اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1953

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 9329 - 02 - 28/3/1381 باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 6/7/1384 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : 1 - آقایان حسن علایی و ایزد ایزدی فر به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند 2 -اعضای هییت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند : آقایان رضا دادار- امیر حسن خان دادار و خانم نادیا دبیری 3 - به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/7/1384 آقای رضا دادار به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم نادیا دبیری به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و غیره با امضا آقای رضا دادار و درغیاب ایشان با نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است رییس اداره ثبت اسناد و املاک آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی