اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1268

شناسه ملی: 10260177024

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/06/25:

به موجب صورت مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/5/88 و سند صلح به شماره 12228 مورخ 19/5/88 دفترخانه 199 نجف آباد و مجمع عمومی عادی مورخ 20/5/88 تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: 1 آقای عباس فرهنگ (طبق توضیحات شناسنامه نام خانوادگی از قوقه به فرهنگ تغییر یافته) کلیه پانصد هزار ریال سهم الشرکه خود را به خانم مینا ابراهیم نجف آبادی انتقال داد و از شرکت خارج شد. 2 موارد ذیل به ماده 4 اساسنامه (موضوع) اضافه گردید به خدمات شهری و ساختمانی امور فضای سبز تامین نیروی انسانی موقت. 3 خانم مینا ابراهیم نجف آبادی به سمت رییس هییت مدیره آقای باقر فرهنگ به سمت مدیر عامل برای مدت نامحدود تعیین شدند کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رییس هییت مدیره و بامهر شرکت معتبر است. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه: 1 آقای باقر فرهنگ دارای پانصد هزار ریال سهم الشرکه 2 خانم مینا ابراهیم نجف آبادی دارای پانصد هزار ریال سهم الشرکه مسیول ثبت شرکتهای نجف آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی