اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 8889

شناسه ملی: 10530214129

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 32 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/03/1398 ونامه شماره 126610/342/1/17 مورخ 13/03/1398 صادره از سازمان تعاون روستایی استان فارس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضا اصلی هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب شدند: آقای محمدنبی رضایی به شماره ملی 245196XXXX (نماینده اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شیراز) به عنوان رییس هییت مدیره آقای غلامرضا برزگر به شماره ملی 241037XXXX (نماینده اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی بوانات) به عنوان نایب رییس هییت مدیره آقای روح اله حسینی منفرد به شماره ملی 230141XXXX (نماینده اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی خرامه) به عنوان منشی هییت مدیره آقایان وحید رضایی به شماره ملی 239037XXXX و علی عباسی حمیدآباد به شماره ملی 239105XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره انتخاب گردیدند. - آقای غلامرضا اژدری به شماره ملی 237054XXXX به عنوان مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی استان برای مدت 3 سال انتخاب شدند. - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و چک ها و قراردادهایی که برای اتحادیه تعهد ایجاد نماید و یا تمام یا قسمتی از حق اتحادیه را منتفی سازد باستثنای مواردی که هییت مدیره به منظور اداره امور جاری اتحادیه ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هییت مدیره با امضای رییس هییت مدیره، در غیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل با مهر اتحادیه معتبر و نامه های عادی با امضای مدیرعامل معتبر است مگر مراسلات هییت مدیره که با امضای رییس هییت مدیره معتبر می باشد. ش 980326XXXX61571 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/10/1397 بموجب مجوز شماره 122743/342/1/17 2 ـ 9/10/97 سازمان تعاون روستایی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره بشرح ذیل تعیین گرذدید: آقای محمود قره خانی به عنوان رییس هییت مدیره و آقای محمد نبی رضایی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای غلامرضا برزگر به عنوان منشی هییت مدیره و آقایان نعمت اله رضایی و حجت اله دانا به عنوان عضو اصلی هییت مدیره و آقای غلامرضا اژدری به عنوان مدیرعامل برای مدت باقی مانده ماموریت هییت مدیره انتخاب گردید ـ کلیه اوراق و چک ها و قراردادهایی که برای اتحادیه ایجاد تعهد نماید و یا تمام یا قسمتی از حق اتحادیه را منتفی سازد به استثنای مواردی که هییت مدیره به منظور اداره امور جاری اتحادیه ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هییت مدیره با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت (اتحادیه) معتبر و نامه های عادی با امضا مدیرعامل معتبر است مگر مراسلات هییت مدیره که با امضا رییس هییت مدیره معتبر است ش 971104XXXX85392 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/12/1396 و نامه شماره 114415/342/1/17 مورخ 28/12/1396 سازمان تعاون روستایی استان فارس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای مرتضی موثقی فرزند ذبیح اله به شماره شناسنامه 73 صادره از سپیدان با کد ملی 254976XXXX به عنوان مدیرعامل برای مدت باقی مانده دوره خدمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 17/12/1397 انتخاب گردید 2 ـ آقای غلامرضا اژدری به سمت رییس هییت مدیره. 3 آقای محمد نبی رضایی به عنوان نایب رییس هییت مدیره. 4 آقای غلامرضا برزگر به عنوان منشی هییت مدیره. 5 آقایان محمود قره خانی و نعمت اله رضایی به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت باقی مانده دوره خدمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 17/12/1397 انتخاب گردیدند 3 ـ کلیه چکها وقراردادها واسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای اتحادیه نماید ویا تمام ویا قسمتی از حق اتحادیه را منتفی سازد به استثنای مواردی که هییت مدیره به منظور اداره امور جاری ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هییت مدیره با امضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل ومهر اتحادیه معتبر خواهد بود.در غیاب رییس هییت مدیره نایب رییس هییت مدیره حق امضا دارد. ولی اوراق عادی با امضا مدیرعامل صادر خواهد شد مگر مراسلات هییت مدیره که با امضا رییس هییت مدیره صورت خواهد گرفت ش 970118XXXX38396 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/12/1396 بموجب مجوز شماره 113849/342/1/17 ـ 12/12/96 سازمان تعاون روستایی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آدرس شرکت: استان فارس ـ شهرستان شیراز ـ بخش مرکزی ـ شهر شیراز ـ عفیف آباد ـ خیابان عفیف آباد ـ خیابان قصردشت ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 718379XXXX تعیین و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید ش 9XXXX0XXXX77264 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/07/1396 و نامه شماره 111316/342/1/17 مورخ 20/9/1396 تعاون روستایی استان فارس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ باتوجه به اینکه اقای امان اله رضایی نماینده اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی پیشگامان فراشبند استعفا نموده بود اقای نعمت اله رضایی به شماره ملی 245081XXXX مدیرعامل اتحادیه مذکور به عنوان نماینده اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی پیشگامان فراشبند برای مدت باقیمانده ماموریت هییت مدیره معرفی می گردد 2 ـ کلیه قراردادها و چکها و قراردادهایی که برای اتحادیه ایجاد تعهد نماید ویا تمام با قسمتی ازحق اتحادیه را منتفی سازد به استثنای مواردی که هییت مدیره به منظور اداره امور جاری اتحادیه به ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هییت مدیره با امضا اقای یداله کشاورز مدیرعامل و اقای محمود قره خانی رییس هییت مدیره با مهر (اتحادیه)و در غیاب رییس هییت مدیره اقای غلامرضا اژدری نایب رییس هییت مدیره معتبر است و نامه های عادی با امضا مدیرعامل معتبر می باشد مگر مراسلات هییت مدیره که با امضا رییس هییت مدیره معتبر می باشد. ش 961128XXXX54771 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 19/06/1396 و نامه شماره 111316/342/1/17 مورخ 20/9/1396 تعاون روستایی استان فارس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه و عملکرد سودوزیان سال مالی 1395 مورد تصویب قرار گرفت. 2 ـ اقای محمد خواجوی نماینده اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان لارستان به عنوان بازرس اتحادیه به مدت یکسال انتخاب گردید. ش 961103XXXX72611 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 17/12/1394 بموجب مجوز شماره 94598/342/1/17 ـ 25/12/94 سازمان تعاون روستایی استان فارس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمود قره خانی نماینده اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان اقلید و آقای غلامرضا اژدری نماینده اتحادیه شرکتهای تعاون روستایی شهرستان کازرون و آقای غلامرضا برزگر نماینده اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان بوانات وآقای محمد نبی رضایی نماینده اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان شیراز و آقای امان اله رضایی نماینده اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان فراشبند به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و آقای محمد خواجوی نماینده اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان لارستان و ابراهیم سالارنیا نماینده اتحادیه های تعاونی روستایی شهرستان لامرد به عنوان اعضا علی البدل اتحادیه برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند ـ آقای محمد نگهداری نماینده اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان نی ریز به عنوان بازرس اصلی اتحادیه برای مدت یکسال مالی تعیین گردید ش 950204XXXX46654 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/12/1394 بموجب مجوز شماره 94598/342/1/17 ـ 25/12/94 سازمان تعاون روستایی استان فارس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: آقای محمود قره خانی به نمایندگی از اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان اقلید به سمت رییس هییت مدیره و آقای غلامرضا اژدری به نمایندگی از اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان کازرون به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای غلامرضا برزگر به نمایندگی از اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان بوانات به سمت منشی هییت مدیره و آقای محمد نبی رضایی به نمایندگی از اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان شیراز و آقای امان اله رضایی به نمایندگی از اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان فراشبند هر دو به سمت اعضای اصلی هییت مدیره انتخاب گردیدند آقای یداله کشاورز به عنوان مدیرعامل اتحادیه تعاونی روستایی استان فارس برای مدت 3 سال انتخاب گردید ـ کلیه اوراق و چکها و قراردادهایی که برای اتحادیه ایجاد تعهد نماید و یا تمام یا قسمتی از حق اتحادیه را منتفی سازد باستنثای مواردی که هییت مدیره به منظور اداره امور جاری اتحادیه به ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هییت مدیره با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا نایب رییس هییت مدیره معتبر است و نامه های عادی با امضا مدیرعامل معتبر می باشد مگر مراسلات هییت مدیره که با امضا رییس هییت مدیره معتبر می باشد ش 950204XXXX26789 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی