اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 103

شناسه ملی: 10380019660

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 46 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/03/1398 و برابر نامه شماره 7/01/516/2/1914 مورخ 3/9/1398 رییس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فا.خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سید مجید میردامادی به شماره ملی 093139XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 آقای حاج حبیب عدالتیان به شماره ملی 093835XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 آقای حاج محمد تقی رباطی فیروزه چی به شماره ملی 093931XXXX به سمت خزانه دار 4 آقای محمد علی سمیعی دلویی به شماره ملی 091917XXXX به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند 0 ب: برابر ماده 24 اساسنامه کلیه چکها و اسناد و هزینه ها و مدارک مالی که ایجاد تعهداتی برای موسسه می نماید با دو امضا از سه امضا آقایان رییس هییت مدیره، خزانه دار و مدیر عامل ممهور به مهر موسسه خواهد بود. ج: به منظور تسریع در امور اداره موسسه و تسهیلات برای مددکاران و مددجویان با توجه به ماده 31 اساسنامه کلیه مکاتبات به امضا مدیر عامل معتبر و این اختیارات از طرف هییت مدیره به مدیر عامل تفویض گردید. د: قبوض رسید رسمی وجوهات مستمر و غیر مستمر برابر ماده 24 اساسنامه به مهر و امضا آقایان یاد شده فوق در بند ب ممهور به مهر موسسه معتبر و سندیت خواهد داشت. 2 طبق ماده 41 آیین نامه داخلی موسسه آقای حسن زنگنه به عنوان معاونت اجرایی و مالی برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه مکاتبات اداری در غیاب مدیر عامل با امضا ایشان و مهر موسسه معتبر خواهد بود. ش 981204XXXX62313 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31/02/1398 و برابر نامه شماره 7/01/516/2/1914 مورخ 3/9/1398 رییس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فا.خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان 1 سید باقر موسوی خراسانی به شماره ملی 459013XXXX 2 سید مجید میردامادی به شماره ملی 093139XXXX 3 سید ناصرابن الرضا به شماره ملی 093828XXXX 4 حبیب اله عدالتیان علی پور به شماره ملی 093835XXXX 5 محمد تقی رباطی فیروزه چی به شماره ملی 093931XXXX 6 محمد اکبر هاشم نیا به شماره ملی 093831XXXX 7 محمد علی سمیعی دلویی به شماره ملی 091917XXXX 8 محمد حسین شکفتی به شماره ملی 093060XXXX 9 محمد سمیعی به شماره ملی 093852XXXX 10 جواد مهدیزاده نیا 11 حسن زنگنه به شماره ملی 094408XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقایان 1 هادی سینی چی به شماره ملی 094041XXXX 2 سید علی مرجانی به شماره ملی 005778XXXX 2 سید اصغر محسنی موسوی به شماره ملی 093829XXXX 4 عباس توکلی اصیل به شماره ملی 093916XXXX 5 محمد هادی فرهنگی به شماره ملی 093142XXXX به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. ب: آقایان 1 محمد حسن گل چین به شماره ملی 093832XXXX 2 مهدی جعفرزاده سریزدی به شماره ملی 093134XXXX به عنوان بازرسین اصلی و آقای حسین نصراللهی کیا به شماره ملی 004325XXXX به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ج: ترازنامه منتهی به 29/12/1397 به تصویب رسید. ش 981204XXXX80364 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/08/1396 و نامه شماره 7/1/516/2/1914 مورخ 09/12/1396 پلیس اطلاعات وامنیت عمومی فا استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اساسنامه جدیدمشتمل بر 3 فصل و 41 ماده و 30 تبصره به تصویب رسید ش 961220XXXX51141 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/08/1396 و نامه شماره 7/1/516/2/1914 مورخ 09/12/1396 پلیس اطلاعات وامنیت عمومی فا استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای سید مجید میردامادی 093139XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید ناصر ابن الرضا 093828XXXX به سمت نایب رییس آقای محمد تقی رباطی فیروزه چی 093931XXXX به سمت خزانه دار آقای محمد علی سمیعی دلویی 091917XXXX به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با دو امضا از سه امضا آقایان رییس هییت مدیره ، خزانه دار و مدیر عامل ممهور به مهر موسسه خواهد بود.و کلیه مکاتبات به امضا مدیر عامل معتبر معتبر میباشد ش 961220XXXX25655 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/02/1396 و نامه شماره 7/1/516/2/1914 مورخ 09/12/1396 پلیس اطلاعات وامنیت عمومی فا استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقایان سید محمد باقر موسوی خراسانی 459013XXXX سید ناصر ابن الرضا 093828XXXX حبیب الله عدالتیان 093835XXXX محمد تقی رباطی فیروزه چی 093931XXXX محمد اکبر هاشم نیا 093831XXXX محمد علی سمیعی دلویی 091917XXXX حسین شگفتی و سید مجید میردامادی 093139XXXX محمد سمیعی 093852XXXX جواد مهدیزاده نیا 093288XXXX حسن زنگنه 094408XXXX بسمت اعضا اصلی هییت مدیره وآقایان عباس توکلی اصل 093916XXXX سید اصغر محسنی موسوی 093829XXXX محسن فرهنگی 093910XXXX هادی سینی چی 094041XXXX محمد دانشی نیا افزار دوز 093262XXXX به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. - 2 محمد حسن گلچین 093832XXXX به سمت بازرس اصلی و مهدی جعفرزاده سریزدی 093134XXXX به سمت بازرس اصلی وحسین نصراللهی کیا 004325XXXX به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. - 3 ترازنامه منتهی به 30/12/1395 به تصویب رسید ش 961220XXXX19898 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/20:

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 03/03/1394 و نامه شماره 7/1/516/2/1914 مورخ 20/11/94 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فا استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 -سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقایان سید مصطفی موسوی خراسانی(شاهرودی)کدملی 472276XXXX به سمت رئیس هیات مدیره و سید ناصر ابن الرضا کدملی کدملی 093828XXXX به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و یونس شگفتی کدملی 093049XXXX به سمت نایب رئیس و شیخ عبدا... دهقانی کدملی 448932XXXX به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و حبیب اله عدالتیان کدملی 093835XXXX به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و محمد تقی رباطی فیروزه چی کدملی 093931XXXX به سمت خزانه دار و محمد اکبر هاشم نیا کدملی 093831XXXX به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و محمد علی سمیعی دلوئی کدملی 091917XXXX مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره و حسین شگفتی و سید اصغر محسنی موسوی کدملی 093829XXXX و محمد سمیعی کدملی 093852XXXX به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند 2 - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با دو امضاءاز سه امضاء آقایان رئیس هیات مدیره ، خزانه دار ، و مدیر عامل ممهور به مهر موسسه خواهد بود ش950420XXXX50660 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/02/1394 و نامه شماره 7/1/516/2/1914 مورخ 20/11/94 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فا استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان سیدمصطفی موسوی خراسانی (شاهرودی) کدملی 472276XXXX و سیدناصر ابن الرضا کدملی کدملی 093828XXXX و یونس شگفتی کدملی 093049XXXX و شیخ عبدا... دهقانی کدملی 448932XXXX و حبیب اله عدالتیان کدملی 093835XXXX و محمد تقی رباطی فیروزه چی کدملی 093931XXXX و محمد اکبر هاشم نیا کدملی 093831XXXX و محمد علی سمیعی دلوئی کدملی 091917XXXX و حسین شگفتی و سیداصغر محسنی موسوی کدملی 093829XXXX و محمد سمیعی کدملی 093852XXXX بسمت اعضاء اصلی هیأت مدیره و عباس توکلی اصیل کدملی 093916XXXX و جواد مهدیزاده کدملی 093288XXXX و محسن فرهنگی کدملی 093910XXXX و احمد صولتی کدملی 387365XXXX و محمد دانشی پاافزاردوز کدملی 093262XXXX بعنوان اعضاء علی البدل هیأت مدیره بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 ـ محمد حسن گلچین و مهدی جعفرزاده سریزدی کدملی 093134XXXX به سمت بازرسان اصلی و حسین نصراللهی کیا کدملی 004325XXXX به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 ـ ترازنامه منتهی به 1393 به تصویب رسید. 4 ـ اساسنامه جدید موسسه مشتمل بر 37 ماده و 20 تبصره به تصویب رسید. ش950420XXXX21148 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/03:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اساسنامه جدید مشتمل بر 37 ماده و 21 تبصره بتصویب رسید. ش 1816591 اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه 2 مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/03:

برابر نامه شماره 7/1/516/2/1914 مورخ 29/11/92 و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی هییت امنا مورخ 30/2/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضای هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند. آقایان سید مصطفی موسوی خراسانی و یونس شگفتی و محمدتفی رباطی فیروزه چی و سید اصغر محسنی موسوی و سید ناصر ابن الرضا و حسن شگفتی و شیخ عبدالله دهقانی و حبیب عدالتیان و محسن فرهنگی و محمداکبر هاشم نیا و محمدعلی سمیعی دلویی بسمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقایان حاج جواد مهدیزاده و محمد دانشی و عباس توکلی اصل و احمد صولتی و محمد سمیعی بسمت اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ آقایان محمدحسن گلچین و مهدی جعفرزاده سریزدی بسمت بازرسان اصلی و حسین نصرالهی کیا بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 1816649 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/3/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مصطفی موسوی خراسانی (شاهرودی) بسمت رییس هییت مدیره و آقای یونس شگفتی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدتقی رباطی فیروزه چی بسمت خزانه دار و آقایان سید اصغر محسنی موسوی و محمداکبر هاشم نیا و محسن فرهنگی و حبیب عدالتیان و شیخ عبدالله دهقانی و حسن شگفتی و سید ناصر ابن الرضا بسمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای محمد علی سمیعی دلویی بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با دو امضا از سه امضای آقایان سید مصطفی موسوی خراسانی شاهرودی ـ محمد تقی رباطی فیروزه چی ـ محمدعلی سمیعی دلویی به همراه مهر موسسه معتبر خواهد بود. ش 1816646 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر نامه شماره 7/1/516/2/1914 مورخ 3/12/90 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ف. ا.ا. خراسان رضوی و طبق صورتجلسه مجمع عمومی هییت امنا مورخ 20/2/90 اساسنامه جدید موسسه مشتمل بر 38 ماده و 20 تبصره مورد تصویب قرار گرفت و آقایان محمدحسن گلچین و مهدی جعفرزاده سریزدی بسمت بازرسان اصلی و آقای حسین نصرالهی کیا بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و آقایان سید مصطفی موسوی خراسانی (شاهرودی) و سید اصغر محسنی موسوی و سید ناصر ابن الرضا و یونس شگفتی و حسن شگفتی و شیخ عبداله دهقانی و حبیب عدالتیان و محسن فرهنگی و محمدتقی رباطی فیروزه چی و محمداکبر هاشم نیا و محمدعلی سمیعی دلویی بسمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقایان جواد مهدیزاده نیا و محمد دانشی و عباس توکلی اصل و احمد صولتی و محمد سمیعی بسمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال از تاریخ 2/12/90 الی 2/12/92 انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/2/90 آقای سید مصطفی موسوی خراسانی (شاهرودی) بسمت رییس هییت مدیره و آقای یونس شگفتی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدتقی رباطی فیروزه چی بسمت خزانه دار و آقای محمدعلی سمیعی دلویی بسمت مدیرعامل منصوب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با دو امضا از سه امضای آقایان سید مصطفی موسوی خراسانی (شاهرودی) و محمدتقی رباطی فیروزه چی و محمدعلی سمیعی دلویی همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/12/13:

برابر نامه شماره 7/1/516/2/1914 مورخ 19/11/88 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فا. ا. ا. خراسان رضوی و طبق صورتجلسه هییت امنا مورخ 16/2/88 که در تاریخ 21/11/88 به این اداره واصل گردیده است اساسنامه جدید موسسه مشتمل بر 37 ماده و 20 تبصره به تصویب رسید و آقایان محمدحسن گلچین و حسین خجسته وهاب زاده به سمت بازرسین اصلی و آقای مهدی جعفرزاده سریزدی به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند و آقایان آیت الله سید مصطفی موسوی خراسانی (شاهرودی)، سیداصغر محسنی موسوی، سید ناصر ابن الرضا، یونس شگفتی، حسن شگفتی، شیخ عبدالله دهقانی، حبیب عدالتیان، محسن فرهنگی، محمدتقی رباطی فیروزه چی، محمداکبر هاشم نیا و محمدعلی سمیعی دلویی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقایان حاج جواد مهدیزاده نیا، محمد دانشی، عباس توکلی اصل، احمد صولتی و محمد سمیعی به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال از تاریخ 18/11/88 الی 18/11/1390 انتخاب شدند و طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/2/88 موسسه مزبور، آقای حاج سید مصطفی موسوی خراسانی به سمت رییس هییت مدیره و آقای یونس شگفتی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حاج تقی فیروزه چی به سمت خزانه دار و آقای حاج محمدعلی سمیعی به سمت مدیر عامل انتخاب شدند و کلیه چکها و اسناد و هزینه ها و مدارک مالی که ایجاد تعهداتی برای موسسه نماید با دو امضا از سه امضا رییس هییت مدیره و خزانه دار و مدیر عامل به همراه مهر موسسه معتبر خواهدبود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی