اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3572

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/09/13:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 12/8/83 تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 آقایان رشید شمس آذر و حسین شمس آذر و خانم شیرین ونش به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 آقایان کریم دقیق و امیر علیرضا نوع بشری به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. 4 برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/8/83 آقای رشید شمس آذر به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم شیرین ونش به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین شمس آذر به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی با امضا آقای رشید شمس آذر ( مدیر عامل و رییس هییت مدیره) به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسنادواملاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی