اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 36306

شناسه ملی: 10380518301

تاریخ ثبت: 1388/05/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/05/12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/05/12:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 12/5/1388 تحت شماره 36306 و شناسه ملی 103805XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 12/5/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: تولید انواع بستنی پس از اخذ مجوزهای لازم 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان خراسان رضوی ـ شهر مشهد بلوار وکیل آباد ـ بلوار کوثر شمالی، حاشیه میدان کوثر ـ مجتمع ارغوان ـ طبقه 2 ـ واحد 2 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 227588 مورخ 23/2/1388 نزد بانک ملی شعبه بلوار معلم پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم جمیله حاجی زاده به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای احسان حفارمهریزی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای محمد مهریزی به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای حسین حفارمهریزی به سمت عضو هییت مدیره 5 ـ 5 ـ خانم سیما حفارمهریزی به سمت عضو هییت مدیره 6 ـ 5 ـ آقای محمد مهریزی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 1 ـ آقای مجتبی حسنی عبدل آباد به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 2 ـ آقای امین جلالی طلب به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی