اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 405

شناسه ملی: 10460021585

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

ثبت شده بشماره 405 ابهر و با شناسه ملی 104600XXXX5 باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به بطور فوق العاده مورخ 23/6/89 و صورت جلسه هییت مدیره مورخ 23/6/89 تصمیماتی بشرح زیر در شرکت فوق اتخاذ گردید: 1 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال بشرح ذیل انتخاب گردید. آقایان محمد احمد خانی علی حاج انوری و عباس احمد خانی 2 ـ آقای یحیی کاظمی بسمت بازرس اصلی و آقای محرم بیگلر بسمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار (جمهوری اسلامی) جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. 4 ـ آقای محمد احمد خانی بسمت رییس هییت مدیره و آقای علی حاج انوری بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای عباس احمد خانی بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره شرکت برای مدت 2 سال تعیین شدند. 5 ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و سایر عقود اسلامی با امضا عباس احمد خانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و همچنین اوراق عادی و نامه های اداری با امضا عباس احمد خانی و با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت ابهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی