اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 249

شناسه ملی: 10980067457

تاریخ ثبت: 1389/10/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 19 نفر

کد پستی: 9613856531

آدرس: دادگستری خیابان فرمانداری خیابان اسدآبادی پلاک 0 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1389/10/19

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/11/1395 و نامه شماره 649/18/3839 مورخ 2/3/96 فرمانداری سبزوار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: ـ حسن محرابی مقدم بشماره ملی 079062XXXX به عنوان رییس هییت مدیره ـ حسن مهری بشماره ملی 079250XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره وخزانه دار ـ قدرت راه چمنی بشماره ملی 521956XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره ـ حسن خوش سخن بشماره ملی 079278XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره ـ قاسم طزری بشماره ملی 079231XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره ـ علی اصغر مشرقی بشماره ملی 079347XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره ـ محمد رضا ملکانی بشماره ملی به عنوان عضو اصلی هییت مدیره ـ آقای کاظم سعادتی بشماره ملی به عنوان مدیرعامل خارج از هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور با امضای مدیرعامل وخزانه دارو درغیاب خزانه دار با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. ش 960518XXXX58626 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/11/1395 و نامه شماره 649/18/3839 مورخ 2/3/96 فرمانداری سبزوار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 2 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن محرابی مقدم بشماره ملی 079062XXXX و قدرت راه چمنی بشماره ملی 521956XXXX وحسن خوش سخن بشماره ملی 079278XXXX وحسن مهری بشماره ملی 079250XXXX وعلی اصغر مشرقی بشماره ملی 079347XXXX ومحمد رضا ملکانی به عنوان و قاسم طزری بشماره ملی 079231XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و خانم اشرف باغانی بشماره ملی 079038XXXX و صدیقه حسینی کلاته ساداتی بشماره ملی 079039XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند 2 ـ آقای مهدی گرایلی بشماره ملی 063974XXXX به عنوان به عنوان بازرس اصلی و محمد مهدی محمدی ریوف بشماره ملی 521966XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند ش 960518XXXX21449 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/11/1395 و نامه شماره 649/18/3839 مورخ 2/3/96 فرمانداری سبزوار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل موسسه در واحد ثبتی سبزوار به آدرس دادگستری ـ خیابان فرمانداری ـ خیابان اسدآبادی ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی 961385XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 ـ مواد 12 و 23 و 25 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ش 960518XXXX78608 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/16:

باستناد صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده مورخ 5/4/93 و عادی هییت امنا مورخ 9/4/93 و هییت مدیره مورخ 30/4/93 موسسه فوق که بموجب تاییدیه شماره 1624/19 ـ 10/6/93 معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان سبزوار به این اداره واصل شده است: 1 ـ آقایان مرتضی بینش بشماره ملی 573930XXXX بسمت رییس هییت مدیره و حسن محرابی مقدم بشماره ملی 079062XXXX بسمت نایب رییس و خزانه دار و قدرت راه چمنی بشماره ملی 521956XXXX و حسن خوش سخن بشماره ملی 079278XXXX و سید رضا خاتم پور بشماره ملی 521990XXXX و علی اصغر مشرقی بشماره ملی 079347XXXX و محمدرضا ملکانی بشماره ملی 079054XXXX بسمت اعضا اصلی هییت مدیره و کاظم سعادتی بشماره ملی 079062XXXX بسمت مدیرعامل و خانمها صدیقه حسینی کلاته ساداتی بشماره ملی 079036XXXX و اشرف باغانی بشماره ملی 079038XXXX بسمت اعضا علی البدل هییت مدیره موسسه برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور باامضا مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار باامضا رییس هییت مدیره و مهر موسسه معتبر خواهد بود. 3 ـ آقایان قاسم طرزی بشماره ملی 079231XXXX و مهدی گرایلی بشماره ملی 063974XXXX بسمت بازرسان اصلی و آقای محمد مهدی ریواده بشماره ملی 521966XXXX و خانم نرگس نامنی بشماره ملی 079036XXXX بسمت بازرسان علی البدل موسسه برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده اند. 4 ـ روزنامه کویر جهت درج آگهی های موسسه انتخاب گردید. 5 ـ تعداد اعضا اصلی هییت مدیره موسسه از پنج نفر به هفت نفر افزایش یافت. (تغییر ماده 19 اساسنامه). ش 1895916 رییس ثبت اسناد و املاک سبزوار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

موسسه فوق که مدارک آن بموجب تاییدیه شماره 2887/25/3839 ـ 10/9/89 معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان سبزوار به این اداره واصل شده و در تاریخ 19/10/89 تحت شماره 249 و شناسه ملی 109800XXXX7 در این اداره به ثبت رسیده است برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع موسسه: الفـ کلیات: تلاش در راستای کمک به انجام کارهای نیکوکاری با نگرش فرهنگی اجتماعی. ب: روش اجرای هدف: 1 ـ ارایه راهکار و مشارکت در فرآیند برنامه ریزی دستگاههای دولتی و خیریه شهرستان. 2 ـ کمک به دانش آموزان بی بضاعت از طریق کمک های خیرین. 3 ـ برگزاری اجتماعات و گردهمایی ها در راستای هدف. 4 ـ تعامل با گروه هدف در راستای تحقق هدف از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی و تخصصی در راستای هدف. 2 ـ موسسین موسسه: آقایان و خانم ها قدرت راه چمنی، حسن خوش سخن، سید رضا خاتم پور، محمد رضا ملکانی، محمد مهدی ریواده، زهرا دارینی، صدیقه حسینی کلاته ساداتی، اشرف باغانی، نرگس نامنی می باشند. 3 ـ مرکز اصلی موسسه: سبزوار، خیابان عطاملک شمالی، روبروی اداره دارایی. کد پستی: 961374XXXX 4 ـ سرمایه موسسه مبلغ 000/100 ریال می باشد که تماما نقدی و پرداخت شده است. 5 ـ مدیران موسسه و اشخاصی که حق امضا دارند: آقایان قدرت راه چمنی بشماره ملی 521956XXXX بسمت رییس هییت مدیره و حسن خوش سخن بشماره ملی 079278XXXX بسمت نایب رییس و محمد رضا ملکانی بشماره ملی 079054XXXX بسمت خزانه دار و عضو هییت مدیره و مهدی کفاش بشماره ملی 079096XXXX بسمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و محمد مهدی ریواده بشماره ملی 521966XXXX و سید رضا خاتم پور بشماره ملی 521990XXXX بسمت اعضا اصلی هییت مدیره و خانم ها نرگس نامنی بشماره ملی 079036XXXX و صدیقه حسینی کلاته ساداتی بشماره ملی 079036XXXX بسمت اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند، باستناد تبصره 3 ماده 31 اساسنامه کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود. 6 ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای قاسم طزری بشماره ملی 079231XXXX و خانم اشرف باغانی بشماره ملی 079038XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 7 ـ اساسنامه موسسه در سه فصل و 43 ماده و 35 تبصره بتصویب رسیده است. 8 ـ انحلال موسسه مطابق قانون تجارت و اساسنامه می باشد. 9 ـ مدت موسسه از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 10 ـ روزنامه کویر جهت درج آگهی های موسسه انتخاب گردید. ذیل ثبت از لحاظ امضا در تاریخ 27/11/89 تکمیل گردیده است. رییس ثبت اسناد سبزوار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 31830/89/4 ـ 28/11/89 مربوط به تغییرات موسسه خیریه کریم آل طه سبزوار ثبت شده به شماره 249 و شناسه ملی 109800XXXX7 به اطلاع میرساند در بند پنجم آگهی مزبور سمت آقای مهدی کفاش اشتباهاً مدیرعامل و عضو هییت مدیره قیده شده است که صحیح آن مدیرعامل می باشد و نامبرده عضو هییت مدیره نمی باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد رییس ثبت اسناد سبزوار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی