اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2965

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ27/7/82 اساسنامه جدید مشتمل بر66 ماده و45 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. باستناد صورتجلسه مجمع عموی عادی سالیانه مورخ27/7/82 و تاییدیه شماره11761/32 مورخ13/8/82 اداره کل تعاون استان یزد (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: الف: خانمها اعظم زارع 2- مرضیه زارع 3 سهیلا جلالی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و خانم اعظم زارعی به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ب: خانم اکرم زارع باغبیدی به سمت بازرس اصلی و آقای امیر زارع به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ج :طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ27/7/82 خانم اعظم زارع باغبیدی بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم سهیلا جلالی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مرضیه زارع بعنوان منشی هیئت مدیره و خانم مرضیه زارع بعنوان مدیرعامل شرکت به مدت دو سال منصوب و مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی پس از تصویب هیئت مدیره بامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و حق امضاء اوراق و اسناد عادی و نامه ها با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. رئیس ثبت یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی