اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 21482

شناسه ملی: 10190029790

تاریخ ثبت: 1390/04/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: 1 3 استان تهران شهر کرج شاهین ویلا خیابان سوم غربی

تاریخ تاسیس: 1390/04/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/04/16:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید. ـ آقای سیدمحمدرضاافضل طوسی با کد ملی 032146XXXX بسمت مدیرتصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید. ـ آدرس مدیرتصفیه ومحل تصفیه کرج شاهین ویلا خیابان سوم غربی پلاک 47 واحد 9 کدپستی 319389XXXX .میباشد. ش 950712XXXX23670 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/04/16:

شرکت فوق در تاریخ 16/4/90 تحت شماره 21482 و شناسه ملی 101900XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 16/4/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: طراحی، محاسبه، نقشه کشی، نظارت فنی، مرمت، بازسازی و اجرای دکوراسیون داخلی و نمای بیرونی ساخت ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتونی، فلزی و نظایر آن و کلیه امور تاسیس ات مکانیکال و الکتریکال ابنیه های فوق الذکر با استفاده از فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان طراحی ایجاد و نگهداری و ترمیم فضای سبز و مرتع درختکاری و بهسازی و اصلاح اراضی آبخیزداری و آبخوان داری عملیات به زراعی کاشت، داشت، برداشت محصولات عمده و استراتژیک مرتع داری و ایجاد مراتع دست کاشت شبکه های لوله کشی آب و آبیاری و زهکشی و کلیه خدمات شهری و نظافت معابر و خیابانها شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی و شرکت در نمایشگاههای بین المللی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی و کلیه امور مجاز مرتبط با موضوع شرکت و مطابق با قانون تجارت که در روند توسعه و اهداف شرکت موثر باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان تهران شهر کرج شاهین ویلا خیابان سوم غربی پلاک 47 واحد 9/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 0710 مورخ 31/2/90 نزد بانک ملی شعبه جهانشهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای سید محمدرضا افضل طوسی به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 خانم عفت السادات افضل طوسی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای محمدصالح فرمهینی فراهانی به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای سید محمدرضا افضل طوسی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا ثابت مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره (نایب رییس یا عضو هییت مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارت مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای جواد عبدزاده به عنوان بازرس اصلی. 2 8 آقای محمدمهدی شوشتری اکبرخباز به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی