اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 244314

شناسه ملی: 10102849796

تاریخ ثبت: 1384/02/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 24 نفر

آدرس: تهران بالاتر از م ولیعصر

تاریخ تاسیس: 1384/02/07

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/02/04:

8,500,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/05:

آگهی تغییرات شرکت فن آوری بن یاخته سهامی خاص به شماره ثبت 244314 و شناسه ملی 101028XXXX6 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال تعیین گردیدند: آقای احمد کریمی راهجردی به شماره ملی 038361XXXX به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و آقای مهدی معصومیان به شماره ملی 049194XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم کوثر نادری صفار به شماره ملی 200227XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد کریمی راهجردی به شماره ملی 038361XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره آقای مهدی معصومیان به شماره ملی 049194XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مسعود سلیمانی به شماره ملی 128794XXXX بسمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 980424XXXX72389 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد کریمی راهجردی شماره ملی 038361XXXX آقای مسعود سلیمانی شماره ملی 128794XXXX و آقای مهدی معصومیان شماره ملی 049194XXXX به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای سید علی طلایی زواره شماره ملی 004341XXXX به سمت بازرس اصلی و فاطمه کوه کن کهنگی شماره ملی 006723XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ 980424XXXX55136 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت زیر به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: توسعه فناوریهای نوین انتقال دانش فنی و فن آوری سرمایه گذاری در انجام طرح های مطالعاتی علمی پژوهشی ـ همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ انجام فعالیتهای علمی و پژوهشی و ارزیابی طرح ها و تهیه انواع طرح های توجیحی مدیریت منابع انسانی و برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک و کنترل پروژه ها در زمینه موضوع فعالیت شرکت در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم پ 971012XXXX25611 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احمد کریمی راهجردی به شماره ملی 038361XXXX و آقای مسعود سلیمانی به شماره ملی 128794XXXX و مهدی معصومیان به شماره ملی 049194XXXX بسمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند سید علی طلایی زواره به شماره ملی 004341XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه کوه کن کهنگی به شماره ملی 006723XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پ 970910XXXX15925 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 ـ آقای احمد کریمی راهجردی به شماره ملی 038361XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ آقای مسعود سلیمانی به شماره ملی 128794XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ آقای مسعود سلیمانی به شماره ملی 128794XXXX به سمت مدیرعامل 4 ـ آقای مهدی معصومیان به شمارملی 049194XXXX به سمت عضو انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مشترک احمد کریمی راهجردی و مسعود سلیمانی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 970910XXXX42387 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد کریمی راهجردی به شماره ملی 038361XXXX به سمت رییس هییت مدیره مسعود سلیمانی به شماره ملی 128794XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل علی غریبیان به شماره ملی 005133XXXX به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مشترک احمد کریمی راهجردی و مسعود سلیمانی همراه با مهر شرکت دارای اعتبارمی باشد. پ 961011XXXX10391 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. احمد کریمی راهجردی به شماره ملی 038361XXXX و مسعود سلیمانی به شماره ملی 128794XXXX و علی غریبیان به شماره ملی 005133XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. هنا حنایی اهواز به شماره ملی 175499XXXX به سمت بازرس اصلی و فاطمه کوه کن کهنگی به شماره ملی 006723XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ 961011XXXX21266 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:خانم هنا حنایی اهواز شماره ملی 175499XXXX بسمت بازرس اصلی و خانم فاطمه کوه کن کهنگی بشماره ملی 006723XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پ 960922XXXX89659 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد کریمی راهجردی به شماره ملی 038361XXXX و مسعود سلیمانی به شماره ملی 128794XXXX و علی غریبیان به شماره ملی 005133XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. هنا حنایی به شماره ملی 175499XXXX به سمت بازرس اصلی و فاطمه کوه کن کهنگی به شماره ملی 006723XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پ 940816XXXX81931 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد کریمی راهجردی به شماره ملی 038361XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مسعود سلیمانی به شماره ملی 128794XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مسعود سلیمانی به شماره ملی 128794XXXX به سمت مدیرعامل و علی غریبیان به شمارملی 005133XXXX به سمت اعضا هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مشترک احمد کریمی راهجردی و مسعود سلیمانی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 940816XXXX01109 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هییت مدیره عبارتند از: آقای مسعود سلیمانی به شماره ملی 128794XXXX و آقای احمد کریمی راهجردی به شماره ملی 038361XXXX و آقای علی غریبیان به شماره ملی 005133XXXX برای مدت دو سال انتخاب خانم هنا حنایی اهواز به شماره ملی 175499XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه کوه کن کهنگی به شماره ملی 006723XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پ 940416XXXX11440 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1394/04/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مسعود سلیمانی به شماره ملی 128794XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای احمد کریمی راهجردی به شماره ملی 038361XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل ـ آقای علی غریبیان به شمارملی 005133XXXX به سمت اعضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مشترک مسعود سلیمانی و احمد کریمی راهجردی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 940416XXXX32230 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود سلیمانی شماره ملی 128794XXXX به سمت رییس و عضو هییت مدیره آقای احمد کریمی راهجردی شماره ملی 038361XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره آقای مهران اشراقی شماره ملی 005135XXXX به سمت عضو هییت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 930424XXXX62718 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مسعود سلیمانی به شماره ملی 128794XXXX آقای احمد کریمی راهجردی به شماره ملی 038361XXXX آقای مهران اشراقی به شماره ملی 005135XXXX خانم سارا صعودی به شماره ملی 007298XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه کوه کن کهنگی به شماره ملی 006723XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پ 930424XXXX23926 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/1/91 شرکت مزبور که در تاریخ 4/2/91 واصل گردید. مهدی سجودی به کد ملی 155208XXXX بسمت بازرس اصلی و صمد ندری به کد ملی 418966XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. مسعود سلیمانی به کد ملی 128794XXXX و احمد کریمی راهجردی به کد ملی 038361XXXX و مهران اشراقی به کد ملی 005135XXXX ـ بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/1/91 مسعود سلیمانی بسمت رییس هییت مدیره و احمد کریمی راهجردی بسمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/9/89 مسعود سلیمانی به کد ملی 128794XXXX به سمت رییس هییت مدیره و محسن مسلم خانی به کد ملی 387482XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مهران اشراقی به کد ملی 005135XXXX به سمت عضو هییت مدیره و احمد کریمی راهجردی به کد ملی 038361XXXX خارج از اعضا و سهامداران به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 14/4/88 شرکت مزبور که در تاریخ 4/5/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 87 بتصویب رسید. صدیقه حاذقی بسمت بازرس اصلی و ناصر احمدبیگی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود سلیمانی ـ محسن مسلم خانی ـ مهران اشراقی ـ بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/4/88 مسعود سلیمانی بسمت رییس هییت مدیره و مهران اشراقی بسمت نایب رییس هییت مدیره و محسن مسلم خانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/4/87 شرکت مزبور که در تاریخ 5/5/87 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/86 به تصویب رسید. خانم صدیقه حاذقی به سمت بازرس اصلی و آقای ناصر احمد بیگی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثیت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/10/84 شرکت مزبور که در تاریخ 23/10/86 واصل گردید: آقایان مسعود سلیمانی بسمت رییس هییت مدیره و مهران اشراقی به سمت نایب رییس هییت مدیره و محسن مسلم خانی به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند: امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ 10/9/86 شرکت مزبور که در تاریخ 24/9/86 واصل گردید: خانم صدیقه حاذقی به سمت بازرس اصلی و آقای ناصر احمدبیگی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مرکز شرکت به تهران ضلع شمالی پل کریم خان خ سنایی ک 3 پ 7 منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقایان مسعود سلیمانی به سمت رییس هییت مدیره و مهران اشراقی به سمت نایب رییس هییت مدیره و محسن مسلم خانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/10/84 شرکت مزبور که در تاریخ 23/10/86 واصل گردید: آقایان مسعود سلیمانی به سمت رییس هییت مدیره و مهران اشراقی به سمت نایب رییس هییت مدیره و محسن مسلم خانی به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند: امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 7/8/1386 کلیه سهام شرکت از بانام به بی نام تبدیل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به 1000 سهم 000/000/1 ریالی بی نام که تمام پرداخت شده است. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/05/22:

پیرو آگهی شماره 13163/32 مورخ 27/4/86 نام بازرس علی البدل آقای ناصر احمدبیگی لاهیجانی صحیح می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/02/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ 4/2/86 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: خانم مهناز ربیعی با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/10 ریال به مبلغ 000/500/8 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضای هییت مدیره از 3 نفر به 2 نفر کاهش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. آقایان اکبر موثق پور اکبری به سمت رییس هییت مدیره و آقای مسعود سلیمانی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره شرکت انتخاب شدند. کلیه اواراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 7/2/84 تحت شماره 244314 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: مشاوره ساخت ایجاد تجهیز نصب و راه اندازی و پشتیبانی آزمایشگاه کشت سلول تولید خرید و فروش و صادرات و واردات انواع مواد و محصولات و تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی و بیولوژیکی مهندسی بافت و فن آوری مربوطه شرکت در نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبار و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: تهران بالاتر از م ولیعصر پ 616 واحد 103 . 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 10 ریال. 4 ـ مدیران شرکت: خانم مهناز ربیعی بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای مسعود سلیمانی بسمت رییس هییت مدیره و آقای علی اکبر موثق پوراکبری بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار از قبیل چک سفته بروات با امضا رییس هییت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق تعهدآور و قرارداد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا نایب رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی