اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2210

شناسه ملی: 10380171404

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 17 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/08/01

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/02/10:

1,010,400,500 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/04/05:

8,000,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/02/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:در اجرای ماده 141 قا نون تجارت کاهش سرمایه شرکت از مبلغ 7XXXXXXXX00 ریال به مبلغ 101040XXXX ریال از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام از 20833 سهم 3360000 ریالی به 20833 سهم 48500 ریالی به تصویب رسید و ماده پنج اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: ماده پنج اصلاحی:سرمایه شرکت مبلغ 101040XXXX ریال منقسم به 20833 سهم 48500 ریالی بانام که تماما پرداخت گردیده است. پ 940604XXXX57523 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/25:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره شرکت فوق مورخ 17/9/93 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 92 بتصویب رسید. 2 ـ آقایان جمال الدین کاکاوند و جلال الدین کاکاوند و شهاب الدین کاکاوند به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 3 ـ خانم ویدا ایرانی جهت بازرس اصلی و خانم تهمینه صادقی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 4 ـ آقای جمال الدین کاکاوند بسمت رییس هییت مدیره و آقای شهاب الدین کاکاوند بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای جلال الدین کاکاوند بسمت عضو هییت مدیره و آقای رضا بینا نیز بسمت مدیرعامل خارج از سهامداران برای مدت 2 سال انتخاب شدند و حق امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، براوات و غیره باامضا یک نفر از اعضا اصلی هییت مدیره آقایان جمال الدین کاکاوند یا شهاب الدین کاکاوند یا جلال الدین کاکاوند به تنهایی همراه با مهر شرکت خواهد بود. ش 1899080 رییس ثبت اسناد و املاک نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/22:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره شرکت فوق مورخ 1/4/93 تصمیم ذیل اتخاذ گردید: آقای جمال الدین کاکاوند بسمت رییس هییت مدیره و آقای شهاب الدین کاکاوند بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای جلال الدین کاکاوند بسمت عضو هییت مدیره و آقای رضا بینا نیز بسمت مدیر عامل خارج از سهامداران برای مدت باقیمانده تا تاریخ 20/9/93 تعیین و حق امضا کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با آقای جمال الدین کاکاوند یا شهاب الدین کاکاوند یا حلال الدین کاکاوند بتنهایی همراه با مهر شرکت خواهد بود. ش 1863449 رییس ثبت اسناد و املاک نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/05:

پیرو آگهی اصلاحی شماره 1580 مورخ 27/1/93 تغییرات به شماره های 29798 مورخ 18/12/92 و شماره 26370 مورخ 17/11/92 شرکت هرم طلایی خراسان رضوی(سهامی خاص) ثبت شده به شماره 2210 شناسه ملی شرکت 103801XXXX4 قید گردیده که مبنی بر اشتباه می باشد و به 103801XXXX4 اصلاح می گردد. ش 1832928 رییس ثبت اسناد و املاک نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 20/9/91 : 1 ـ آقایان جمال الدین کاکاوند، جلال الدین کاکاوند و شهاب الدین کاکاوند بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیده اند. 2 ـ آقای غلامرضا مظفری و خانم ریحانه نفیسی فر بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. و باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 20/9/91 : 1 ) آقای جمال الدین کاکاوند بسمت رییس هییت مدیره، آقای شهاب الدین کاکاوند بسمت نایب رییس هییت مدیره، آقای حمید خسروی بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و آقای جلال الدین کاکاوند بسمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. 2 ) کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و غیره با یک امضا از سه امضای آقایان جمال الدین کاکاوند، شهاب الدین کاکاوند و جلال الدین کاکاوند همراه با مهر شرکت خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/5/91 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/12 ریال بمبلغ 000/000/000/25 ریال و افزایش تعداد سهام از 000/10 سهم 000/200/1 ریالی بانام به 20833 سهم 000/200/1 ریالی از طریق تبدیل مطالبات حال شده مورد تصویب قرار گرفت و باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 28/5/91 و باعنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هییت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 000/000/000/13 ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح می گردد. ماده 5 اصلاحی: 1 ـ سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/25 ریال منقسم به 20833 سهم 000/200/1 ریالی بانام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است. 2 ـ مقرر گردید شعبه ای از شرکت فوق به آدرس نیشابور، شهرک صنعتی خیام، انتهای خیابان کارآفرین جنوبی، قطعه 727 و 728 به مدیریت آقای شهاب الدین کاکاوند تاسیس گردید. رییس ثبت اسناد و املاک نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخه 05/04/91 : 1 ـ آقایان جمال الدین کاکاوند بسمت رییس هییت مدیره، شهاب الدین کاکاوند بسمت نایب رییس، جلال الدین کاکاوند بسمت عضو هییت مدیره و جواد میان بندی بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و غیره با یک امضا از چهار امضا آقایان جمال الدین کاکاوند، شهاب الدین کاکاوند، جلال الدین کاکاوند و جواد میان بندی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 5/4/90 شرکت مزبور افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/8000 ریال به مبلغ 000/000/000/12 ریال از طریق افزایش مبلغ اسمی سهام از 000/10 سهم 000/800 ریالی به 000/10 سهم 000/200/1 ریالی و از محل آورده نقدی مورد تصویب قرار گرفته و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 5/4/90 و با توجه به اظهارنامه تنظیمی و گواهی شماره 51047 مورخ 12/4/90 بانک ملت شعبه نیشابور مبنی بر واریز مبلغ 000/000/000/4 ریال به حساب سپرده 37/32989882 شرکت هییت مدیره، افزایش سرمایه مزبور را عملی دانسته و ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید : ماده 5 اصلاحی : سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/12 ریال منقسم به 000/10 سهم 000/200/1 ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است . رییس ثبت اسناد و املاک نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/02/11:

طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 27/1/90 شرکت مزبور افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/2 ریال به مبلغ 000/000/000/8 ریال از طریق افزایش مبلغ اسمی سهام از 000/10 سهم 000/200 ریالی به 000/10 سهم 000/800 ریالی و از محل آورده نقدی مورد تصویب قرار گرفت و باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخه 27/1/90 و با توجه به اظهارنامه تنظیمی و گواهی شماره 51847 مورخه 10/2/90 بانک ملت شعبه نیشابور مبنی بر واریز مبلغ 000/000/000/6 ریال به حساب سپرده 37/32989882 هییت مدیره افزایش سرمایه مزبور را عملی دانسته و ماده 5 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/8 ریال منقسم به 000/10 سهم 000/800 ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است. رییس ثبت اسناد و املاک نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 30/11/89 : 1 ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی 89 تصویب گردید. 2 ـ آقایان جمال الدین کاکاوند، شهاب الدین کاکاوند و جلال الدین کاکاوند به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 3 ـ آقایان علی اکبر قوچانی و مهدی میان بندی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخه 3/11/89 : 1 ـ آقایان جمال الدین کاکاوند به سمت رییس هییت مدیره ، شهاب الدین کاکاوند به سمت نایب رییس هییت مدیره و جلال الدین کاکاوند به سمت عضو هییت مدیره و جواد میان بندی به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و غیره با یک امضا از سه امضای آقایان جمال الدین کاکاوند، جواد میان بندی و جلال الدین کاکاوند همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/10/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/9/89 : 1 مقرر گردید شعبه مرکزی از آدرس قدیم تهران سعادت آباد، بلوار دریا رو به روی دانشگاه امام صادق(ع) به آدرس جدید تهران سعادت آباد سرو شرقی کوچه رشادت پلاک 6 کدپستی 199787XXXX تغییر یابد رییس ثبت اسناد و املاک نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مورخ 27/6/89 : به موضوع شرکت موارد ذیل اضافه گردید: خدمات آزمایشگاهی، آنالیز وکنترل کیفیت مواد به ویژه مواد غذایی ، تشخیص تفکیک و شناسایی میزان مواد مورد استفاده و موجود در فرآورده های غذایی، تشخیص ، تفکیک و شناسایی مواد غذایی خام ومشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی وحقوقی انعقاد قرارداد با شرکتهای داخلی و خارجی برای موارد حق العمل کاری و ترخیص کالا از گمرکات و گشایش اعتبار نزد بانکها و اخذ نمایندگی وام و اعتبارات بانکی. در نتیجه ماده 2 اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/12/88 : 1 ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی 1387 بتصویب رسید. 2 آقایان جمال الدین کاکاوند، جلال الدین کاکاوند و شهاب الدین کاکاوند به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 3 آقای علی اکبر قوچانی و خانم نسترن عباسی نیتی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. و باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخه 25/12/88 : 1 آقای جمال الدین کاکاوند به سمت رییس هییت مدیره، شهاب الدین کاکاوند به سمت نایب رییس هییت مدیره و جلال الدین کاکاوند به سمت عضو هییت مدیره و جواد میان بندی به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب گردیدند. 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته با یک امضا از دو امضای آقایان جمال الدین کاکاوند یا جواد میان بندی همراه با مهر شرکت خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه هییت مدیره شرکت فوق مورخ 24/1/1388 : 1 آدرس شعبه مرکزی شرکت از تهران شهرک غرب، بلوار پونک باختری، خیابان میلاد، میلاد 8 پلاک 54 به آدرس تهران سعادت آباد بلوار دریا روبروی دانشگاه امام صادق (ع) پلاک 41 واحد 2 تغییر یافت. رییس ثبت اسناد و املاک نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/09/13:

به استناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 27/8/87 شرکت فوق: 1 - آقای جمال الدین کاکاوند به سمت رییس هییت مدیره، آقای غیاث الدین کاکاوند به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای شهاب الدین کاکاوند به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده اند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و غیره با امضای منفرد آقای جمال الدین کاکاوند یا شهاب الدین کاکاوند همراه با مهر شرکت خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی شرکت فوق مورخ 2/3/87 : 1 - آقایان شهاب الدین کاکاوند، جمال الدین کاکاوند، غیاث الدین کاکاوند به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند. 2 - آقای علی اکبر قوچانی به سمت بازرس اصلی و خانم نسترن عباسی نیتی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده اند. و به استناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 2/3/87 : 1 - آقای شهاب الدین کاکاوند به سمت رییس هییت مدیره، آقای غیاث الدین کاکاوند به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای جمال الدین کاکاوند به سمت مدیرعامل انتخاب گردیده اند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و غیره با امضای آقای جمال الدین کاکاوند (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسه هییت مدیره شرکت فوق مورخ 12/2/87 : مقرر گردید شعبه مرکزی شرکت در تهران به آدرس تهران، شهرک غرب، بلوار پونک باختری، خیابان میلاد، میلاد 8 ، پلاک 54 به مدیریت آقای جمال الدین کاکاوند تاسیس گردید. رییس ثبت اسناد و املاک نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت فوق مورخ 6/3/85 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - آقایان جمال الدین کاکاوند و شهاب الدین کاکاوند و غیاث الدین کاکاوند به سمت اعضای اصلی هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقایان حمیدرضا نخعی و علی اکبر قوچانی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند: به استناد صورتجلسه هییت مدیره شرکت فوق مورخ 6/3/85 : 1 - آقای شهاب الدین کاکاوند به سمت رییس هییت مدیره و آقای غیاث الدین کاکاوند به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای جمال الدین کاکاوند به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده اند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای آقای جمال الدین کاکاوند (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. کفیل ثبت اسناد و املاک نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق که در تاریخ 1/8/84 تحت شماره 2210 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم آگهی میشود: 1 - موضوع شرکت: تولید و توزیع 1 - انواع محصولات غذایی 2 - انواع فرآورده های لبنی (اعم از انواع مختلف شیر، ماست، کره، پنیر، خامه، بستنی، دوغ، شیر خشک و ..) 3 - انواع کنسرو 4 - انواع آبمیوه و پودر میوه جات 5 - ساخت انواع ماشین آلات مربوطه و احداث تاسیسات 2 - موسسین شرکت: آقایان جلال الدین- شهاب الدین- جمال الدین- غیاث الدین- کمال الدین شهرت همگی کاکاوند، سید اصغر علی آبادی- امید گلمکانی و موسی دردمند 3 - مرکز اصلی شرکت: نیشابور- منطقه صنعتی کمال الملک 4 - مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 - سرمایه شرکت: مبلغ دو میلیارد ریال منقسم به 000/10 سهم 000/200 ریالی با نام می باشد که تمامی مبلغ طی گواهی شماره 1357/131 مورخ 27/8/84 بانک کشاورزی شعبه فیروزه نیشابور پرداخت گردیده است. 6 - مدیران شرکت و اشخاصیکه حق امضا دارند: آقایان شهاب الدین- جلال الدین- جمال الدین شهرت همگی کاکاوند به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند که آقای جلال الدین کاکاوند به سمت رییس هییت مدیره و آقای شهاب الدین کاکاوند به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای جمال الدین کاکاوند به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده اند و کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و ... با امضا آقای جمال الدین کاکاوند (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 - بازرسان شرکت: آقایان جواد میانبندی و حمیدرضا نخعی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 8 - روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 9 - اساسنامه شرکت مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره مورد تصویب قرار گرفت. 10 - انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت میباشد. کفیل ثبت اسناد و املاک نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی