرام قهرمان به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/10/20:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 18/10/84 تحت شماره 25457 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: ارایه خدمات بهداشتی و درمانی برابر ماده 3 اساسنامه 2 - موسسین شرکت زهرا عظیمی طاهری و مینا قهرمان و پدرام قهرمان 3 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 - مرکز اصلی شرکت: مشهد- بلوار سجاد- نبش بنفشه 14 - پلاک 15 5 - سرمایه شرکت: مبلغ 10500000 ریال منقسم به 35 سهم 300000 ریالی با نام که مبلغ 3550000 ریال پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد صاحبان سهام است که ظرف مدت دوسال باید به شرکت پرداخت گردد. 6 - اولین مدیران شرکت آقایان پدرام قهرمان و نیما قهرمان و خانم زهرا عظیمی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند که خانم زهرا عظیمی طاهری به سمت رییس هییت مدیره و خانم مینا قهرمان به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم منصوره عظیمی طاهری به سمت منشی هییت مدیره و آقای پدرام قهرمان به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند. 7 -دارندگان حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره (رییس هییت مدیره و مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی با امضا اعضا هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است. 8 -اساسنامه شرکت در 66 ماده و 45 تبصره به تصویب رسیده است. 9 - انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت میباشد. 10 -بازرس اصلی و علی البدل : خانم اعظم عظیمی طاهری به سمت بازرس اصلی و خانم نسرین شفاهی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . 11 - روزنامه حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی