اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10530388378

تاریخ ثبت: 1388/02/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/02/21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/02/21:

1,400,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/02/21:

شرکت فوق در تاریخ 21/2/1388 تحت شماره 26745 و شناسه ملی 105303XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 21/2/1388 از لحاظ امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار خبر جنوب آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: تولید انواع ورق حلب با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: 1 - 3 - استان فارس، شهر شیراز، دروازه کازرون روبروی درمانگاه بقیه اله بالای بانک کشاورزی 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/400/1 ریال منقسم به یکصد و چهل سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد و چهل سهم با نام می باشد که مبلغ 000/500 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 83/7160/54 مورخ 20/2/1388 نزد بانک تجارت شعبهداری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: 1 - آقای سید رسول حسینی به سمت رییس هییت مدیره 2 - آقای حمیدرضا ایرانی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 - آقای غلامرضا ایرانی به سمت عضو هییت مدیره 4 - آقای غلامرضا ایرانی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای منفرد مدیر عامل به اتفاق رییس هییت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 - اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: 1 - 1 - خانم نجمه شجاعی باغینی به عنوان بازرس اصلی 2 - 2 - خانم ناهید کنعانی به عنوان بازرس علی البدل. مسیول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی