اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 15771

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/05/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/2/84 واصله به تاریخ 2/5/84 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال 82 آقایان افضل بیگ زاده و علی اصغر قوچانی زاده به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و آقایان حسین حسین آبادی و حسین شارعی نوغابی و خانم کبری مهدی آبادی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 25/2/84 خانم کبری مهدی آبادی به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسین حسین آبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم مریم قضایی (خارج از هییت مدیره) به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیر عامل و یک از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود ضمناً مرکز اصلی شرکت به نشانی جدید (بلوار مصلی مجتمع تجاری مصلی، واحد 36 ) منتقل گردید. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی