اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 36923

شناسه ملی: 10420294579

تاریخ ثبت: 1389/02/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: 1 3 استان خوزستان ، شهرستان اهواز گلستان خ خرداد بین دی و آذر

تاریخ تاسیس: 1389/02/04

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/02/04:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: بابک روشن روان به شماره ملی 229638XXXX مدیرعامل ـ مریم روشن روان به شماره ملی 186125XXXX رییس هییت مدیره و مسعود روشن روان به شماره ملی 186126XXXX نایب رییس هییت مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقود اسلامی و نامه های اداری با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960220XXXX77502 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. بابک روشن روان به شماره ملی 229638XXXX ـ مریم روشن روان به شماره ملی 186125XXXX و مسعود روشن روان به شماره ملی 186126XXXX . عصمت ارغوانیان به شماره ملی 181874XXXX به عنوان بازرس اصلی و سعید طیبی به شماره ملی 186117XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 960220XXXX12376 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 25/6/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم عصمت ارغوانیان به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس تاکایدی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 25/6/93 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم مریم روشن روان و آقای مسعود روشن روان و آقای بابک روشن روان تا تاریخ 25/6/93 . 4 ـ سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: خانم مریم روشن روان بسمت رییس هییت مدیره و آقای مسعود روشن روان بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای بابک روشن روان بسمت عضو هییت مدیره و آقای بابک روشن روان بسمت مدیرعامل. 5 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات قراردادها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 5/7/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز واحد ثبتی اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 4/2/89 تحت شماره 36923 و شناسه ملی 104202XXXX9 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 4/2/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار نور خوزستان آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور ساختمانی پروژه های ساختمانی تولیدی صنعتی راهسازی لوله کشی آب و فاضلاب تاسیسات و تجهیزات برق آب خطوط لوله ترخیص کالا خدمات پشتیبانی خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز شرکت در مناقصه و مزایده صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز اخذ نمایندگی مشارکت با اشخاص حقوقی اخذ وام تسهیلات بانکی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان خوزستان، شهرستان اهواز گلستان خ خرداد بین دی و آذر پ 246 ، تلفن 3323871 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 679/31021 مورخ 10/12/88 نزد بانک ملت شعبه گلستان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم مریم روشن روان بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای مسعود روشن روان بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای بابک روشن روان بسمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای بابک روشن روان بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات قراردادها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ خانم عصمت ارغوانیان به عنوان بازرس اصلی. 2 ـ 8 ـ خانم فاطمه جوع عطاییان به عنوان بازرس علی البدل. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز واحد ثبتی اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی