اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 6205

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/08/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/08/01

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت مذکور که با کلیه مدارک پس از تایید اداره کل تعاون استان گلستان به این اداره رسیده و در تاریخ 1/8/86 تحت شماره 6205 به ثبت رسیده و از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 - موضوع شرکت: تهیه مسکن برای اعضا طبق ماده سه اساسنامه 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت 5 سال خواهد بود. 3 - مرکز اصلی شرکت: گرگان، فلکه سرخواجه ، اداره بنیاد شهید، تلفن 442708 4 - سرمایه شرکت: مبلغ سیصد و بیست هزار ریال منقسم به 16 سهم بیست هزار ریالی که نقدا توسط اعضا پرداخت گردیده است. 5 - مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: آقایان محمد رضا رضایی به سمت رییس هییت مدیره و محمد نظام محله به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای سید مصطفی قایمی به سمت منشی هییت مدیره، مسلم غریب به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال و آقای سید مصطفی قایمی با حفظ سمت به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و اوراق بهادار با امضا ثابت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. 6 - بازرسان شرکت: آقایان حمزه نادر خانی به سمت بازرس اصلی و احمد کلاگر به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی