اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 16332

شناسه ملی: 14006078423

تاریخ ثبت: 1395/05/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 5737195485

تاریخ تاسیس: 1395/05/23

آدرس: ارومیه بلوار فرودگاه شهرک بالو خیابان مصطفوی جنب بانک ملی تلفن 32542169

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/05/23:

9,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/27:

آگهی تغییرات شرکت سرد میوه گستران آذر سهامی خاص به شماره ثبت 16332 و شناسه ملی 140060XXXX3 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 1 آقای مرادعلی آقا بالازاده کد ملی 275041XXXX به سمت رییس هییت مدیره ، آقای سجاد آقا بالا زاده کد ملی 274000XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای رتضی آقا بالازاده کد ملی 275532XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل بمدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. - 2 امضا کلیه اسناد مالی و چکها و قراردادها و اسناد تعهدآور متفقا با مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با مدیر عامل در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/27:

آگهی تغییرات شرکت سرد میوه گستران آذر سهامی خاص به شماره ثبت 16332 و شناسه ملی 140060XXXX3 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 1 ترازنامه و عملیات مالی سال 97 تصویب گردید. - 2 آقایان مرادعلی آقا بالازاده کد ملی 275041XXXX - سجاد آقابالا زاده کد ملی 274000XXXX و مرتضی آقابالازاده کد ملی 275532XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره بمدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. - 3 آقای رضا نقی زاده کد ملی 275418XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی لطفی بالاو کد ملی 275533XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند. - 4 روزنامه رسالت جهت درج آگهی شرکت تعیین شد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/6/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 موارد زیر به ذیل ماده 2 ـ اساسنامه موضوع شرکت اضافه و تصویب شد. الف ـ شرکت موظف است قبل از انجام هرگونه فعالیت مندرج در موضوع شرکت که در حوزه وظایف سازمان حفظ و نباتات قرار دارد، برای هر فعالیت با رعایت ضوابط سازمان حفظ و نباتات اقدام نماید ب ـ در صورت بروز هرگونه تخلف از دستورالعمل های موجود سازمان حفظ نباتات می تواند نسبت به تعلیق و در صورت صلاحدید نسبت به لغو پروانه های صادره اقدام نماید ت ـ اصلاح و یا هرگونه تغییردر موضوع فعالیت (واردات سموم آماده مصرف) مستلزم اخذ موافقت سازمان حفظ نباتات می باشد.»ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد و در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم.« ش 950625XXXX60423 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/23:

تاسیس شرکت سهامی خاص سرد میوه گستران آذر درتاریخ 23/05/1395 به شماره ثبت 16332 به شناسه ملی 140060XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی و ملزومات و کاغذهای سلولزی و سولفیت پد سدیم بمنظور نگهداری انگور و سایر میوه ها در سردخانه و اخذ نمایندگی از شرکتها و کارخانجات داخلی و خارج از کشور و ترخیص کالا از گمرکات با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم بوده و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: ارومیه بلوار فرودگاه شهرک بالو خیابان مصطفوی جنب بانک ملی تلفن 32542169 کدپستی 573719XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 9000000 ریال منقسم به 900 سهم 10000 ریالی بانام میباشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره بانک ملت شعبه بالو بشماره 95/11064 مورخ 10/5/1395 پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقایان مرادعلی آقابالازاده کد ملی 275041XXXX بسمت عضو ورییس هییت مدیره، سجاد آقا بالازاده کد ملی 274000XXXX بسمت عضو ونایب رییس هییت مدیره، مرتضی آقابالازاده کد ملی 275532XXXX بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل بمدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت متفقا" با مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رضا نقی زاده به شماره ملی 275418XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی لطفی بالاو به شماره ملی 275533XXXX به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 950523XXXX73923 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی