اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 517799

شناسه ملی: 14007172662

تاریخ ثبت: 1396/08/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: شماره ثبت 517799 و شناسه ملی 14007172662 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل شرکت به استان سمنان شهر سمنان شهرستان سرخه بخش سرخه روستای هفدردهستان حومه جاده دوراهی مومن آباد ابتدای جاده فیروزکوه پلاک 0 طبقه همکف سوله درانتهای سالن شماره 2

کد پستی: 3559158116

تاریخ تاسیس: 1396/08/07

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/08/07:

500,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/05:

آگهی تغییرات شرکت مهندسین آرتا لوتوس قطعه سهامی خاص به شماره ثبت 6 و شناسه ملی 140071XXXX2 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت مفاهیم حساب جامع به شماره ثبت 22297 به سمت بازرس اصلی و خانم فیروزه اقبالزاده به شماره ملی 004170XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 1 آقای مهندس حمید محمدی فرزند حسین شماره شناسنامه 5166 و شماره ملی 042041XXXX مقیم تهران، میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، جنب بانک سپه ساختمان شماره 5 ، طبقه دوم، واحد 6 به عنوان رییس هییت مدیره و آقای مهندس محمدرضا نجفی منش فرزند علی اصغر شماره شناسنامه 716 شماره ملی 004107XXXX مقیم تهران، میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، جنب بانک سپه ساختمان شماره 5 ، طبقه دوم، واحد 6 به عنوان نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. 2 - هییت مدیره : خانم لیلا نجفی منش فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 9212 شماره ملی 007359XXXX مقیم تهران، میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، جنب بانک سپه ساختمان شماره 5 ، طبقه دوم، واحد 6 از اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به عنوان مدیر عامل تعیین شدند. حدود اختیارات مدیر عامل و شرح وظایف، طبق مفاد اساسنامه شرکت و قانون تجارت و تصمیمات و مصوبات هییت مدیره می باشد 3 - حق امضا تعهد آور و امضا اوراق و اسناد تجاری و قراردادها چک، سفته و برات با مدیر عامل شرکت، باتفاق یکی از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا منفرد هریک از اعضا هییت مدیره یا مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر است. ش 980818XXXX20451 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سرخه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت های مالی شرکت در سال 1397 منتهی به 1397/12/29 تصویب شد. آقای حمید محمدی فرزند حسین شماره شناسنامه 5166 شماره ملی 042041XXXX خانم لیلا نجفی منش فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 9212 شماره ملی 007359XXXX آقای محمدرضا نجفی منش فرزند علی اصغر شماره شناسنامه 716 شماره ملی 004107XXXX برای مدت دو سال به عنوان اعضا هییت مدیره انتخاب شدند. مجمع عمومی موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت مفاهیم حساب جامع ( حسابداران رسمی) به شماره ثبت 22297 را به عنوان بازرس اصلی و خانم فیروزه اقبالزاده فرزند غلامعلی شماره شناسنامه 58 و شماره ملی 004709871 را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب نمود. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تا تشکیل مجمع عمومی سالیانه بعدی برای درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 980819XXXX69746 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سرخه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت های مالی شرکت منتهی به 96 . 12 . 29 تایید و تصویب شد موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت مفاهیم حساب جامع (حسابداران رسمی) به شماره ثبت 22297 مقیم تهران خیابان ولیعصر قبل از پارک ساعی برج سپهر ساعی طبقه چهارم واحد 406 به عنوان بازرس اصلی و سرکار خانم فیروزه اقبالزاده فرزند غلامعلی متولد 1337 . 01 . 21 به شماره شناسنامه 58 صادره از تهران و شماره ملی 004170XXXX مقیم تهران دروس خیابان هدایت، کوچه اسدی غربی پلاک 14 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار تا تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه بعدی برای درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 980124XXXX33311 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سرخه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به: استان سمنان شهر سمنان شهرستان سرخه بخش سرخه روستای هفدردهستان حومه جاده دوراهی مومن آباد ابتدای جاده فیروزکوه پلاک 0 طبقه همکف سوله درانتهای سالن شماره 2 کدپستی 355915XXXX انتقال یافت پ 970211XXXX18294 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/30:

آگهی تغییرات شرکت مهندسین آرتا لوتوس قطعه سهامی خاص به شماره ثبت 517799 و شناسه ملی 140071XXXX2 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به : استان سمنان شهر سمنان شهرستان سرخه بخش سرخه روستای هفدردهستان حومه جاده دوراهی مومن آباد ابتدای جاده فیروزکوه پلاک 0 طبقه همکف سوله درانتهای سالن شماره 2 کدپستی 355915XXXX انتقال یافت و در این اداره تحت شماره 6 به ثبت رسید.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/07:

تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسین آرتا لوتوس قطعه درتاریخ 07/08/1396 به شماره ثبت 517799 به شناسه ملی 140071XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تصدی به مراکز معاینه فنی در خصوص خودرو و موتور سیکلت بازرسی کالا وکنترل کیفیت و صدور ومشاوره کیفی استانداردعملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص کالاتولید و ارایه رایانه ، تولید و ارایه دستگاه های جانبی، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، ارایه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و CD اطلاعاتی تولید داخل، خدمات شبکه های اطلاع رسانی عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی همکاری بانهادهای اجرایی علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور تحقیقات و پژوهشی تصدی به نمایشگاه عمومی و انبارهای عمومی فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه های و سد سازی و امثال آن اداره سالن های نمایش و برگزاری مراسم ها و جشن ها و یا کنفرانس هادرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ آرژانتین ـ کوچه آفرین ـ خیابان آفریقا ـ پلاک 8 ـ ساختمان پنجم ـ طبقه دوم ـ واحد 6 ـ کدپستی 151494XXXX سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ 500000000 ریال منقسم به 100 سهم 5000000 ریالی با نام عادی می باشد که مبلغ 185000000 ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 222190 96 1 مورخ 15 6 1396 بانک سپه شعبه بیهقی پرداخت و الباقی در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: آقای محمد رضا نجفی منش به شماره ملی 004107XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال خانم لیلا نجفی منش به شماره ملی 007359XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای حمید محمدی به شماره ملی 042041XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره مشترکا ٌ همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فیروزه اقبالزاده به شماره ملی 004170XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای خشایار راشدی به شماره ملی 208000XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 960807XXXX58502 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی