اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 11809

شناسه ملی: 10800142505

تاریخ ثبت: 1389/03/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: بلوار دانشگاه ، خیابان دانشگاه 7 ، برج آرین 2 ، طبقه 7 ، واحد 43

کد پستی: 7915311165

تاریخ تاسیس: 1389/03/11

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/03/11:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ادریس رسولی به شماره ملی 249037XXXX آقای محسن دمساز به شماره ملی 249180XXXX آقای یونس رسولی به شماره ملی 249036XXXX خانم آرزو دمساز به شماره ملی 248001XXXX بازرس اصلی و آقای حبیب رهگذر به شماره ملی 255991XXXX بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنا مه ندای هرمزگان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 980930XXXX83750 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای ادریس رسولی به شماره ملی 249037XXXX به عنوان مدیر عامل و رییس هییت مدیره آقای محسن دمساز به شماره ملی 249180XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره آقای یونس رسولی به شماره ملی 249036XXXX به عنوان عضو هییت مدیره کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار بانکی و قرارداد های تعهدآور شرکت و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980930XXXX85775 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل دفترشرکت در واحد ثبتی بندرعباس به آدرس بلوار دانشگاه، خیابان دانشگاه 7 ، برج آرین 2 ، طبقه 7 ، واحد 43 کدپستی 791531XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 940725XXXX35618 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/16:

شرکت فوق در تاریخ 11/3/89 تحت شماره 11809 و شناسه ملی 108001XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 16/6/92 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دریا آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: انجام کلیه امور مربوط خدمات صنعتی مثل طراحی برشکاری گرمکاری تراشکاری و مونتاژ انواع سازه های صنعتی و ساختمانی و دریایی و انجام امورات مربوط به طراحی و عملیات ساخت و مونتاژ انواع مخازن و سازه های شناورهای دریایی سبک و سنگین به صورت پیمان انجام امور مربوط به کارهای کارگاهی سندپلاست رنگ آمیزی جوشکاری عایق بندی و کانال کشی انجام کلیه امور پروژه های ساختمانی عمرانی تجاری تفریحی مسکونی راه سازی آسفالت کاری اسکلت سازی و محوطه سازی و راه سازی سدسازی انجام کلیه امور خدماتی سرویس و تنظیف دفاتر شرکتها ارگانهای دولتی و خصوصی و امور پشتیبانی باغبانی و سرویس ایاب و ذهاب سرویس و تعمیر و نصب انواع سیستم های برودتی و حرارتی شامل انواع چیلر و کولرهای ثابت و متحرک طراحی ساخت و نصب و تعمیر انواع تابلوهای برق صنعتی و ساختمانی فشار قوی و ضعیف کابل کشی نصب شبکه تعمیر و نگهداری انواع ترانس و تیر برق فشار قوی و ضعیف طراحی و نصب تعمیر و نگهداری انواع سیستم های برق کشی ساختمانی و صنعتی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان هرمزگان شهر بندرعباس بلوار کمربندی دوراهی ایسینی 20 متری شاهد 11 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/1 ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 125/7023000 مورخ 29/2/89 نزد بانک تجارت شعبه خلیج فارس پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای محسن دمساز به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای یونس رسولی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای ادریس رسولی به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای ادریس رسولی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارت مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 خانم صفورا رسولی به عنوان بازرس اصلی. 2 8 خانم آرزو دمساز به عنوان بازرس علی البدل. ش 1702003 ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی