اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1213

شناسه ملی: 14004478622

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

کد پستی: 7481915994

آدرس: فارس شهرستان داراب خیابان پیروزی خیابان 17 شهریور

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/08/1396 ونامه شماره 121944/97 مورخ 11/07/97 صادره از اداره تعاون شهرستان داراب تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا ابراهیمی با کد ملی 228003XXXX و فاطمه خسروی فرد شیرازی با کد ملی 228185XXXX و فاطمه ابراهیمی عزیز با کد ملی 230016XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و میثم شکری با کد ملی 255988XXXX و علی رضا کوهستانی دارابی با کد ملی 248006XXXX به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره شرکت تعاونی برای مدت سه سال انتخاب شدند. ـ حمیدرضا برزم با کد ملی 248118XXXX بسمت بازرس اصلی و مصطفی حق گو با کد ملی 257250XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار منشور داراب جهت درج آگهی های ی تعاونی تعیین گردید. ش 970718XXXX02285 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری داراب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/08/1396 ونامه شماره 121944/97 مورخ 11/07/97 صادره زا اداره تعاون شهرستان داراب تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا اصلی هییت مدیره ه قرار ذیل انتخاب شدند: آقای محمدرضا ابراهیمی به سمت رییس هییت مدیره و خانم فاطمه خسروی فرد شیرازی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم فاطمه ابراهیمی به سمت منشی هییت مدیره انتخاب گردیدند. ـ آقای محمدرضا ابراهیمی به شماره ملی 228800XXXX8 به سمت مدیرعامل به مدت سه سال انتخاب شدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک, سفته, برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای محمدرضا ابراهیمی (به عنوان مدیرعامل) به اتفاق خانم فاطمه خسروی فرد شیرازی (به عنوان نایب رییس هییت مدیره)و مهر تعاونی دارای اعتبار است و در غیاب ایشان خانم فاطمه ابراهیمی (به عنوان منشی هییت مدیره)همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای محمدرضا ابراهیمی (مدیرعامل) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود ش 970718XXXX41994 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری داراب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با عنایت به اینکه آگهی تاسیس به شماره فوق قبلا در اداره شرکتهای داراب ثبت و صادر گردیده ولی در موعد مقرر قانونی اقدامی در جهت انتشار آگهی مندرج در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیرالانتشار صورت نگرفته متن آگهی موصوف به شرح ذیل می باشد: خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت تعاونی خدمات رایانه ای پالیز داراب که در تاریخ 93/7/28 در این اداره تحت شماره و شناسه ملی 140044XXXX2 شماره 1213 به ثبت رسیده و در تاریخ 93/7/28 از لحاظ امضا ذیل دفتر ثبت شرکتها تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم چاپ و آگهی می گردد ـ موضوع شرکت: خدمات کامپیوتری ـ مبلغ سرمایه شرکت: سرمایه اولیه تعاونی 10500000 ریال است که به 35 سهم 300000 ریالی منقسم گردیده است. مبلغ 3500000 ریال آن نقداً توسط اعضا پرداخت شده است. ـ مرکز اصلی شرکت: فارس شهرستان داراب خیابان پیروزی خیابان 17 شهریور کدپستی 748191XXXX ـ مدیران شرکت: آقای محمدرضا ابراهیمی به شماره ملی 228003XXXX مدیرعامل و آقای حمیدرضا ابراهیمی به شماره ملی 230021XXXX نایب رییس هییت مدیره و خانم فاطمه ابراهیمی به شماره ملی 230016XXXX منشی هییت مدیره و عزیز ابراهیمی به شماره ملی 249101XXXX و خانم زهرا ابراهیمی به شماره ملی 229128XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ـ صاحبان حق امضا: کلیه عقود و قراردادها و اسناد رسمی بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای محمدرضا ابراهیمی به شماره ملی 228003XXXX مدیرعامل شرکت به همراه آقای حمیدرضا ابارهیمی به شماره ملی 230021XXXX (نایب رییس هییت مدیره) و در غیاب ایشان با امضا خانم فاطمه ابراهیمی به شماره ملی 230016XXXX (منشی هییت مدیره) و مهر شرکت داداری اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای محمدرضا ابراهیمی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ بازرس اصلی و علی البدل شرکت: خانم مریم خسروی فرد شیرازی به شماره ملی 229594XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای زین العابدین ابراهیمی به شماره ملی 249115XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ نام روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی: روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 960901XXXX21848 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری داراب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/08/1396 و تاییدیه شماره 126310/96 ـ 13/8/1396 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان داراب تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا ابراهیمی (اصلی) فاطمه خسروی فرد شیرازی (اصلی) فاطمه ابراهیمی (اصلی) میثم شکری (علی البدل) علی رضا کوهستانی دارابی (علی البدل) به عنوان اعضای اصلی و علی البدل هییت مدیره شرکت تعاونی برای مدت سه سال انتخاب شدند حمیدرضا برزم (اصلی) مصطفی حق گو (علی البدل) به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش 960824XXXX40133 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری داراب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/08/1396 و تاییدیه شماره 126310/96 ـ 13/8/1396 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان داراب تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اساسنامه جدید تعاونی در 52 ماده و 37 تبصره تصویب، و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ـ ـ اضافه شدن موضاعات زیر به ماده 3 اساسنامه(موضوع فعالیت): تولید، توزیع و انتقال نیرو شبکه ای برق و برق رسانی سیستمهای برق ـ کلیه خدمات مهندسی،طراحی،مشاوره،نظارت و اجرای کلیه امور به تاسیسات منازل شامل(آب، برق، گاز، فاضلاب)، نیروگاه ها و تجهیزات برقی و الکترونیکی،آب و فاضلاب شهری و روستایی و خدمات آبرسانی و صنعتی و ساختمانی و سیستم کارخانه جات و شرکت ها، سوله سازی و سیلو سازی و سازه های بتنی، سلول ها و صفحه های خورشیدی،کلیه خدمات بازرسی و فنی،تامین قطعه و تجهیزات، انجام تست های مخرب و غیرمخرب،حمل و نقل و خرید اقلام مختلف و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ انجام کلیه امور مهندسی، طراحی، مشاوره، نظارت و اجرای کارهای عمران شهری، احداث انواع راه و جاده،پروژه های ساختمانی و میادین شهری و فضای سبز،پل،سد، انتقال برق شبکه توزیع، پروژه های خاک برداری و خاک ریزی و حفاری کانال زنی و زیر سازی و راه سازی و شن ریزی،آسفالت و ایجاد رمپ های صنعتی، نقشه برداری مهندسی شامل: تهیه انواع نقشه های توپوگرافی و مستحاطی از عوارض طبیعی و نواحی مسکونی در مقیاس های مختلف، تهیه انواع نقشه های تفکیکی، کاداستر شهری و غیرشهری، برداشت و پیاده کردن نقشه های مسیر جاده، خطوط لوله، انتقال نیرو، تهیه پروفیل های طولی و عرضی و محاسبه حجم عملیات خاکی و کنترل آن،سیستم های هوشمند مدار بسته و هشدار دهنده و صادرات و واردات قطعات و دست گاه های صنعتی و غیرصنعتی ـ انجام کلیه امور تعمیرات و نگهداشت انواع خطوط تولید و صنایع مختلف، تاسیسات سرمایش و گرمایش و تهویه مطبوع،تجهیزات برقی و تجهیزات مکانیکی (ماشین الات سبک و سنگین، تجهیزات ثابت و ماشین های دوار) و تجهیزات ابزار دقیق و کلیه خدمات الکترونیکی و برق صنعتی، سنجش ارتعاشات صنعتی و آنالیز و عیب یابی تجهیزات، انواع بالانس های صنعتی، انواع جوشکاری ها ـ انجام کلیه خدمات تامین غذا و آشپزی و نظافت و جمع آوری و دفع زباله،ایاب و ذهاب و تامین و تجهیز و انجام پروژه های کشاورزی و دامداری از طراحی تا اجرا ـ انجام کلیه امور مربوط به بالابرها، آسانسور، پله برقی، درب برقی اعم از (سرویس کاری و رفع خرابی و راه اندازی)خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی در خصوص موضوعات شرکت، انجام امور حسابداری، نصب و تعمیر و نگهداری تابلو های برق کارخانه جات، نصب و تعمیر و نگهداری ترانسها و تابلو های توزیع قدرت و الکترولرها، نصب و تعمیر لوازم خانگی، نصب و تعمیرات کولرهای گازی(استریج)، واردات و صادرات تجهیزات پزشکی برقی ـ کالاهای برقی و لوازم خانگی برقی و وسایل هوشمند سازی و توزیع و فوق توزیع و برق خانگی به موضوع شرکت اضافه گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید ش 960824XXXX79299 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری داراب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: • آقای محمدرضا ابراهیمی به سمت رییس هییت مدیره و خانم فاطمه خسروی فرد شیرازی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم فاطمه ابراهیمی به سمت منشی هییت مدیره انتخاب گردیدند. • آقای محمدرضا ابراهیمی فرزند عزیز به شماره ملی 228800XXXX8 به سمت مدیرعامل به مدت سه سال انتخاب شد • هییت مدیره برای اجرایی نمودن اساسنامه تعاونی مقرر نمود کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک , سفته, برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای محمدرضا ابراهیمی (به عنوان مدیرعامل) به اتفاق خانم فاطمه خسروی فرد شیرازی (به عنوان نایب رییس هییت مدیره)و مهر تعاونی دارای اعتبار است و در غیاب ایشان خانم فاطمه ابراهیمی (به عنوان منشی هییت مدیره)همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای محمدرضا ابراهیمی (مدیرعامل) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود ش 960824XXXX47947 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری داراب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی