اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10200349718

تاریخ ثبت: 1388/06/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/06/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/06/02:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 2/6/1388 تحت شماره 26873 و شناسه ملی 102003XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 3/6/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر آزادی آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: ساخت و مونتاژ سوله، وادرات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز، بازاریابی داخلی و خارجی، ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات، مشارکت در مناقصات و مزایده ها، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی به نام شرکت، ترهین اموال منقول و غیر منقول شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری، اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، جاده آذر شهر نرسیده به شهرک رجایی روبروی CNG گاز آخر کوی شجری قطعه 18 تلفن 4211106 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 13904 - 93 مورخ 12/5/1388 نزد بانک ملت شعبه سردرود پرداخت گردیده است. 5 - اولین مدیران شرکت: 1 - آقای حامد جعفری به سمت رییس هییت مدیره 2 - آقای حمید جعفری به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 - آقای مجید به سمت عضو هییت مدیره 4 - آقای سعداله جعفری به سمت عضو هییت مدیره 5 - آقای سعداله جعفری به سمت مدیر عامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات، قراردادها، با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: 1 - خانم فریبا شیدزی به عنوان بازرس اصلی 2 - خانم نادره ابراهیمی کند جانی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی