اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 8093

شناسه ملی: 10610113512

تاریخ ثبت: 1390/02/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

آدرس: اراک دروازه تهران خیابان شیخ فضل اله نوری خیابان انقلاب اسلامی پلاک 0 مجتمع پارس طبقه اول واحد 54

کد پستی: 3814958976

تاریخ تاسیس: 1390/02/15

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/04/14:

200,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/02/15:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 60000000 ریال به مبلغ 200000000 ریال منقسم به 100 سهم 2000000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از طریق نقدی تامین گردیده، افزایش یافته است و مبلغ 140000000 ریال بموجب گواهی شماره 118/11060/58 مورخ 7/4/97 بانک تجارت شعبه خیابان سعدی سنندج پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. ش 970516XXXX59629 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 سعدی کلکی به شماره ملی 378036XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، زاهد صالحی به شماره ملی 376073XXXX به سمت رییس هییت مدیره و الهه شکروی به شماره ملی 053470XXXX به سمت نایب هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970516XXXX08933 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 سعدی کلکی به شماره ملی 378036XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، زاهد صالحی بهشماره ملی 376073XXXX به سمت رییس هییت مدیره والهه شکروی به شماره ملی 053470XXXX به سمت نایب هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ـ 2 آرزو حسینی به شماره ملی 376215XXXX به سمت بازرس اصلی و سیده بهار حسینی به شماره ملی 378247XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ 3 روزنامه هدف و اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 970516XXXX50933 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعدا اعضای هییت مدیره از دو نفر به سه نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 970516XXXX96843 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 زاهد صالحی به شماره ملی 376073XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و الهه شکروی به شماره ملی 053470XXXX به سمت رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 961110XXXX68399 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره از سه نفر به دو نفر کاهش یافت و ماده 31 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 961028XXXX09473 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل الحاق گردید و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح شد:امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی(سندبلاست)حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب ـ با اخذ مجوز های لازم(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) 2 ـ شعبه ای از شرکت به آدرس: استان کردستان، سنندج، بلوار جانبازان، رو به روی شهربانی قدیم، پلاک 79 کد پستی: 661699XXXX به مدیریت زاهد صالحی به کد ملی 376073XXXX دایر گردید. / ش 960303XXXX05502 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آرزو حسینی به کد ملی 376215XXXX به سمت بازرس اصلی و روناک ولیه به کد ملی 373301XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی 94 مورد تصویب قرار گرفت. 4 ـ پیمان عابدی به کد ملی 053300XXXX به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره و زاهد صالحی به کد ملی 376073XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و الهه شکروی به کد ملی 053470XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 5 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رییس هییت مدیره یا احدی ازسهامداران جمیل ساعد پناه به کد ملی 373238XXXX همراه با مهر شرکت معتبر است. / ش 960303XXXX90517 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/27:

واحد ثبتی سنندج به اراک -دروازه تهران-خیابان شیخ فضل اله نوری-خیابان انقلاب اسلامی-پلاک 0 -مجتمع پارس-طبقه اول-واحد 54 -کدپستی 381495XXXX انتقال یافت و در این اداره طی شماره 14071 در تاریخ 17/1/96 به ثبت رسید. / ش 960127XXXX48266 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس جدید مرکزی ـ شهر اراک ـ دروازه تهران ـ خیابان شیخ فضل اله نوری ـ خیابان انقلاب اسلامی ـ پلاک 0 ـ مجتمع پارس ـ طبقه اول ـ واحد 54 ، کدپستی: 381495XXXX انتقال یافت و بدین شرح ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 960114XXXX67386 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: الفـ آقای رضا رضییی فر به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره کد ملی ( 393269XXXX ) بـ آقای زاهد صالحی به عنوان رییس هییت مدیره کد ملی ( 376073XXXX ) جـ خانم الهه شکروی به سمت نایب رییس هییت مدیره کد ملی ( 053470XXXX ) برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ صاحبان امضا مجاز:کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره و نامه های عادی و اداری با امضا منفرد رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. ش 950628XXXX84161 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل:آقای رضا رضییی فر کد ملی ( 393269XXXX ) – آقای زاهد صالحی کد ملی ( 376073XXXX ) ـ خانم الهه شکروی کد ملی ( 053470XXXX ) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ 2 بازرسان شرکت:خانم روناک ولیه به شماره ملی 373301XXXX سمت بازرس اصلی و آقای آرمان کوپال به شماره ملی 373317XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ 3 روزنامه کثیرالانتشار تفاهم جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950628XXXX62326 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمودرضا رام فر فرزند محمدرضا به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل ( کد ملی 032178XXXX ) ـ آقای زاهد صالحی فرزند عبدالرحیم به عنوان رییس هییت مدیره ( کد ملی 376073XXXX ) ـ آقای مهرداد شهسواری فرزند حسین به عنوان نایب رییس هییت مدیره ( کد ملی 005706XXXX ) کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مشترک زاهد صالحی و محمودرضا رام فر و اوراق عادی و اداری با امضا مشترک زاهد صالحی و محمودرضا رام فر همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 941211XXXX94209 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره عبا رتند از آقای محمودرضا رام فر کد ملی ( 032178XXXX ) ـ آقای زاهد صالحی کد ملی ( 376073XXXX ) ـ آقای مهرداد شهسواری کد ملی ( 005706XXXX ) که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت به ترتیب خانم روناک ولیه کد ملی ( 373301XXXX ) و آقای آرمان کوپال کد ملی ( 373317XXXX ) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیر الاانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 941211XXXX44750 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 8/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای سیامک سعیدی به عنوان بازررس اصلی، آقای نادر سیجانیوندی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابتکار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 8/11/94 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای زاهد صالحی و آقای محمودرضا رام فر و آقای مهرداد شهسواری تا تاریخ 8/11/94 . 4 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای زاهد صالحی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمودرضا رام فر به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهرداد شهسواری به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهرداد شهسواری به سمت مدیر عامل . 5 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی با امضای منفرد رییس هییت مدیره یا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ 23/11/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 1783608 واحد ثبتی سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/5/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت بمبلغ 000/650 ریال طی گواهی شماره 223/11060/58 مورخ 31/5/1391 بانک تجارت شعبه سعدی توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ 7/6/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. رییس ثبت سنندج واحد ثبتی سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 10/8/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای زاهد صالحی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمود رضا رام فر به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهرداد شهسواری به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهرداد شهسواری به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و نامه ها با امضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 29/8/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. رییس ثبت سنندج واحد ثبتی سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 15/2/90 تحت شماره 8093 و شناسه ملی 106101XXXX2 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 15/2/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابتکار آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: انجام و اجرای امور پیمانکاری در رشته تاسیسات و تجهیزات شامل (احداث خطوط انتقال آب و نفت و گاز و اجرای سیستمهای حرارتی و برودتی و تاسیسات برقی و مکانیکی در ساختمان) رشته آب شامل (احداث سدها و بندها و شبکه های توزیع آب و شبکه های جمع آوری و فاضلاب و کانالهای انتقال آب و احداث و تجهیز ایستگاههای آب و تصفیه خانه های آب و فاضلاب). 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان کردستان ـ شهر سنندج بلوار جانبازان ـ روبه روی شهربانی قدیم پلاک 79 کدپستی 661699XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 58/1060/29 مورخ 23/1/90 نزد بانک تجارت شعبه سعدی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای زاهد صالحی به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای محمودرضا رام فر به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای مهرداد شهسواری به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای مهرداد شهسواری به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی و اوراق عادی و نامه ها با امضای رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارت مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای سیامک سعیدی به عنوان بازرس اصلی. 2 ـ 8 ـ آقای نادر سیجانیوندی به عنوان بازرس علی البدل. ثبت سنندج واحد ثبتی سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی