اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 347940

شناسه ملی: 10103913045

تاریخ ثبت: 1387/12/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/12/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/12/19:

5,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طوبی صالحی به شماره ملی 527941XXXX به سمت بازرس اصلی و مهری حصاری به شماره ملی 158076XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ 970204XXXX83527 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرید راکی به شماره ملی 197155XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و خانم مایده بهجت آبادی به شماره ملی 002087XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم سمیرا مجدزاده به شماره ملی 006363XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و معصومه اکبری به شماره ملی 496987XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهره شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 950516XXXX90749 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم طوبی صالحی به شماره ملی 527941XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم مهری حصاری به شماره ملی 158076XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. آقای فرید راکی به شماره ملی 197155XXXX و خانم مایده بهجت آبادی به شماره ملی 002087XXXX و سمیرا مجدزاده به شماره ملی 006363XXXX و معصومه اکبری به شماره ملی 496987XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ 950516XXXX91662 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره به 4 نفرتغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. پ 950516XXXX32125 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای فرید راکی به کد ملی 197155XXXX به سمت بازرس اصلی وآقای آریا راکی به کد ملی 197228XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقای علیرضا بهجت آبادی به شماره ملی 123935XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره و آقای شاهین گل افروز به شماره ملی 045169XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم بنفشه خسروی اسماعیلی به شماره ملی 007128XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب و با امضا ذیل صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام میدارند. ـ حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک , سفته , بروات قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 950308XXXX35741 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 19/12/1387 تحت شماره 347940 و شناسه ملی 101039XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 19/12/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: طراحی اجرا نظارت فنی درزمینه راه سازی راه و باند فرودگاه پل سازی زیرسازی آسفالت ساختمانی تاسیس اتی مکانیکی و برقی انجام کلیه خدمات شهری شامل زیباسازی و ساخت و نگهداری فضای سبز بازرگانی مجاز صادرات و واردات خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مزایده ها و مناقصات عقد قرارداد باکلیه شرکتهای خصوصی و ارگانهای دولتی و غیردولتی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران، شهرتهران نیاوران تقاطع کامرانیه شماره 393 ط 3 واحد 10/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/5 ریال منقسم به یکصد سهم 000/50 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ 000/000/5 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1082209 مورخ 13/12/1387 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه نیاوران پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای شاهین گل افروز به سمت رییس هییت مدیره. 25 خانم بنفشه خسروی اسماعیلی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای علیرضا بهجت آبادی به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای علیرضا بهجت آبادی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد و مدارک اعم از عادی و بهادار و تعهدآور با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهرشرکت معتبراست. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه میباشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 11 آقای محمدرضا آقا سید محمد صاحب علم به عنوان بازرس اصلی 22 خانم میترا رفایی ثانی رازلیقی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی