اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 419082

شناسه ملی: 10320707191

تاریخ ثبت: 1390/09/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 1671634414

آدرس: تصفیه تهران بزرگراه رسالت خ استاد حسن بنا شمالی خ بهروزی پ 16 واحد 8

تاریخ تاسیس: 1390/09/05

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/09/05:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و خانم الهه درویشی به شماره ملی 270988XXXX به سمت مدیرتصفیه تعیین و نشانی محل تصفیه تهران ـ بزرگراه رسالت ـ خ استاد حسن بنا شمالی ـ خ بهروزی ـ پ 16 ـ واحد 8 ـ کدپستی 167163XXXX انتخاب می باشد. پ 950718XXXX03465 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/09/13:

شرکت فوق در تاریخ 5/9/90 تحت شماره 419082 و شناسه ملی 103207XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 5/9/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش آسانسور سرویس و خدمات تاسیس اتی ارایه طرح و نقشه و اجرای کلیه پروژه های صنعتی و تاسیس اتی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی مشارکت با شرکتها در امر خرید و فروش کالا و هرگونه فعالیت مجازی که مرتبط با موضوع شرکت باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران تهران پاسداران خ دیباجی جنوبی پ 25 ط 1 کدپستی 195971XXXX/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 خانم فاطمه معصومی به شماره ملی 049207XXXX به سمت رییس هییت مدیره 25 خانم الهه درویشی به شماره ملی 270988XXXX به سمت عضو هییت مدیره 35 خانم الهه درویشی به شماره ملی 270988XXXX به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای خانم الهه درویشی و خانم فاطمه معصومی هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی