اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 316

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی و به طور فوق العاده مورخ 16/6/83 شرکت مزبور که در تاریخ 25/6/83 واصل گردید: 1 ـ خانم فرشته عزیری مریکی بسمت بازرس اصلی و آقای سیاوش کرمی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. 3 ـ اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقایان مهرزاد قیصری موزرمی، علی سرقلی و مهرداد قیصری موزرمی. 4 ـ نام شرکت به موجب موافقت نام شماره 1966 ن 32 ـ 19/5/83 اداره کل ثبت شرکتها از نگارخانه به خانه گسترانشان تغییر یافت. 5 ـ بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/6/83 آقای مهرزاد قیصری موزرمی به عنوان مدیرعامل و آقای علی سرقلی به عنوان رییس هییت مدیره و آقای مهرداد قیصری موزرمی بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. و نیز مقرر گردید امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله: چک، سفته، برات و... با امضا (مدیرعامل یا رییس هییت مدیره) هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 6 ـ مرکز اصلی شرکت به ایذه خیابان حافظ جنوبی، کوچه فجر،. پلاک 53 تغییر یافت. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی