اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 65

شناسه ملی: 10530024140

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 21 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/03/31:

856,842,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 20/08/1396 باستناد نامه شماره 1975/300/12/17 مورخ 18/09/1396 اداره تعاون روستایی شهرستان جهرم تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب شدند: آقایان شکراله پارپایی به شماره ملی 247062XXXX و حسین حمیدیان جهرمی به شماره ملی 247077XXXX و علی رضا بهادری جهرمی به شماره ملی 229904XXXX و اردشیر زبردست به شماره ملی 247130XXXX و احمد نجف زاده به شماره ملی 247055XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقایان علی زبردست به شماره ملی 247172XXXX و محمدرضا دردهن به شماره ملی 247080XXXX به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت سه مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ آقای حاج محمد مرادی به شماره ملی 245174XXXX به عنوان بازرس اصلی و ـ آقای مهدی نصیری تبار به شماره ملی 247157XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. ش 960930XXXX82350 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جهرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای شکراله پارپایی به سمت رییس هییت مدیره، آقای علی رضا بهادری جهرمی به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای احمد نجف زاده به سمت منشی، آقایان حسین حمیدیان جهرمی، آقای اردشیر زبردست به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ـ آقای عبدالمحمد احمدی (خارج از هییت مدیره) به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت سه سال انتخاب گردید. 2 ـ دارندگان حق امضا: کلیه چکها، قراردادها و اسناد و اوراق بهادار که ایجاد تعهد برای شرکت نماید با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا (درغیاب رییس هییت مدیره با امضا نایب رییس) و مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه ها و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960930XXXX10111 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جهرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/11/1395 باستناد مجوز شماره 1670/342/12/17 مورخ 04/12/1395 اداره تعاون روستایی شهرستان جهرم تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای حسین حمیدیان جهرمی عضو علی البدل هییت مدیره به جای آقای اسداله زبردست به سمت عضو هییت مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هییت مدیره انتخاب شدند. 2 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای عبدالمحمد احمدی به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هییت مدیره آقای شکراله پارپایی به سمت رییس هییت مدیره آقای علیرضا بهادری جهرمی به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای احمد نجف زاده به سمت منشی هییت مدیره آقای اردشیر زبردست به سمت عضو اصلی هییت مدیره آقای حسین حمیدیان جهرمی به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هییت مدیره انتخاب گردیدند. 2 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا ثابت آقای شکراله پارپایی (رییس هییت مدیره) و اقای عبدالمحمد احمدی (مدیرعامل) و در غیاب رییس هییت مدیره، آقای علیرضا بهادری جهرمی (نایب رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا ثابت اقای عبدالمحمد احمدی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 951217XXXX14763 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جهرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31/3/91 تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد: 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 856842000 ریال به مبلغ 897019000 افزایش یافت. 2 ـ ترازنامه مالی سال 90 مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. رییس ثبت اسناد و املاک جهرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/10/13:

پیرو آگهی شماره 5622 ث - 17/8/82 نام صحیح مدیر عامل آقای عبدالحمید کرباسی بوده که اشتباها عبدالمجید کرباسی ذکر گردیده و بدینوسیله اصلاح می گردد. مسیول ثبت شرکتهای کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/08/17:

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 1/8/82 منضم بنامه شماره 2053/779 - 10/8/82 سازمان تعاون روستایی استان کرمان: 1 - برطبق مصوبات هییت مدیره آقای عبدالمجید کرباسی به سمت مدیر عامل و خانم مهوش جناب زاده هرندی به سمت رییس هیییت مدیره، آقای علی کرباسی به سمت نایب رییس هییت مدیره، خانمها عشرت مستطاب به سمت منشی هییت مدیره، مژده و مهناز جناب زاده هرندی به سمت اعضا علی البدل هییت مدیره بمدت سه سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی پس از تصویب هییت مدیره با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیر عامل یا رییس هییت میدره با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 - آقایان سینا کرباسی و محمد حسن زاده به سمت بازرسان شرکت انتخاب گردیدند. مسیول ثبت شرکتهای کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی