اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 695

شناسه ملی: 14000176430

تاریخ ثبت: 1390/12/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/12/15

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انتخاب اعضای هییت مدیره: سجاد نظری فیروزآبادی به شماره ملی 407288XXXX سجاد فرخشاهی به شماره ملی 418970XXXX کرم علی پوریان کرکر به شماره ملی 418971XXXX بسمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. تعیین سمت اعضا هییت مدیره: کرم علی پوریان کرکر به شماره ملی 418971XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره سجاد فرخشاهی به شماره ملی 418970XXXX بسمت رییس هییت مدیره سجاد نظری فیروزآبادی به شماره ملی 407288XXXX بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. تعیین دارندگان حق امضا: مقررگردیدکلیه قراردادها و عقود اسلامی ، اسناد و اوراق تعهدآور بانکی نظیر چک ، سفته ، برات و سایر اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرس اصلی وعلی البدل: صغری فولادوند به شماره ملی 418929XXXX و آمنه صدیق به شماره ملی 418986XXXX به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر رسانه جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 980308XXXX85308 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سلسله

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: + اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سجاد نظری فیروزآبادی به شماره ملی 407288XXXX کرم علی پوریان کرکر به شماره ملی 418971XXXX سجاد فرخشاهی به شماره ملی 418970XXXX برای مدت دو سال. سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: سجاد نظری فیروزآبادی به شماره ملی 407288XXXX بسمت رییس هییت مدیره کرم علی پوریان کرکر به شماره ملی 418971XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره سجاد فرخشاهی به شماره ملی 418970XXXX بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال.کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی نظیر چک، سفته، برات وغیره و سایر اوراق عادی و نامه ها با امضای رییس هییت مدیره با مهرشرکت معتبر میباشد.صغری فولادوند به شماره ملی 418929XXXX به عنوان بازرس اصلی؛ و زهرا مومنی بشماره ملی 418000XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 951203XXXX66726 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سلسله

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: + موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: طراحی و اجرای فضای سبز، طراحی و اجرای سیستم های نوین آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی، اجرا و کاشت درختان غیر مثمر در اراضی شیب دار، احداث کانال های زمین های کشاورزی، اجرای کلیه طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری از قبیل کاشت گیاهان دارویی و احداث آب بند ها و بند های ملاتی و نگهداری از مراتع.کلیه موارد پس از اخذ مجوزهای لازم از ادارات و مراجع ذیصلاح.(ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد). ش 951203XXXX89975 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سلسله

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/13:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره شرکت فوق الذکر مورخه 30/2/92 تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده و مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می گردد. 1 آقای کرم علی پوریان مقدار 13 سهم از کل 33 سهم خود را عیناً در حق (خانم فریده هاشمی نژاد ( عضو جدید) 5 سهم، خانم کلثوم ساکی 5 سهم و آقای سجاد فرخشاهی یک سهم) انتقال داده است. 2 آقای سجاد نظری مقدار 8 سهم از کل 33 سهم خود را عیناً در حق (خانم شهناز ابراهیمی نژاد ( عضو جدید) 3 سهم و آقای سجاد فرخشاهی 5 سهم) انتقال داده است. 3 مدیران شرکت و دارندگان حق امضا: آقای سجاد فرخشاهی به سمت مدیر عامل انتخاب و آقای سجاد نظری به سمت رییس هییت مدیره و آقای کرم علی پوریان به عنوان نایب رییس هییت مدیره شرکت بمدت باقی مانده تا تاریخ 15/12/92 انتخاب و مقرر شد کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار عادی و اداری و سایر نامه ها با امضای مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 4 بازرسان شرکت: آقای شهرام امیری به سمت بازرس اصلی شرکت بمدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 5 میزان سهم الشرکه یا سهام شرکا در شرکت: آقای سجاد فرخشاهی دارای 40 سهم، آقای سجاد نظری دارای 25 سهم، آقای کرم علی پوریان دارای 20 سهم، خانم فریده هاشمی نژاد دارای 5 سهم، خانم کلثوم ساکی دارنده 5 سهم و خانم شهناز ابراهیمی نژاد دارای 5 سهم. ش 767810XXXX110727XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک سلسله

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/12/15:

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت دردانه زرین ظفر سهامی خاص که در تاریخ 15/12/90 شماره 695 و شناسه ملی 140001XXXX0 در دفتر ثبت شرکتهای سلسله به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل اوراق نیز تکمیل گردیده است و مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 نام شرکت: دردانه زرین ظفر سهامی خاص 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: لرستان الشتر فیروزآباد جهاد کشاورزی 4 موضوع شرکت: پخش و توزیع نهاده های کشاورزی(کود سموم انواع بذر) کروکی و متراژ اراضی کشاورزی منطقه احداث باغات و توسعه آنها با توزیع نهال و نظارت بر باغات منطقه و کنترل بیماری های موجود در باغات منطقه و افزایش محصولات باغی احداث فضای سبز در سطح شهر و همکاری با شهرداری منطقه برای توسعه فضای سبز. 5 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصدوپنجاه هزار ریال آن به حساب جاری شماره 010405XXXX007 نزد بانک صادرات الشتر به نام شرکت واریز و مابقی سرمایه در تعهد سهامداران است. 6 مدیران شرکت و دارندگان حق امضا: سجاد نظری فیروزآبادی به سمت رییس هییت مدیره و کرم علی پوریان کرکر به سمت نایب رییس هییت مدیره و سجاد فرخشاهی به سمت مدیر عامل شرکت به مدت دوسال انتخاب و مقررشد کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و بانکی و چک و سفته و برات با امضای رییس هییت مدیره به اتفاق نایب رییس و مدیر عامل شرکت به همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 بازرسان شرکت: شهرام امیری به سمت بازرس اصلی و محسن ندری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 8 روزنامه کثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک سلسله

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی