اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 209418

شناسه ملی: 10102509157

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 24 نفر

آدرس: تهران شهرک غرب بلوار شهید دادمان کوچه ایمان کوچه هفتم

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/02/29:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/02/28:

2,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/04/04:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/03/22:

1,070,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: سید امیر حسین عمرانی به شماره ملی 006221XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره خارج از شرکا حمیدرضا اعلم به شماره ملی 005472XXXX به سمت رییس هییت مدیره خارج از شرکا سولماز بهرامی نژاد به شماره ملی 006005XXXX به سمت عضو هییت مدیره محمد جواد غفرانیها به شماره ملی 094013XXXX به سمت عضو هییت مدیره خارج از شرکا رضا مفیدی ذاتی به شماره ملی 004564XXXX به سمت عضو هییت مدیره خارج از شرکا داریوش احسانی به شماره ملی 203138XXXX به سمت عضو هییت مدیره خارج از شرکا افشین هادی زاده به شماره ملی 005717XXXX به سمت عضو هییت مدیره خارج از شرکا عباس معارفی به شماره ملی 093736XXXX به سمت عضو هییت مدیره خارج از شرکا بهداد علاقبند به شماره ملی 005510XXXX به سمت عضو هییت مدیره خارج از شرکا مجید الیاس به شماره ملی 212135XXXX به سمت عضو هییت مدیره خارج از شرکا سید حسن سید حسین 004306XXXX به سمت عضو هییت مدیره خارج از شرکا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک-سفته-برات-قراردادها و عقود با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هر یک منفرداَ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970508XXXX97957 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/2/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مریم حافظی (خارج از شرکا) به کد م 006046XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره سولماز بهرامی نژاد به کد م 006005XXXX بسمت عضو و رییس هییت مدیره داریوش احسانی به کدم 203138XXXX ـ سیدحسن سیدحسین به کد 004306XXXX ـ محمد جواد غفرانیها به کد م 094013XXXX ـ رضا مفیدی ذاتی به کدم 004564XXXX سیدامیرحسین عمرانی به کد م 006221XXXX بهداد علاقبندبه کدم 005510XXXX مجید الیاس به کد م 212135XXXX عباس معارفی به کد م 093736XXXX (همگی خارج از شرکا) بسمت اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی و نامه ها و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 940408XXXX27190 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/2/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد. سپنتا اعلم به کد ملی 025007XXXX با پرداخت مبلغ 940 . 000 ریال به صندوق شرکت در زمره سایر شرکا قرار گرفت. سولماز بهرامی نژاد به کد ملی 006005XXXX با پرداخت مبلغ 000/60 ریال به صندوق شرکت در زمره سایر شرکا قرار گرفت. بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/2 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد مجمع تعداد اعضا هییت مدیره شرکت را ( 10 ) نفر تعیین نمود و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: حمیدرضا اعلم کدم ( 005472XXXX ) دارنده 940000 ریال سهم الشرکه یحیی اعلم کدم ( 006391XXXX ) دارنده 60000 ریال سهم الشرکه سپنتا اعلم کدم ( 025007XXXX ) دارنده 940000 ریال سهم الشرکه سولماز بهرامی نژاد کدم ( 006005XXXX ) دارنده 60000 ریال سهم الشرکه پ 940408XXXX76189 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/2/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا اعلم به کد ملی: 005472XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. یحیی اعلم به کد ملی: 006391XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/2 ریال به مبلغ 000/000/1 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. لیست شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد: سپنتا اعلم به کدم ( 025007XXXX ) دارنده 940000 ریال سهم الشرکه سولماز بهرامی نژاد به کدم ( 006005XXXX ) دارنده 60000 ریال سهم الشرکه پ 940408XXXX29789 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/9/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب شدند: آقای علی مرادیان (خارج از شرکا) ( 045235XXXX ) به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره آقای یحیی اعلم ( 006391XXXX ) به سمت عضو و رییس هییت مدیره آقایان داریوش احسانی ( 203138XXXX ) سید حسن سیدحسین ( 004306XXXX ) محمدجواد غفرانیها ( 094013XXXX ) مجید الیاس ( 212135XXXX ) محسن شاه ثنا ( 003709XXXX ) سید امیرحسین عمرانی ( 006221XXXX ) بهداد علاقبند ( 005510XXXX ) (همگی خارج از شرکا) به سمت اعضا هییت مدیره تعیین شدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی و نامه ها و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 1757011 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/29:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 13/3/92 شرکت مزبور که در تاریخ 19/3/92 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سید امیرحسین عمرانی به ک.م 006221XXXX (خارج از شرکا) و بهداد علاقبند به ک.م 005510XXXX (خارج از شرکا) و محسن مشرف زاده به ک.م 006603XXXX (خارج از شرکا) به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و یحیی اعلم به ک.م 006391XXXX به سمت عضو و رییس هییت مدیره و داریوش احسانی به ک.م 203138XXXX و سید حسن سیدحسین به ک م 004306XXXX و محمدجواد غفرانیها 094012XXXX و مجید الیاس به کد ملی 212135XXXX و محسن شاه ثنا به کد ملی 003709XXXX (همگی خارج از شرکا) تعداد اعضا هییت مدیره به 9 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. آدرس شرکت تهران ملاصدرا شیراز جنوبی بن بست امینی پ 14 ط 3 کدپستی 143589XXXX میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 1662459 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 10/5/90 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: تعداد اعضای هییت مدیره به 8 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: محسن مشرف زاده به کد ملی 006603XXXX خارج از شرکا بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و یحیی اعلم به کد ملی 006391XXXX بسمت عضو و رییس هییت مدیره و داریوش حسانی به کد ملی 203138XXXX و عبدالعلی صدیقیان به کد ملی 325606XXXX و سید حسن سیدحسین به کد ملی 004306XXXX و محمدجواد غفرانیها به کد ملی 094012XXXX و مجید الیاس به کد ملی 212135XXXX و محسن شاه ثنا به کد ملی 003709XXXX همگی خارج از شرکا بسمت اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و نامه ها و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 4/4/90 داریوش احسانی به کد ملی 203138XXXX و عبدالعلی صدیقیان به کد ملی 325606XXXX و سید حسن سیدحسین به کد ملی 004306XXXX و محمدجواد غفرانیها به کد ملی 094012XXXX و مجید الیاس به کد ملی 212135XXXX و علیرضا افشارمهر به کد ملی 004160XXXX و احمدرضا صفایی به کد ملی 541944XXXX هر یک با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/070/1 ریال به مبلغ 000/000/1 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محسن مشرف زاده به کد ملی 006603XXXX به سمت مدیرعامل خارج از اعضا و یحیی اعلم به کد ملی 006391XXXX به سمت رییس هییت مدیره، داریوش احسانی و عبدالعلی صدیقیان و سید حسن سیدحسین و محمدجواد غفرانیها و مجید الیاس و علیرضا افشارمهر به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه ها و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/04/13:

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/3/90 یحیی اعلم به کد ملی 006391XXXX با پرداخت مبلغ 000/60 به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/010/1 ریال به مبلغ 000/070/1 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/3/90 یحیی اعلم به کد ملی 006391XXXX با پرداخت مبلغ 000/60 به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/010/1 ریال به مبلغ 000/070/1 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ 18/12/89 تعداد اعضای هییت مدیره به 7 نفر کاهش یافت و بند 2 ماده 13 اساسنامه اصلاح شد. مجید الیاسی به کد ملی 212135XXXX به سمت رییس هییت مدیره و سید حسن سیدحسین به کد ملی 004306XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و داریوش احسانی به کد ملی 203138XXXX و احمدرضا صفایی به کد ملی 541944XXXX و محمدجواد غفرانیها به کد ملی 094012XXXX و علیرضا افشارمهر به کد ملی 004160XXXX بسمت اعضای هییت مدیره و علی مرادیان به کد ملی 045235XXXX (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و نامه ها و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/11/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 30/11/89 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: داریوش احسانی به ش ملی 203138XXXX و عبدالعلی صدیقیان به ش ملی 325606XXXX و احمدرضا صفایی به ش ملی 541944XXXX و مجید الیاسی به ش ملی 212135XXXX و سید حسن سیدحسین به ش ملی 004306XXXX و علیرضا افشارمهر به ش ملی 004160XXXX به سمت عضو هییت مدیره و حمیدرضا اعلم به ش ملی 005472XXXX به سمت رییس هییت مدیره و محمدجواد غفرانیها به ش ملی 094012XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمود داودزاده به ش ملی 387487XXXX به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 26/1/88 شرکت مزبور که در تاریخ 16/2/88 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمیدرضا اعلم و محمدجواد غفرانیها و داریوش احسانی و عبدالعلی صدیقیان و احمدرضا صفایی و مجید الیاس و سیدحسن سیدحسین و علیرضا افشارمهر انتخاب شدند. تعداد اعضای هییت مدیره مرکب از 8 نفر خواهدبود و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. و محل شرکت به تهران شهرک غرب بلوار شهید دادمان کوچه ایمان کوچه هفتم پلاک 30 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد که حمیدرضا اعلم به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و محمدجواد غفرانیها به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ 28/10/87 شرکت مزبور که در تاریخ 14/11/87 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمیدرضا اعلم به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره، سیامک پاک سرشت اسمعیلی به سمت نایب رییس هییت مدیره، داریوش احسانی عبدالعلی صدیقیان و احمدرضا صفایی و مجید الیاس و سیدحسن سیدحسین و محمدجواد غفرانیها و علیرضا افشار مهر به سمت اعضا هییت مدیره تعیین گردیدند. تعداد اعضا هییت مدیره 9 نفر تعیین و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید مرکز قانونی شرکت به تهران پاسداران گلستان پنجم پ 47 ط اول واحد 1 منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/05/28:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ 29/4/1387 شرکت مزبور که در تاریخ 7/5/1387 واصل گردید: محل شرکت به نشانی تهران خ شریعتی بالاتر از میرداماد ک زرین پ 8 انتقال یافت و ماده یک اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هییت مدیره مرکب از 11 نفر می باشد و ماده 13 اساسنامه اصلاح شد. آقایان حمیدرضا اعلم به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و عبداله منبع چی به سمت نایب رییس هییت مدیره و داریوش احسانی و عبدالعلی صدیقیان احمدرضا صفایی مجید الیاس سیدحسن سیدحسین سیامک پاک سرشت اسمعیلی محمدجواد غفرانیها مصطفی انتظاریون و علیرضا افشار مهر به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی ونامه های عادی و اداری تماماً با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی