اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 247967

شناسه ملی: 10102885714

تاریخ ثبت: 1384/03/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

آدرس: تهران خیابان امیرآباد شمالی خیابان کاج خیابان شهید سرتیپ فکوری

کد پستی: 1435855341

تاریخ تاسیس: 1384/03/21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/12/21:

8,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/10/16:

10,300,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/12/18:

10,300,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/03/31:

10,300,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی اعداد ارا حسابداران رسمی شناسه ملی 101005XXXX5 به سمت بازرس اصلی و آقای سعید اسمعیلی کد ملی 032375XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. آقای جلیل ترکمن کد ملی 006968XXXX و آقای جواد ترکمن کد ملی 006881XXXX و خانم عارفه ترکمن کد ملی 007985XXXX و خانم عطیه اسمی کد ملی 325362XXXX به سمت اعضای هییت مدیره و برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای جلیل ترکمن کد ملی 006968XXXX به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و آقای جواد ترکمن کد ملی 006881XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم عارفه ترکمن کد ملی 007985XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم عطیه اسمی کد ملی 325362XXXX به سمت عضو هییت مدیره تعیین شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضا مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 981211XXXX06875 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اعداد ارا حسابداران رسمی به شناسه ملی 101005XXXX5 به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای سعید اسمعیلی به کد ملی 032375XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ 980127XXXX40301 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جلیل ترکمن به کد ملی 006968XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره ـ جواد ترکمن به کد ملی 006881XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ عارفه ترکمن به کد ملی 007985XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عطیه اسمی به کد ملی 325362XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970128XXXX32678 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 2XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 8XXXXXXXX0 ریال منقسم به 800000 سهم 10000 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. تعداد اعضای هییت مدیره به 4 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 970128XXXX69920 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اعداد ارا حسابداران رسمی به شناسه ملی 101005XXXX5 به سمت بازرس اصلی و سعید اسمعیلی به کد ملی 032375XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 970128XXXX48136 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:جلیل ترکمن کد ملی 006968XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و جواد ترکمن کد ملی 006881XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و عارفه ترکمن کد ملی 007985XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 961129XXXX03604 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اعداد ارا با شناسه ملی 101005XXXX5 به سمت بازرس اصلی و آقای سعید اسمعیلی کد ملی 032375XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ 960119XXXX06953 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/2/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت عبارتهای ذیل الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تامین، اجاره، تعمیر، نگهداری و راهبری ماشین آلات سنگین، نیمه سنگین، سبک و معدنی، تامین نیروی انسانی مورد نیاز، راهبری ونگهداری ایستگاه های انتقال پسماندهای شهری، راهبری و تامین ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز امور تنظیف و خدمات شهری و انتقال پسماندهای خانگی، بیمارستانی و صنعتی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزها لازم بنا به ضرورت. پ 950312XXXX33827 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:تعداد اعضای هییت مدیره به 3 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 950116XXXX76982 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:موسسه حسابرسی اعداد ارا حسابداران رسمی شناسه ملی 101005XXXX5 به سمت بازرس اصلی و سعید اسمعیلی کد ملی 032375XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. جلیل ترکمن کد ملی 006968XXXX و جواد ترکمن کد ملی 006881XXXX و عارفه ترکمن کد ملی 007985XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. جلیل ترکمن کد ملی 006968XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و جواد ترکمن کد ملی 006881XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین شدند و امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 950116XXXX96923 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلیل ترکمن به شماره ملی: 006968XXXX و آقای جواد ترکمن به شماره ملی: 006881XXXX وخانم عارفه ترکمن به شماره ملی: 007985XXXX و آقای نادر ترکمن به شماره ملی: 393257XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند و خانم عارفه ترکمن به شماره ملی: 007985XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای جلیل ترکمن به شماره ملی: 006968XXXX به سمت رییس و عضو هییت مدیره و آقای نادر ترکمن به شماره ملی: 393257XXXX به سمت نایب رییس و عضو هییت مدیره و آقای جواد ترکمن به شماره ملی: 006881XXXX به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند ونیز خانم آذر بزرگیان به شماره ملی: 006831XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای رضا خزایی به شماره ملی: 664952XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضای: آقای جلیل ترکمن منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای: آقای جلیل ترکمن منفردا همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. پ 941107XXXX22167 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اعداد آرا با شناسه ملی 101005XXXX5 به سمت بازرس اصلی و سعید اسمعیلی با کد ملی 032375XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ 940327XXXX97589 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضای هییت مدیره به 3 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 931014XXXX76848 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای جلیل ترکمن به شماره ملی 006968XXXX به سمت مدیر عامل و رییس و عضو هییت مدیره وآقای جواد ترکمن به شماره ملی 006881XXXX به سمت نایب رییس و عضو هییت مدیره وخانم عارفه ترکمن به شماره ملی : 007985XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی : 101005XXXX5 به سمت بازرس اصلی و آقای رضا خزایی به شماره ملی 664952XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات با امضای : آقای جلیل ترکمن منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای آقای جلیل ترکمن منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 931014XXXX67698 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان پارسیان به شناسه ملی 101005XXXX5 به سمت بازرس اصلی و رضا جمالی به شماره ملی 664952XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی 91 به تصویب رسید. پ 1834412 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/9/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران خیابان امیرآباد شمالی خیابان کاج خیابان شهید سرتیپ فکوری پلاک 3 طبقه 3 کدپستی: 141388448 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 1749729 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/27:

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/12/91 مرکز اصلی شرکت به تهران ملاصدرا خیابان گرمسار غربی پلاک 54 واحد 1 کدپستی 143585XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی 101005XXXX5 به سمت بازرس اصلی و آقای رضا خزایی به شماره ملی 664952XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 90 بتصویب رسید. اعضای هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جلیل ترکمن به شماره ملی 006968XXXX به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره، آقای جواد ترکمن به شماره ملی 006881XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای نادر ترکمن به شماره ملی 393257XXXX و خانم عارفه ترکمن به شماره ملی 007985XXXX به سمت اعضای هییت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضای مدیر عامل منفردا با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 1626495 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 4/4/91 شرکت مزبور که در تاریخ 4/4/91 واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی 101005XXXX5 به سمت بازرس اصلی و رضا خزایی به کد ملی 664952XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جلیل ترکمن به کد ملی 006968XXXX جواد ترکمن به کد ملی 006881XXXX نادر ترکمن به کد ملی 393257XXXX عارفه ترکمن به کد ملی 007985XXXX . اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/10/90 سرمایه شرکت از مبلغ 000/300/10 ریال بمبلغ 000/000/000/2 ریال منقسم به 000/200 سهم 000/10 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 3/11/90 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 15/10/90 شرکت مزبورکه درتاریخ 18/10/90 واصل گردید: ابوالفضل جعفری به کد ملی 059966556 بسمت بازرس اصلی و رضا خزایی به کد ملی 664952XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید: طراحی نصب راه اندازی و راهبری کلیه پروژه های استحصال گاز بیوگاز از مراکز دفن زباله انواع زباله سوز لوله گذاری در مراکز دفن زباله طراحی و ساخت و بهره برداری سلول دفن بهداشتی طراحی و ساخت مخازن تصفیه شیرابه حفر چاههای استحصال گاز در مراکز دفن زباله تامین پشتیبانی و راهبری تجهیزات تولید برق از زباله و بیوگاز از امحا و معدوم نمودن زباله های خطرناک صنعتی و دارویی اتلاف حیوانات موذی و ولگرد ارایه خدمات در زمینه طراحی و مشاوره مهندسی و اجرای دکوراسیون داخلی ساختمان های مسکونی تجاری اداری طراحی و مشاوره مهندسی و اجرا در زمینه مبلمان شهری تهیه تولید ساخت بسته بندی و توزیع مبلمان و مصنوعات چوبی و فلزی خانگی اداری و انواع کابینت تهیه و توزیع انواع مصالح ساختمانی و راهسازی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شامل لوازم و تجهیزات و دستگاههای موردنیاز شرکت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9/12/89 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: انجام کلیه خدمات مهندسی و پیمانکاری شامل طراحی نظارت فنی و اجرا در زمینه های ساخت کلیه پروژه های عمرانی ساختمانی راهسازی (ابنیه پل تونل راه باند ریلی تجهیزات ترافیک محوطه سازی فضای سبز ساخت خطوط انتقال آب و فاضلاب و تاسیسات) فنی و پوشش سطحی و عمقی و مهندسی و بهداشتی و پسماندهای شهری تفکیک مواد قابل بازیافت از پسمانهای شهری و صنعتی راهبری خطوط پردازش و تولید کمپوست بازیافت و باز تولید مواد تفکیکی پسماندهای شهری و صنعتی سرمایه گذاری و مشارکت در امور مربوط به بازیافت و تبدیل مواد پسماندهای شهری و تولید بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای و غیرالکترونیکی مجاز و فروش کلیه قطعات صنعتی و غیرصنعتی و اخذ امتیاز هر نوع نمایندگی مجاز از کلیه شرکتهای داخلی و خارجی داخلی و خارجی با هر نوع فعالیت مجاز اعطای امتیاز نمایندگی در داخل و خارج از کشور خرید و فروش کلیه مجاز بازرگانی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی تامین نیروی انسانی موردنیاز برای شرکت طراحی و نصب آسانسور و پله برقی و بالابرهای هیدرولیکی و الکتریکی استفاده از تسهیلات بانکی درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 9/12/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 17/12/89 واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر به شناسه ملی 101005XXXX5 به سمت بازرس اصلی و سعید اسمعیلی به شناسه ملی 032375XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جلیل ترکمن به کد ملی 006968XXXX و جواد ترکمن به کد ملی 006881XXXX و عارفه ترکمن به کد ملی 007985XXXX و نادر ترکمن به کد ملی 393257XXXX . به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/12/89 جلیل ترکمن به سمت رییس هییت مدیره و جواد ترکمن به سمت نایب رییس هییت مدیره و جلیل ترکمن به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/06/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/5/89 شرکت مزبور که در تاریخ 27/5/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 به تصویب رسید. کاظم آخوندی به سمت بازرس اصلی و احمداله کرم پور به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جلیل ترکمن جواد ترکمن نادر ترکمن عارفه ترکمن به موجب صورتجلسه هییت مدیره 24/5/89 جلیل ترکمن به سمت رییس هییت مدیره و جواد ترکمن به سمت نایب رییس هییت مدیره و جلیل ترکمن به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/12/88 نوع شرکت از با مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/300/10 ریال منقسم به 030/1 سهم 000/10 ریالی میباشد. عباسعلی ترکمن و جلیل ترکمن و جواد ترکمن به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کاظم آخوندی بسمت بازرس اصلی و احمداله کرم پور بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/11/88 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: موضوع شرکت بشرح ذیل اصلاح گردید: انجام کلیه خدمات مهندسی و پیمانکاری شامل طراحی نظارت فنی و اجرا در زمینه های ساخت کلیه پروژه های عمرانی ساختمانی و راهسازی ابنیه پل تونل راه باند ریلی تجهیزات ترافیکی محوطه سازی فضای سبز ساخت خطوط انتقال آب و فاضلاب تاسیس ات دفن و پوشش سطحی و عمقی و مهندسی و بهداشتی پسماندهای شهری و صنعتی تفکیک مواد قابل بازیافت از پسماندهای شهری و صنعتی راهبری خطوط پردازش و تولید کمپوست بازیافت و باز تولید مواد تفکیکی، پسماندهای شهری و صنعتی سرمایه گذاری و مشارکت در امور مربوطه بازیافت و تبدیل مواد پسماندهای شهری و تولید و بازاریابی مجاز و غیرهرمی و غیرشبکه ای و غیرالکترونیکی مجاز از کلیه شرکت های داخلی و خارجی با هر نوع فعالیت مجاز اعطای امتیاز نمایندگی در داخل و یا خارج کشور خرید و فروش کلیه اقلام مجاز بازرگانی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی استفاده از تسهیلات بانکی، در نتیجه ماده 2 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/04/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 31/3/88 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: جواد ترکمن فرزند عباسعلی به ش.ش 753 ص از تهران کد ملی 006881XXXX و نادر ترکمن فرزند رجبعلی به ش.ش 171 ص از ملایر کد ملی 393257XXXX و عارفه ترکمن فرزند عباسعلی به ش.ش 4698 ص از تهران کد ملی 007985XXXX هریک با پرداخت مبلغ 000/100 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرارگرفتند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/10 ریال به مبلغ 000/300/10 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هییت مدیره به 5 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. جلیل ترکمن به سمت عضو و مدیر عامل و عباسعلی ترکمن به سمت رییس هییت مدیره و نادر ترکمن به سمت نایب رییس هییت مدیره و جواد ترکمن و عارفه ترکمن به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ 4/4/1387 شرکت مزبور که در تاریخ 22/4/1387 واصل گردید: تعداد اعضای هییت مدیره مرکب از 4 نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضا هییت مدیره به مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: جلیل ترکمن ـ عباسعلی ترکمن ـ جواد ترکمن خارج از شرکا ـ نادر ترکمن خارج از شرکا. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 4/4/1387 آقایان عباسعلی ترکمن بسمت رییس هییت مدیره و جلیل ترکمن بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/03/21:

شرکت فوق در تاریخ 21/3/84 تحت شماره 247967 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: انجام کلیه خدمات مهندسی و پیمانکاری شامل طراحی نظارت اجرا در زمینه های ابنیه پل تاسیس ات راهسازی ترافیک محوطه سازی فضای سبز خرید و فروش کلیه اقلام مجاز واردات و صادرات استفاده از تسهیلات بانکی. 2 مرکز اصلی شرکت: تهران ونک خ ملاصدرا خ شیرازجنوبی خ گرمسار غربی پ 32 ط اول. 3 سرمایه شرکت: مبلغ 10 ، 000 ، 000 ریال. 4 مدیران شرکت: آقایان جلیل ترکمن به سمت مدیر عامل و عباسعلی ترکمن به سمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی