اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 27738

شناسه ملی: 10100732025

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

کد پستی: 1969833684

آدرس: استان تهران منطقه 19 شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله کاووسیه خیابان نگار خیابان ولیعصر پلاک 2485 برج برج نگار طبقه 22 واحد 9

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/06/26:

3,432,900,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 10/10/1397 به تصویب رسید. آقای برنهارد جوزف موف به کد فراگیر 100235530 به عنوان بازرس اصلی و آقای کلاوس هان به کد فراگیر 121191456 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ 990210XXXX41243 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 10/10/1396 به تصویب رسید. آقای برنهارد جوزف موف به کد فراگیر 100235530 به عنوان بازرس اصلی و آقای کلاوس هان به کد فراگیر 121191456 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ 990210XXXX31466 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای گابی بهیگ هانا به شماره فراگیر 99581795 به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل آقای میشاییل فلوگر به شماره فراگیر 98147325 به نمایندگی از شرکت ام آ ان انرژی سولوشنز اس ای شناسه فراگیر 300272XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای پاتریک ماگر به شماره فراگیر 104007042 به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد تعهد آور از قبیل چکها، سفته ها، بروات، حوالجات بانکی، کلیه قراردادها، نامه های رسمی و عادی، طرح دعوا در مراجع قضایی و امضای وکالتنامه ها از طرف "شرکت و غیره به امضای متفق دو نفر از اشخاص نامبرده زیر به همراه مهر شرکت برسد 1 مدیر عامل (آقای گابی بهیگ هانا) 2 نایب رییس هییت مدیره (آقای میشاییل فلوگر) 3 عضو هییت مدیره ( آقای پاتریک ماگر) پ 981102XXXX22788 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میشاییل فلوگر به شماره فراگیر 98147325 به نمایندگی از شرکت ام آ ان انرژی سولوشنز اس ای به شناسه فراگیر 300272XXXX و آقای گابی بهیگ هانا به شماره فراگیر 99581795 و آقای پاتریک ماگر به شماره فراگیر 104007042 به سمت اعضای هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند پ 981025XXXX17465 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران منطقه 19 شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسیه، خیابان نگار ، خیابان ولیعصر، پلاک 2485 برج برج نگار، طبقه 22 واحد 9 کدپستی 196983XXXX تغییر یافت. مقرر شد امضا کلیه اسناد تعهدآور از قبیل: چکها، سفته ها، بروات، حوالجات بانکی، کلیه قراردادها، نامه های رسمی و عادی، طرح دعوا در مراجع قضایی و امضای وکالتنامه ها از طرف "شرکت" و غیره به امضای متفق دو نفر از اشخاص نامبرده زیر به همراه مهر "شرکت" برسد: 1 مدیر عامل ( آقای هرایر رستمی به کد ملی 004060XXXX ) 2 رییس هییت مدیره ( آقای گابی بهیگ هانا به کد فراگیر 99581795 ) 3 عضو هییت مدیره ( آقای پاتریک ماگر به کد فراگیر 104007042 ) پ 980819XXXX98854 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ کلیه اسناد تعهدآور از قبیل چکها، سفته ها، بروات، حوالجات بانکی، کلیه قراردادها، نامه های رسمی و عادی، طرح دعوا در مراجع قضایی و امضای وکالتنامه ها از طرف "شرکت" و غیره به امضای متفق دو نفر از اشخاص نامبرده زیر به همراه مهر "شرکت" برسد: 1 ـ مدیرعامل (آقای هرایر رستمی) 2 ـ رییس هییت مدیره (آقای گابی بهیگ هانا) پ 971208XXXX33834 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین ـ ساعی، خیابان بیست و یکم، خیابان شهید خالد اسلامبولی، پلاک 137 ، ساختمان شیراز، طبقه دوم، واحد 6 کدپستی 151393XXXX تغییر یافت. آقای گابی بهیگ هانا به شماره فراگیر 99581795 به سمت رییس هییت مدیره، آقای میشاییل فلوگر به شماره فراگیر 98147325 به نمایندگی از شرکت ام آ ان انرژی سولوشنز اس ای به شناسه فراگیر 300272XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای پاتریک ماگر به شماره فراگیر 104007042 به سمت عضو هییت مدیره و آقای هرایر رستمی به کد ملی 004060XXXX (خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. مقرر شد امضا کلیه اسناد تعهدآور از قبیل چکها، سفته ها، بروات، حوالجات بانکی، کلیه قراردادها، نامه های رسمی و عادی، طرح دعوا در مراجع قضایی و امضای وکالتنامه ها و غیره تا سقف پنجاه میلیون ریال به امضای متفق دو نفر از اشخاص نامبرده زیر به همراه مهر "شرکت" برسد: 1 ـ مدیرعامل (آقای هرایر رستمی) 2 ـ رییس هییت مدیره (آقای گابی بهیگ هانا) 3 ـ خانم زاهده کاظمی. و امضا کلیه اسناد تعهدآور از قبیل چکها، سفته ها، بروات، حوالجات بانکی، کلیه قراردادها، نامه های رسمی و عادی، طرح دعوا در مراجع قضایی و امضای وکالتنامه ها و غیره بالاتر از پنجاه میلیون ریال به امضای متفق دو نفر از اشخاص نامبرده زیر به همراه مهر "شرکت" برسد. 1 ـ مدیرعامل (آقای هرایر رستمی) 2 ـ رییس هییت مدیره (آقای گابی بهیگ هانا) پ 970725XXXX11674 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میشاییل فلوگر به شماره فراگیر 98147325 به نمایندگی از شرکت ام آ ان دیزل اند توربو اس ای به شناسه فراگیر 300272XXXX و آقای گابی بهیگ هانا به شماره فراگیر 99581795 و آقای پاتریک ماگر به شماره فراگیر 104007042 به سمت اعضای هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. پ 970424XXXX98532 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 06/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی 101001XXXX4 به عنوان بازرس اصلی و آقای برنهارد جوزف موف به شماره فراگیر 100235530 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به 10 دی 95 به تصویب رسید. پ 961017XXXX90147 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هرایر رستمی به شماره ملی 004060XXXX به جای محمد یگانه به شماره ملی 299193XXXX به سمت مدیرعامل خارج از سهامداران برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید.کلیه چک ها و سفته ها و بروات و دیگر اسناد تعهدآور و سایر نامه ها با امضای مدیرعامل (آقای هرایر رستمی) و رییس هییت مدیره (آقای گابی بهیگ هانا) همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 950930XXXX97584 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال (یک میلیون ریال) به مبلغ 34329XXXX0 ریال (سه میلیارد و چهارصد و سی و دو میلیون و نهصد هزار ریال) از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده 5 در اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه مبلغ 34329XXXX0 ریال (سه میلیارد و چهارصد و سی و دو میلیون و نهصد هزار ریال) منقسم به 343290 سهم (سیصدو چهل و سه هزار و دویست و نود سهم) 10000 ریالی (ده هزار ریالی) می باشد. ذیل ثبت ازلحاظ امضا درتاریخ فوق تکمیل امضا شد. پ 950914XXXX13991 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/5/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه چک ها و سفته ها و بروات و دیگر اسناد تعهدآور و سایر نامه ها با امضای مدیرعامل (آقای محمد یگانه) و رییس هییت مدیره (آقای گابی بهیگ هانا) همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 950614XXXX88797 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای برنهارد جوزف موف با کد فراگیر اتباع خارجی به شماره 100235530 به عنوان بازرس اصلی و آقای الیور تروم با کد فراگیر اتباع خارجی به شماره 100235522 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 950510XXXX11137 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران، خیابان کریمخان، خیابان ایرانشهر،کوچه شهید حاجی محمد جوادی، پلاک 14 ، طبقه اول، کدپستی 158371XXXX تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه اصلاح گردید. موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده 2 اساسنامه اصلاح گردید. انجام تعمیرات و واگذاری پس از تکمیل تعمیرات و خدمات پس از فروش در ارتباط با موتورهای احتراق داخلی برای استفاده در مکانهای ثابت یا در کشتی ها، صنایع گاز و توربین های گازی، توربو شارژرها، انواع کمپرسورها، اکسپندرها، ابراز مکانیکی، ماشین آلات و وسایل در انواع و مشخصات گوناگون که در این اساسنامه از آنها تجهیزات نام برده خواهد شد و ارایه دوره تضمین در رابطه با انواع تجهیزات. خرید، فروش، تعمیر، تبدیل، مشاوره، نظارت، بهسازی، تغییر و معامله در خصوص انواع تجهیزات، منصوبات، کشنده ها و سخت افزارها و یا انجام هر نوع فعالیت بازرگانی دیگر که در چارچوب قابلیت های شرکت و در راستای فعالیت های مقرر و یا بطور مستقیم و یا غیرمستقیم در ارتقای اموال و حقوق شرکت در زمان انجام آن موثر واقع شود. انجام انواع فعالیت تجاری در خصوص مهندسین، فلز کاران، متخصصین ذوب فلزات و ماشین سازان، و طراحان و ذینفعان اختراعات تجهیزات، موتورها، تجهیزات نیروگاهی و تولید برق. طراحی، ساخت، تملک، بهره برداری و نگهداری از تجهیزات تولید برق و نیروگاهی همراه با کلیه تجهیزات جانبی و ماشین آلات و انجام تمام فعالیت ها، بدون هیچ گونه محدودیتی تا آنجاییکه برای موارد فوق ضرورت داشته باشد. انعقاد هر نوع قراردادی (شامل قراردادهای کلید در دست) در ارتباط با نصب، ساخت، تغییر، تعمیر، تخریب و نوسازی (چه به صورت تنهایی و چه به صورت مشترکاً و یا با استفاده از پیمانکاران دست دوم برای هر شخص حقوقی و یا شخص حقیقی) هر نوع عملیات از جمله تجهیزات، دیگ های نجار، وسایل نقلیه، انواع کشتی ها با هر نوع مشخصات، فعالیت های مرتبط با گاز، نیروگاه ها، کارخانجات صنعتی، دستگاه های آبرسان، کارهای مرتبط با آب و فاضلاب و تخلیه آب و ساختمان ها و منصوبات با هر نوع مشخصات. خرید، فروش نگهداری، تعمیر و تغییر، تعویض، اجاره، خرید اقساطی، واردات و صادرات، و یا فعالیت ها و معاملات بازرگانی در خصوص انواع مواد، اشیا، کالاها، اطلاعات، مالکیت فکری، دانش فنی و متعلقات که جهت نیل به اهداف مربوط به امور تجاری و فعالیت های مقرر و یا اموری که عرفاً باید انجام گیرد، لازم باشد یا توسط افرادی که در امور بازرگانی و فعالیت های مذکور یا فعالیت های بازرگانی مشابه یا برای ارتقا سود دهی آن شرکت مشغول به کار هستند، انجام شود. اضافه بر آن، شرکت امکان ورود به فعالیت های بازرگانی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در جهت رسیدن به موضوع این شرکت باشد را خواهد داشت. شرکت می تواند شعبه تاسیس نماید و یا در عملیات بازرگانی مشابه مشارکت نمایند درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهای لازم. ماده 41 اساسنامه جدید جایگزین قسمت 4 ماده 12 اساسنامه قبلی شد. به موجب ماده 41 نحوه ی امضای اسناد و اوراق تعهدآور "شرکت" و چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضا دارند هییت مدیره تعیین خواهد نمود. هییت مدیره باید در نظر داشته باشد که امضای صاحبان امضای مجاز به صورت مجتمعاً (حداقل دو نفر) باشد. اساسنامه جدیدی مشتمل بر 53 ماده تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ 950220XXXX29549 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/4/89 شرکت مزبور که در تاریخ 3/6/89 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ام آ ان دیزل اند توربو اس ای و کلاوس مارتین بادر و اولریش وایس. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/4/89 شرکت ام آ ان دیزل اند توربو اس ای به نمایندگی آقای تیمرمان به سمت رییس هییت مدیره و کلاوس مارتین بادر به سمت نایب رییس هییت مدیره و اولریش وایس به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر نامه ها با امضا منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/06/23:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1/2/89 شرکت مزبور که در تاریخ 3/6/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 11/10/88 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/11/27:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ 1/9/88 شرکت مزبور که در تاریخ 14/11/88 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ام.آ.ان دیزل آگسبورگ به نمایندگی استفان اشپیندلر و اولریش وایس. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/9/88 استفان اشپیندلر و اولریش وایس. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/9/88 استفان اشپیندلر به سمت رییس هییت مدیره و اولریش وایس به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/1/88 شرکت مزبور که در تاریخ 24/8/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 11/10/88 به تصویب رسید رلف سالمولر به سمت بازرس اصلی و کلاوس بادر به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 2/2/87 شرکت مزبورکه در تاریخ 30/2/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 10/10/86 بتصویب رسید. رلف سالمولر بسمت بازرس اصلی و کلاوس بادر بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/8/85 قسمتی از موضوع شرکت به شرح ذیل اصلاح شد صادرات و واردات اشتغال بفروش و توزیع ماشین آلات و موتورها همه نوع تاسیسات فنی و صنعتی و قطعات یدکی ماشین آلات برای استفاده در تاسیسات مذکور تاسیس تشکیلات و سازمانها برای تعمیر و نگهداری ماشین آلات و موتورها و کمپرسورها و توربین ها و ژنراتورهای مورد معامله شرکت می تواند مبادرت به همکاری تجارتی و مالی با سایر شرکتها و سازمانه نموده و قراردادهای مشارکت برای این منظورها منعقد و مبادله کنند همچنین می تواند در رابطه با موضوع شرکت اقدام به خرید و یا فروش اموال منقول نماید بطور کلی شرکت می تواند به همه گونه فعالیت تجارتی و مالی و صنعتی در چارچوب موضوع شرکت به شرح مذکور در این ماده اشتغال ورزد لذا ماده 3 اساسنامه شرکت نیز اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی