اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 652

شناسه ملی: 10630059172

تاریخ ثبت: 1383/11/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

آدرس: در واحد ثبتی بم بهآدرس شرکت به استان کرمان شهرستان بم بخش مرکزی دهستان حومه روستا خانه خاتون روستای دگفن خیابان اصلی ورودی خیابان روستای دگفن پلاک 0 طبقه همکف و

کد پستی: 7661195690

تاریخ تاسیس: 1383/11/24

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/12/1396 منضم به نامه شماره 9804/342/3/20 , 205 مورخ 20/01/97 اداره تعاون روستایی شهرستان بم: ـ محل شرکت در واحد ثبتی بم بهآدرس شرکت به استان کرمان ـ شهرستان بم ـ بخش مرکزی ـ دهستان حومه ـ روستا خانه خاتون ـ روستای دگفن ـ خیابان اصلی ورودی ـ خیابان روستای دگفن ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف و کد پستی 766119XXXX تغییر وماده فوق دراساسنامه اصلاح گردید. ش 970130XXXX20916 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 17/03/1396 منضم به نامه شماره 9164/342/3/20/205 ـ 31/4/96 اداره تعاون روستایی شهرستان بم: تعداد 5 نفربه شرح زیر به سمت اعضا اصلی هییت مدیره: غلامرضا ابارقیبه شماره ملی 311137XXXX ایمان سلیمان زاده گودری به شماره ملی 299382XXXX حمید رضا ابارقی به شماره ملی 311065XXXX غلامرضا محمدی به شماره ملی 482978XXXX روح الله سلیمان زاده گودری به شماره ملی 482989XXXX و تعداد 2 نفربه شرح زیر به سمت اعضا علی البدل هییت مدیره: علیرضا تقی زاده به شماره ملی 482977XXXX ایمان محمدی تهرودی به شماره ملی 482997XXXX برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. تعداد 1 نفربشرح زیر به سمت بازرس اصلی: محسن ابارقی به شماره ملی 311142XXXX 766XXXX111 1363/06/01 بم و همچنین تعداد 1 نفربشرح زیربه عنوان بازرس علی البدل: اسماعیل محمدی تهرودی به شماره ملی 482996XXXX برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. صورتهای مالی منتهی به سال 95 مورد تایید قرار گرفت. روزنامه ندای بم جهت درج اگهی شرکت انتخاب گردید. ش 960515XXXX77202 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/03/1396 منضم به نامه شماره 9165/342/3/20/205 ـ 31/4/96 اداره تعاون روستایی شهرستان بم: آقای غلامرضا ابارقی کد ملی 311137XXXX به سمت رییس هییت مدیره و ایمان سلیمان زاده گودری کد ملی 299382XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای حمید رضا ابارقی کد ملی 311065XXXX به سمت منشی هییت مدیره انتخاب ، و آقایان غلامرضا محمدی کد ملی 482978612 و روح الله سلیمان زاده گودری کد ملی 482989XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره انتخاب شدند. اقای عبدالرضا برجی آباد کد ملی 320004XXXX به سمت مدیرعامل برای مدت 3 سال انتخاب گردید. کلیه قراردادها ، اوراق مالی واسناد تعهدآور بانکی و غیره (اعم ازبرات ، سفته ، چک) و سایراوراق بها دار شرکت تعاونی تولید روستایی دگفن تهرود بم پس ازتصویب هییت مدیره با امضای آقای عبدالرضا برجی آباد مدیرعامل و به انضمام یک یا دو نفرازاعضای هییت مدیره با امضای آقای غلامرضا ابارقی کد ملی 311137XXXX یا ایمان سلیمان زاده گودری کد ملی 299382XXXX (اعضای هییت مدیره) و مهرشرکت تعاونی تولید روستایی دگفن تهرود اعتباردارد و کلیه مدارک عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت قابل قبول و معتبراست ش 960515XXXX38517 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت فوق الذکر که بر طبق نامه 232/10 مورخ 24/11/83 اداره کشاورزی شهرستان بم مورد تایید قرار گرفته است و در تاریخ 30/3/84 تحت شماره 652 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده است جهت اطلاع عموم در روزنامه ندای بم و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد: 1 - موضوع شرکت: خرید و تهیه مواد وسایل مورد احتیاج معیشتی و حرفه ای اعضا، انجام عملیات جمع آوری، نگاهداری، تبدیل، طبقه بندی، حمل و نقل یا فروش محصول اعضا، بهره برداری، جمعی از اراضی ملکی یا استیجاری، تامین اعتبارات وامهای مورد نیاز اعضا، با همکاری سازمانهای مربوطه، ایجاد مجتمع دامداری، دامپروری آبزیان، زنبوداری و پرورش کرم ابریشم 2 - مرکز اصلی شرکت: شهرستان بم، روستای تهرود، بعد از قرارگاه ابوذر، اولین جاده خاکی، سمت چپ 3 - مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 4 - سرمایه شرکت: مبلغ بیست و پنج میلیون ریال منقسم به 250 سهم با نام یکصد هزار ریالی که بر طبق گواهی شماره 1/3 مورخ 7/1/84 بانک کشاورزی مرکزی بم تمامی مبلغ فوق به حساب جاری شماره 3 واریز گردیده است. 5 - مدیران شرکت و اتحادیه که حق امضا دارند: بر طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/11/83 آقای روح الله عرب آبادی به سمت رییس هییت مدیره و آقای ماشاا.. ابارقی به سمت نایب رییس و آقای پنجعلی تقی زاده به سمت منشی هییت مدیره، آقای موسی لشکری زاده به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب و مقرر گردید کلیه قراردادها، چکهای اسناد اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت می نمایند یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد پس از تصویب هییت مدیره به امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت قابل اعتبار خواهد بود. اوراق عادی به امضای مدیر عامل و در غیاب رییس هییت مدیره نایب رییس حق امضا خواهد داشت. 6 - بازرسان شرکت: آقای امید علی رجب زاده به سمت بازرس اصلی و آقای حسین رجب زاده به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردید. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان بم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی