اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمععمومی عادی هیئتمدیره مورخ 16/4/86 که طی نامه وارده 6993ـ21/6/86 ارسال گردید اعضای هیئتمدیره: 1ـ محمدحسین امیری مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردید. 2ـ حق امضاء اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها و متعهدآور بانکی چک ـ سفته ـ برات و اوراق بهادار با مدیرعامل و نائب رئیس و در غیاب نائب رئیس با منشی هیئتمدیره (حجت امینیپور) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد کلیه نامهها و مکاتبات عادی با مدیرعامل و مهر شرکت تعاونی معتبر میباشد. 3ـ تعداد اعضای فعلی تعاونی به 260 نفر تغییر و سرمایه آن نیز از 000/000/614/1 ریال به 000/000/560/1 ریال کاهش یافت. 4ـ گزارش عملکرد فعلی تعاونی و بازاریان در سال 85 قرائت و مورد تایید حاضرین در مجمععمومی قرار گرفت. 5ـ صورتهای مالی سال 85 شامل صورتجلسات عملکرد و سود و زیان و ترازنامه قرائت و مورد تصویب مجمععمومی قرار گرفت. 6ـ به منظور تامین هزینههای جاری شرکت تعاونی از سوی هیئتمدیره مبلغ 000/900/11 ریال به عنوان بودجه پیشنهادی برای سال 86 ارائه و مورد تصویب قرار گرفت. 7ـ آقایان علی عبدالخانی و حمید پورعبدالهی و ناصر سراج به عنوان بازرسان اصلی و عزیز عباسی و فاضل عبدالخانی به عنوان بازرسان علیالبدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. رئیس ثبت شهرستان شوش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی