اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 953

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/10/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/10/07

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/10/07:

19,800,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 15451 ـ 14/12/87 و به استناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 12/7/88 که در شرکت تعاونی فوق تشکیل و منضم به نامه شماره 142723 ـ 13/7/88 اداره تعاون مشکین شهر به این اداره واصل گردیده تصمیماتی به شرح ذیل در شرکت مذکور اتخاذ شده است: 1 ـ با استعفای آقای هوشنگ هوشیار (عضو اصلی هییت مدیره) از سمت خود موافقت به عمل آمده و مقرر شده آقای خدابخش شجاع وند (عضو علی البدل هییت مدیره) به جای فرد مستعفی به عنوان عضو اصلی هییت مدیره برای ما بقی مدت انجام وظیفه نماید. 2 ـ سایر شرایط مطابق ثبت قبلی به قوت و اعتبار خود باقی است. رییس ثبت اسناد و املاک مشکین شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 11800 ـ 9/10/87 و باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 23/11/87 که در شرکت تعاونی تاکسی تلفنی داران فعال مشکین شهر بشماره ثبت 953 تشکیل و منضم بنامه شماره 3016/13 ـ 10/12/87 اداره تعاون شهرستان مشکین شهر به این اداره واصل گردیده تغییراتی بشرح ذیل در شرکت مذکور حاصل گردیده که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 ـ آقایان حسنقلی نورالله زاده خیاوی بسمت رییس هییت مدیره، داریوش نعمت زاده خیاوی بسمت نایب رییس هییت مدیره، نعمت الله عزیزی بسمت منشی هییت مدیره برای مابقی مدت انتخاب و یدالله سیفی وجنی به عنوان مدیرعامل شرکت برای مابقی مدت انتخاب و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار باامضای حسنقلی نورالله زاده خیاوی (رییس هییت مدیره) و یدالله سیفی وجنی (مدیرعامل) و مهر تعاونی دارای اعتبار می باشد و اوراق عادی و نامه ها باامضای یدالله سیفی وجنی (مدیرعامل) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک مشگین شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/10/13:

خلاصه تقاضانامه، شرکتنامه و اساسنامه شرکت تعاونی تاکسی تلفنی داران فعال مشکین شهر که تحت شماره 953 مورخ 7/10/87 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره باستناد نامه شماره 2286/13 21/9/87 اداره تعاون مشکین شهر ثبت و در تاریخ 9/10/87 از لحاظ امضای ذیل ثبت دفتر تکمیل گردیده بشرح ذیل جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 نام و نوع شرکت: تاکسی تلفنی داران فعال مشکین شهر (تعاونی) 2 موضوع شرکت: حمل و نقل مسافران درون شهری و سایر موارد مندرج در ماده 3 اساسنامه و تبصره های مربوط به آن. 3 مرکز اصلی شرکت: مشکین شهر، خیابان دانش آژانس فرهنگیان. 4 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 5 سرمایه شرکت: مبلغ 000/800/19 ریال نقدی منقسم به 198 سهم یکصد هزار ریالی که تماماً از جانب اعضا پرداخت و بحسا به شماره 1/344 نزد صندوق تعاون شعبه مشکین شهر بنام شرکت فوق واریز شده است. 6 مدیران شرکت و دارندگان حق امضا: آقایان داریوش نعمت زاده خیاوی به سمت رییس هییت مدیره، حسنقلی نوراله زاده خیاوی به سمت نایب رییس هییت مدیره، نعمت اله عزیزی به سمت منشی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب و یداله سیفی وجنی به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب و کلیه قراردادها، اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار بامضای آقای داریوش نعمت زاده خیاوی (رییس هییت مدیره) باتفاق یداله سیفی وجنی ( مدیر عامل ) و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها بامضای یداله سیفی وجنی ( مدیر عامل ) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. 7 بازرسان شرکت: آقایان بهروز حسن زاه اصل، شهروز خاکپور لاهرودی و میکاییل فتحی به عنوان بازرسان اصلی شرکت و آقای محسن صبری خیاوی به عنوان بازرس علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 8 روزنامه رسالت برای درج آگهی های شرکت تعاونی تعیین گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک مشکین شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی