اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/04/15:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخه 14/12/81 و 18/12/81 و 9/1/82 و 12/3/82 و صورت جلسات مجمع عمومی مورخه 17/12/81 و 10/1/82 و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 17/12/81 و تاییدیه شماره 1851 : 18/12/81 و 133 : 19/1/82 و 548 : 12/4/82 ، اداره تعاون شهرستان خمین تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمد: 1 - با استعفای دسته جمعی هییت مدیره موافقت گردید. 2 - آقایان امیر عباس ابراهیمی و احمدرضا علیزاده و داود سرلک از شرکت فوق خارج گردیدند. 3 - آقای احمد حسنخانی از سمت بازرس اصلی شرکت استعفا نمودند. 4 - باتقاضای عضو آقایان ابراهیم مردانی، هادی رحیمی، سید باقر میررکنی موافقت گردید. 5 - آقایان عبدالرضا سعید فرو احمد حسنخانی و محمد مهاجری برای مدت باقیمانده به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و آقای ابراهیم مردانی به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره انتخاب گردیدند. 6 - با توجه به استعفای آقای داود سرلک از سمت مدیر عامل ی، آقای عبدالرضا سعید فر به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال مالی انتخاب گردیدند. 7 - کلیه اسناد رسمی و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و غیره که برای شرکت ایجاد تعهد مینماید، با امضا رییس هییت مدیره (در غیاب وی با امضا نایب رییس) و مدیر عامل شرکت متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. رییس ثبت اسناد خمین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی