اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی: 14003150562

تاریخ ثبت: 1391/10/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/10/19

آدرس: منطقه آزاد ماکو بازرگان خیابان امام جنب گمرک بازرگان

کد پستی: 5867143891

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/10/19:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/10/19:

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت مذکور که در تاریخ 19/10/91 در دفتر ثبت شرکت های این واحد ثبتی شماره ثبت چهارصد و هفتاد و هفت با شناسه ملی 140031XXXX2 بثبت رسیده و در تاریخ 25/02/92 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار محلی آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد ماکو بازرگان خیابان امام جنب گمرک بازرگان کدپستی 586714XXXX 4 سرمایه شرکت: بمبلغ 000/000/1 ریال که تماما پرداخت گردیده است. 5 مدیران شرکت: 1 ) آقای هادی آکلیون به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل 2 ) آقای مهدی آکلیون به سمت عضو و رییس هییت مدیره 3 ) آقای حیدر علی آکلیون به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 6 اختیارات مدیر عامل : مطابق مفاد اساسنامه شرکت و قانون تجارت دارای اختیارات قانونی است. 7 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهد آور و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 8 اساسنامه شرکت در 24 ماده بتصویب رسید. ش 035960XXXX770006XXXX رییس واحد ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی سازمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی