اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 33249

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/04/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/04/11

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/04/11:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 5/6/87 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - شعبه نشانی استان خراسان رضوی شهر مشهد بلوار سجاد مجتمع بار ثاوا و به مدیریت مجید نعیمی ثانی ثابت تاسیس گردید. در تاریخ 31/6/87 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 11/4/1387 تحت شماره 33249 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 11/4/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: فیلمبرداری و عکاسی از مجالس، طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی، فروش آلبوم و قاب 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: استان خراسان رضوی، شهر مشهد، بلوار سجاد، امین غربی 4 ، ساختمان ای 16 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: 1 - آقای مجید نعیمی ثانی ثابت به سمت رییس هییت مدیره 2 - خانم مژگان نعیمی ثانی ثابت به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 - آقای مجید نعیمی ثانی ثابت به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. 7 - اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی