اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2250

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/08/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/08/20

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/08/20:

1,900,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه رسمی شرکت فوق‎الذکر که به موجب نامه شماره 1671- 19/8/86 مدیریت محترم اداره تعاون سیرجان تایید و ارسال گردیده و در تاریخ 20/8/86 تحت شماره 2250 دفتر ثبت شرکتهای سیرجان به ثبت رسیده و در مورخه 20/8/86 از لحاظ امضای ذیل دفتر تکمیل گردیده. 1- موضوع شرکت: تولید پسته و زیتون 2- مرکز اصلی: سیرجان، خیرآباد کفه 3- مدت شرکت: از تاریخ ثبت برای مدت نامحدود 4- سرمایه شرکت: مبلغ 000/900/1 ریال نقدی است که به 38 سهم هر یک به ارزش اسمی 000/50 ریال تقسیم گردیده و برابر رسید صندوق تعاون سیرجان مبلغ کل سرمایه پرداخت گردیده و شرکت آورده غیرنقدی ندارد. 5- مدیران شرکت: آقای عبدالرضا احمدیپور به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم طاهره موردینی نژاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای نعمتاله رضایی محمود آبادی به سمت عضو و منشی هیئت مدیره و آقایان ابوالقاسم رضایی محمود آبادی و امانا.. احمدیپور گیسمونی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم طاهره پور مهدی آبادی و آمنه پور باریزی به عنوان اعضای علیالبدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و همچنین آقای نعمتا... رضایی محمودآبادی به عنوان مدیرعامل شرکت به مدت دو سال انتخاب شد. 6- دارندگان حق امضا: مقرر گردید کلیه قراردادها و اوراق مالی و اسناد تعهدآور بانکی و غیره (اعم از برات و سفته و چک) و سایر اوراق بهادار تعاونی با امضای ثابت آقای نعمتا.. رضایی محمودآبادی (مدیرعامل) و به انضمام امضای آقای عبدالرضا احمدیپور و یا خانم طاهره موردینی نژاد (اعضای هیئت مدیره) و مهر تعاونی معتبر است و کلیه مدارک عالی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر تعاونی اعتبار دارد. 7- بازرسان شرکت: آقایان احمدپور پاریزی، غلامرضا احمدیپور گیسمونی و حسن فخرآبادیپور به عنوان بازرسان اصلی و آقایان محسن بختیاری و محمد پور پاریزی به عنوان بازرسان علیالبدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 8- اساسنامه شرکت مشتمل بر 66 ماده و 43 تبصره تصویب گردید. مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی