اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 11005

شناسه ملی: 10240136755

تاریخ ثبت: 1392/03/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 16 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/03/05

آدرس: 1 3 استان اردبیل شهر اردبیل اردبیل سرعین خیابان شهید زارع کوچه خرداد ساختمان لاله 3 واحد 7

کد پستی: 5639134859

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/09/20:

2,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/03/05:

2,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : با توجه به اینکه در آگهی 136930XXXX26000968 نام شرکت از تولید فرآورده های لبنی و آشامیدنی کوههای سبز سرعین به دارویی گسترش سلامت فیروزه تغییر یافته ولی درمتن آگهی صادره به شماره فوق الذکر نام شرکت اشتباها شرکت دارویی گسترش پیشرو فیروزه درج گردیده که بدین وسیله اصلاح میگردد. ش 980819XXXX05866 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت در واحد ثبتی اردبیل از آدرس قبلی به آدرس جدید: استان اردبیل، شهرستان اردبیل، بخش مرکزی، شهر اردبیل، اسلامی، خیابان فرمانداری، خیابان دادگستری، پلاک 75 ، طبقه اول کدپستی: 561365XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید ش 971216XXXX83536 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای رامین ساجدی بسمت رییس هیت مدیره 2 ـ آقای فرهاد وفایی بسمت عضو هییت مدیره 3 ـ آقای عارف وفایی بسمت مدیرعامل ونایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال هیت مدیره انتخاب شدندکه انتخاب شدند.وحق امضا کلیه قرار دادها، اوراق و اسناد بهادار بانکی از قبیل چک، سفته ها، بروات وعقود اسلامی و سایر نامه های عادی و اداری با امضا عارف وفایی همراه با مهرشرکت معتبر خواهد بود . ش 971108XXXX06698 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای رامین ساجدی به کد ملی 006015XXXX و آقای عارف وفایی به کد ملی 001311XXXX و آقای فرهاد وفایی به کد ملی 001679XXXX بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و: آقای سعید سلیمانی به کد ملی 001430XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای ساسان پروانه کد ملی 031017XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردیدند. ش 971022XXXX27973 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ماده 31 اساسنامه تعداد اعضای هییت مدیره می باشد از 2 نفر به 3 نفرافزایش یافت وماده 31 اساسنامه به ترتیب زیر اصلاح گردید: شرکت بوسیله هییت مدیره ای مرکب از 3 نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران قابل عزل وتجدید انتخاب می باشند. درنتیجه ماده 31 اساسنامه بشرح صورت جلسه فوق اصلاح می گردد. ش 971022XXXX10494 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله دباغ درستی کد ملی 146149XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای بهزاد لطفی کلخوران کد ملی 146354XXXX بسمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند ش 970603XXXX41849 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: به پیشنهاد هییت مدیره وملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم کاهش اجباری سرمایه شرکت صورت پذیرد فلذا سرمایه شرکت از مبلغ 000/000 000 / 10 ریال به مبلغ 000/000 10 ریال منقسم به 1000 سهم 10000 ریالی بانام کاهش یافت.و ماده مربوطه در اساسنامه آن اصلاح گردید. ش 970603XXXX92515 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نام شرکت به دارویی گسترش پیشرو فیروزه تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ـ علاوه برموضوعات قبلی موضوعات زیر به ماده 2 اساسنامه الحاق گردید: تولید،توزیع ،واردات وصادرات انواع مکمل ودارو انسانی(همه موارد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح وضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد.)و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 960322XXXX18913 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی کشی زاده بسمت رییس هییت مدیره آقای تیمور مهدوی شهیدانی بسمت نایب رییس هییت مدیره آقای عبدالرسول ادیب بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) برای مدت دوسال انتخاب گردیدندوکلیه اسناد واوراق بهاداراز قبیل چک ، سفته ، بروات ،قراردادها ،عقود اسلامی باامضا علی کشی زاده رییس هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد.و تمامی نامه های اداری منفردا با امضای آقای عبدالرسول ادیب به همراه مهرشرکت معتبرمیباشد ش 960322XXXX91885 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی کیشی زاده کد ملی 603991XXXX و تیمور مهدوی شهیدانی کد ملی 653933XXXX بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شد آقای روح اله درستی دباغ کد ملی 146149XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای بهزاد لطفی کلخوران کد ملی 146354XXXX بسمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های بعدی شرکت انتخاب گردید. ش 960322XXXX00376 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/02/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سرمایه شرکت ازمبلغ 000/000 200 ریال به مبلغ 000/000 000 / 10 ریال منقسم به 1000000 سهم 10000 ریالی بانام که مبلغ افزایش یافته ( 98XXXXXXXX ریال) از محل آورده غیر نقدی که برابرنظریه کارشناسی شماره 336 مورخه 07 / 02 / 95 ارزیابی گردیده افزایش یافت درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 950316XXXX18896 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ریوف عیسی زاده زارع ازعضویت درهییت مدیره ای استعفا داد آقای ضرغام اصولی کنزق کد ملی 146356XXXX و آقای روح اله دباغ درستی کد ملی 146149XXXX و تیمور مهدوی شهیدانی کد ملی 653933XXXX بسمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شد ش 940215XXXX14295 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای تیمور مهدوی شهیدانی بسمت رییس هییت مدیره 2 ـ آقای روح اله دباغ درستی بسمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای ضرغام اصولی کنزق بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران)برای بقیه مدت دوسال انتخاب گردیدندوکلیه اسناد واوراق بهاداراز قبیل چک، سفته، بروات، قرار دادها، عقود اسلامی باامضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. آدرس مرکزیت شرکت از آدرس قبلی به آدرس جدید:سرعین خیابان طالقانی روبروی مجتمع قهوه سویی پلاک 481 طبقه دوم کدپستی 563913XXXX تلفن: 045332XXXX4 انتقال یافت. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید ش 940215XXXX62544 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/23:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/9/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/2 ریال بمبلغ 000/000/200 ریال منقسم به بیست هزار سهم با نام به ارزش هر سهم 000/10 ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده افزایش یافت که بموجب گواهی شماره 929642940 مورخ 20/9/92 بانک سامان شعبه شریعتی مبلغ 000/000/198 ریال پرداخت گردیده است در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 23/9/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 666800XXXX119576XXXX مسیول ثبت شرکتهای واحد ثبتی اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/05:

شرکت فوق در تاریخ 5/3/1392 شماره ثبت 11005 و شناسه ملی 102401XXXX5 در این اداره بثبت رسیده است و در تاریخ 5/3/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود 1 موضوع شرکت: انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری اعم از واردات و صادرات و خرید و فروش مشارکت و بهسازی در کلیه امور اقتصادی فعالیت در زمینه عمرانی به منظور احداث و یا بهسازی یا موارد مشابه انجام امور پیمانکاری تاسیس و بکار انداختن کارخانجات و مراکز صنعتی اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی شرکت در مزایده ها و مناقصه های داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات از بانک های داخلی و خارجی و موسسات مالی و اعتباری و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای اهداف شرکت انجام همه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. 2 تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان اردبیل شهر اردبیل اردبیل سرعین خیابان شهید زارع کوچه خرداد ساختمان لاله 3 واحد 7 کدپستی 563913XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/2 ریال منقسم به دویست سهم 000/10 ریالی که تعداد دویست سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/2 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 149 9642 92 مورخ 26/2/1392 نزد بانک سامان شعبه اردبیل پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای تیمور مهدوی شهیدانی به سمت رییس هییت مدیره 2 5 آقای روح اله دباغ درستی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 5 آقای ریوف عیسی زاده زارع به سمت عضو هییت مدیره 4 5 آقای ریوف عیسی زاده زارع به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای آقای تیمور مهدوی شهیدانی همراه با مهر شرکت و نامه های اداری و عادی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 خانم ویدا تیموریان بیله سوار به عنوان بازرس اصلی 2 آقای علی کیشی زاده به عنوان بازرس علی البدل. ش 666800XXXX118749XXXX مسیول ثبت شرکت های واحد ثبتی اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی