اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 954

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/04/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/04/15

آدرس: قروه خ سیدجمالالدین خ 12 فروردین

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت فوق که درتاریخ 15/4/1387 تحت شماره 954 در این اداره به ثبت رسیده و برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود. 1ـ موضوع شرکت: تولید جعبه و مقوا براساس ماده 3 ـ اساسنامه 2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3ـ مرکز اصلی شرکت: قروه خ سیدجمالالدین ـ خ 12 فروردین پلاک 24 جنب آرایشگاه عروس 4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000،500، 31 ریال منقسم به 105 سهم 000،300 ریالی که مبلغ 000،500،10 ریال آن برابر گواهی 71/2701/87 ـ 29/3/87 صندوق تعاون قروه به حساب شرکت واریز و الباقی در تعهد اعضاء میباشد. در ضمن هریک از شرکاء بطور مساوی 15 سهم را در اختیار دارند. 5ـ اولین مدیران و دارندگان حق امضاء: زهرا آقاعلی (رئیس هیئتمدیره) ـ ابراهیم گنجی (نائب رئیس هیئتمدیره) ـ سامان گنجی (مدیرعامل و منشی) ـ امید زرین (عضو علیالبدل هیئتمدیره). مدت خدمت؛ هیئتمدیره 3 سال و مدیرعامل 2 سال میباشد.کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و اوراق بهادار با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره همراه با مهر شرکت اعتبار دارد و در غیاب رئیس هیئتمدیره با امضاء نائب رئیس و مدیرعامل همراه مهر شرکت اعتبار دارد و اوراق عادی و نامه ها با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. 6ـ اختیارات مدیرعامل: برابر اساسنامه. 7ـ بازرسین اصلی و علیالبدل: سولماز سررشته (بازرس اصلی) ـ علیاصغر آقاعلی (بازرس علیالبدل) برای یکسال مالی. رئیس ثبت اسناد و املاک قروه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی