اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 7201

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/07/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/07/29

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/07/29:

13,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد تائیدیه شماره 3309ـ12/7/86 اداره تعاون شهرستان زنجان شرکت فوق در تاریخ 29/7/86 تحت شماره 7201 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میشود: 1ـ موضوع شرکت: کشت و صنعت ـ کشاورزی و دامپروری 2ـ مرکز اصلی شرکت: زنجان ـ کوی فرهنگ ـ خیابان اطلس 7ـ قطعه 2524 تلفن 091927XXXX4 3ـ سرمایه شرکت: 000/500/13 ریال منقسم به 27 سهم 000/500 ریالی که 000/500/4 ریال آن نقدا به حساب جاری شماره 5/964 نزد صندوق تعاون شعبه مرکزی زنجان واریز و مابقی در تعهد سهامداران میباشد. 4ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: آقای علی شاهمرادی به عنوان عضو اصلی هیئتمدیره و به سمت رئیس هیئتمدیره و آقای میلاد شاهمرادی به عنوان عضو الصی هیئتمدیره و به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و آقای ناصر شاهمرادی به عنوان عضو اصلی هیئتمدیره و به سمت منشی هیئتمدیره و آقای جمشید شاهمرادیبه عنوان عضو علیالبدل هیئتمدیره برای مدت سه سال و آقای علی شاهمرادی به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و اوراق بهادار با امضای آقای علی شاهمرادی مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره و آقای میلاد شاهمرادی نائب رئیس هیئتمدیره و در غیاب وی با امضای آقای ناصر شاهمرادی منشی هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و نامهها با امضای آقای علی شاهمرادی مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 5ـ بازرسین شرکت: آقای مجید بهرامی به عنوان بازرس اصلی و خانم ماهزر محمدی به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. مسئول ثبت شرکتهای زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی