اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 10985

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورت جلسه هییت مدیره مورخه 1/8/87 شرکت فوق ثبت شده بشماره 10985 ـ 7/4/85 تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمده است. 1 ـ آقایان حمید پاکدل و محمد علی دلدار بترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شده است. 3 ـ آقایان سعید رضایی نیا و غلامحسین رضایی نیا و محمد حسین شاملی راد به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند که آقای محمد حسین شاملی راد رییس هییت مدیره و آقای غلامحسین رضایی نیا نایب رییس هییت مدیره و آقای سعید رضایی نیا مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب شدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت اعتبار دارد و سایر نامه های عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. مسیول ثبت شرکتهای ثبت رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخه 1/9/85 و صورتجلسه هییت مدیره 2/9/85 شرکت سامان راه گستر خزر سهامی خاص که در تاریخ 7/4/85 تحت شماره 10985 به ثبت رسیده تغییرات زیر انجام پذیرفت. خانم شهربانو عزیزپور نایب رییس هییت مدیره از شرکت خارج و آقای مهدی صیاد عبدی به جانشینی ایشان به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای بقیه مدت قانونی تعیین شدند سایر اعضا هییت مدیره و حق امضا کماکان به قوت خود باقی است. مسیول ثبت شرکتهای ثبت رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی