اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 5783

شناسه ملی: 10861306652

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده و عادی و هییت مدیره مورخ 3/2/89 شرکت مذکور وتاییدیه اداره کل تعاون شهرستان خرم آباد به شماره 541 مورخ 5/3/89 تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد: 1 ـ اساسنامه جدید شرکت در 53 ماده و 26 تبصره به تصویب رسید. 2 ـ عباس میرحسینی به عنوان مدیرعامل و منشی هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب شد. حجت اله بازگیر به سمت رییس هییت مدیره و عزیز مراد رحیم زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب ومقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور بانکی و غیره با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد 3 ـ افراد مندرج در بند یک به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و نجف زمانی گنجی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره شرکت به مدت 3 سال انتخاب شدند 4 ـ احمدرضا نصرالهی و محسن عمو به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند 5 ـ روزنامه بامداد لرستان جهت نشر آگهی شرکت تعیین شد. اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی