اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 9979

شناسه ملی: 10260310572

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

آدرس: استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزی شهر اصفهان پروین خیابان پروین اعتصامی خیابان شهید پرویز حسینی 11 -LSB- 26 -RSB- پلاک 11 طبقه همکف

کد پستی: 8199685759

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به استان اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ بخش مرکزی ـ شهر اصفهان ـ پروین ـ خیابان پروین اعتصامی ـ خیابان شهید پرویز حسینی 11 [ 26 ] ـ پلاک 11 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 819968XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 961208XXXX75739 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره عبارتند از خانم صدیقه بهپور به شماره ملی 128169XXXX ـ آقای اصغر شاهی به شماره ملی 128228XXXX ـ آقای علیرضا شاهی به شماره ملی 128737XXXX ـ آقای حمیدرضا شاهی به شماره ملی 129331XXXX ـ خانم زهرا شاهی به شماره ملی 127022XXXX برای مدت دوسال انتخاب شدند. آقای علی نصیری منش به شماره ملی 007540XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم فایزه یاوری به شماره ملی 129269XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سودو زیان شرکت منتهی به سال 95 مورد تصویب قرار گرفت. ش 961208XXXX88459 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای علیرضا شاهی به شماره ملی 128737XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای حمیدرضا شاهی به شماره ملی 129331XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای اصغر شاهی به شماره ملی 128228XXXX به سمت مدیرعامل ـ خانم صدیقه بهپور به شماره ملی 128169XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ خانم زهرا شاهی به شماره ملی 127022XXXX به سمت عضو هییت مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهاو عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاهای رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 961208XXXX28266 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 24/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم صدیقه بهپور به شماره ملی 128169XXXX ، آقای اصغر شاهی به شماره ملی 128228XXXX ، آقای علیرضا شاهی به شماره ملی 128737XXXX ، آقای حمیدرضا شاهی به شماره ملی 129331XXXX و خانم زهرا شاهی به شماره ملی 127022XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ آقای مجتبی معمارزاده اصفهانی به شماره ملی 128644XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم فایزه یاوری به شماره ملی 129269XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت اتخاب شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1393 مورد تصویب قرار گرفت. ش 941204XXXX14113 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علیرضا شاهی به شماره ملی 128737XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای حمیدرضا شاهی به شماره ملی 129331XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای اصغر شاهی به شماره ملی 128228XXXX به سمت مدیرعامل، خانم ها صدیقه بهپور و زهرا شاهی به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضاهای رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 941204XXXX46671 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/28:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 20/5/92 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: 1 علیرضا شاهی به کد ملی 128737XXXX به سمت رییس هییت مدیره حمیدرضا شاهی به کد ملی 129331XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره اصغر شاهی با کد ملی 128228XXXX به سمت مدیر عامل و صدیقه بهپور به کد ملی 121697907 زهرا شاهی به کد ملی 127022XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و در غیاب وی با امضای رییس و نایب رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 2 مجتبی معمار زاده اصفهانی با کد ملی 128644XXXX اکبر تاتایی با کد ملی 128649XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ 28/5/92 تکمیل گردید. ش 101000XXXX117306XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجامع فوق العاده شرکا و عمومی عادی هییت مدیره مورخ 10/2/87 آقای اصغر و علیرضا و حمیدرضا شاهی و خانم زهرا شاهی هر یک با پرداخت مبلغ نود و چهار میلیون ریال به صندوق شرکت و خانم صدیقه بهپور با پرداخت مبلغ نود و سه میلیون و نهصد و هشتاد هزار ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را افزایش دادند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ سی میلیون و بیست هزار ریال به مبلغ پانصد میلیون ریال افزایش یافت و در نتیجه سرمایه شرکت عبارت گردید از مبلغ پانصد میلیون ریال تمام است که به صورت نقد می باشد و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفته است و شرکای فعلی و میزان سهم الشرکه هر یک عبارتست از اصغر، علیرضا، حمیدرضا و زهرا شهرت همگی شاهی و صدیقه بهپور هر یک به طور تساوی دارنده یکصد میلیون ریال سهم الشرکه می باشند. نوع شرکت نیز از با مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل شد و در نتیجه نام و نوع شرکت عبارت گردید از شرکت گروه صنعتی لوله و پروفیل فجر اصفهان سهامی خاص آدرس و مرکز اصلی به اصفهان خیابان پروین، خیابان دشتستان، کوی شهید پرویز حسینی منتقل شد و آدرس کارخانه شهرک صنعتی مورچه خورت خیابان اول فاز دو تعیین شد و شعبه شرکت در تهران، میدان دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه چهارم، واحد 418 تاسیس شد و هییت مدیره می تواند در تمام نقاط کشور شعبه یا دفتر و نمایندگی تاسیس کند و نیز مرکز اصلی شرکت را به هر نقطه از کشور انتقال دهد و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 63 ماده و 7 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. اصغر، علیرضا، حمیدرضا و زهرا (شهرت همگی شاهی) و صدیقه بهپور به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و مجتبی معمارزاده و سعید نورالدینی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 2 - هییت مدیره از بین خود اصغر شاهی را به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و صدیقه بهپور را به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای منفرد مدیرعامل یا نایب رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً رییس هییت مدیره می تواند مدیرعامل نیز باشد و مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است و سرمایه شرکت مبلغ پانصد میلیون ریال تمام است که به صورت نقد می باشد و به پنجاه هزار سهم ده هزار ریالی با نام عادی تقسیم شده است. سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی