اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2917

شناسه ملی: 14000191341

تاریخ ثبت: 1391/01/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/01/09

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت تندرتوسعه عمران (سهامی خاص) تحت شماره 2917 مورخه 9/1/91 باکد شناسه ملی 140001XXXX1 دراین اداره بثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهار نامه آن درروزنامه کثیرالانتشارجهت اطلاع عموم بشرح زیراگهی میشود : نام شرکت : تندرتوسعه عمران (سهامی خاص) موضوع شرکت : آبیاری تحت فشار ـ شبکه های آبرسانی ـ خطوط انتقال آب ـ خطوط انتقال فاضلاب ـ تلمبه خانه آب و فاضلاب ـ شبکه و فاضلاب مقاوم سازی ساخت و اجرای مخازن زمین ساخت واجرای مخازن هوایی ـ پای پینگ تصفیه خانه آب وفاضلاب ـ نقشه برداری ـ زیرگذرمحوطه سازی ـ دفع آبهای سطحی ـ ساحل سازی وحفاظت سواحل رودخانه ـ اجرای طرحهای کنترل سیلاب خطوط انتقال برق ـ ایجاد ابنیه وکارهای ساختمان ـ پلسازی ـ راهسازی ـ جدولکشی ـ کانال کشی ـ آسفالت ـ بتن ریزی (سخت ونرم) آرماتوربندی ـ اجرای سقف ـ رنگ آمیزی وسندپلاست (ساختمان وصنعتی) اسکلت فلزی و بتنی ـ انجام کلیه مراحل خاکبرداری وخاکریزی وجادهسازی . سرمایه شرکت : مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصدسهم ده هزار ریالی بانام میباشد که 35 % آن نقدی و 65 % آن تعهدی میباشد . مرکزاصلی شرکت : بهبهان ـ خیابان شریعتی ـ خیابان آموزش ـ کوچه دریاب ـ پلاک 3 کد پستی 636189XXXX مدت آن : ازتاریخ ثبت بمدت نامحدود. اختیارات مدیرعامل : طبق مفاداساسنامه میباشد. اعضای هییت مدیره عبارتنداز: آقایان رامین روانبخش بسمت مدیرعامل وعبدالله عوض نسب بسمت رییس هییت مدیره واحمدعوض نسب بسمت نایب رییس هییت مدیره همگی برای مدت دوسال انتخاب شدند . حق امضااوراق مالی واسنادتعهدآور (چک ـ سفته بروات قراردادها) باامضامدیرعامل ورییس هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد . بازرسین عبارتنداز : آقای حسن نجاریان بسمت بازرس اصلی وخانم رضوان تولا بسمت بازرس علی البذل برای یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه رسالت جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد . رییس اداره ثبت اسناد واملاک بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی