اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 2969

شناسه ملی: 14006284013

تاریخ ثبت: 1395/08/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: تصفیه بابلسر خیابان پاسداران پاسداران 23 مجتمع سامان طبق ششم

کد پستی: 4741931984

تاریخ تاسیس: 1395/08/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/08/09:

3,000,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید ـ خانم زهرا کاظم زاده به کد ملی 206320XXXX به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد. ـ آدرس مدیر تصفیه و محل تصفیه بابلسر ـ خیابان پاسداران ـ پاسداران 23 مجتمع سامان طبق ششم کدپستی 474193XXXX می باشد. ش 970614XXXX54464 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابلسر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/09:

تاسیس شرکت سهامی خاص تولیدی کشاورزی دامپروری سپید مرغ مروارید بابلسر درتاریخ 09/08/1395 به شماره ثبت 2969 به شناسه ملی 140062XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: پرورش، توزیع و پخش مرغ گوشتی، خرید و فروش، توزیع و پخش خوراک طیور، صادرات و واردات خوراک دام،شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و اخذ تسهیلات از موسسات و بانکهای دولتی و خصوصی با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بابلسر خیابان پاسداران. پاسداران 23 مجتمع سامان طبقه ششم کدپستی 474193XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 3XXXXXXXX0 ریال منقسم به 100 سهم 30000000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام میباشد که مبلغ 3XXXXXXXX0 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 268/56580 مورخ 17/06/1395 نزد بانک ملت شعبه امام بابلسر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای مجتبی محمدیان امیری به شماره ملی 206352XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانم سپیده قنبری طارمسری به شماره ملی 259522XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و... با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا منفرد مدیر عامل همراه با مهر مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی اصغر چهره گشا کناری به شماره ملی 498986XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه کاظم پورکناری به شماره ملی 498976XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر رسانه برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950810XXXX41191 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابلسر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی