اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 15459

شناسه ملی: 10100570179

تاریخ ثبت: 1386/12/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 3143654844

آدرس: در واحد ثبتی استان البرز ، شهرستان کرج ، بخش مرکزی ، شهر کرج ، شهرک مطهری ، کوچه گوهر ، کوچه واصلی ، پلاک 102 ، طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1386/12/02

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - محل شرکت در واحد ثبتی استان البرز، شهرستان کرج، بخش مرکزی، شهر کرج، شهرک مطهری، کوچه گوهر، کوچه واصلی، پلاک 102 ، طبقه همکف کد پستی 314365XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 971213XXXX75761 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقایان محمد رضا گل محمدی با کد ملی 031023XXXX و علی کیانی مهر با کد ملی 269112XXXX – محمد احمدوند با کد ملی 584953XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. آقای محمد رضا گل محمدی با کد ملی 031023XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) آقای علی کیانی مهر با کد ملی 269112XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) آقای محمد احمدوند با کد ملی 584953XXXX به عنوان رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رییس هییت مدیره منفردا همراه بامهرشرکت معتبر میباشد ش 941118XXXX61835 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/12/13:

شرکت فوق در تاریخ 2/12/86 تحت شماره 15459 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: راه اندازی و نصب و نگهداری انواع شبکه های برق، فشار قوی و متوسط و روشنایی معابر و پستهای هوایی و زمینی و نصب ترانس و تابلو و تعمیرات و نصب و تست کنتور و خرید و فروش کلیه لوازم، احداث خطوط و نصب و توزیع خازن و غیره و اجرای طرحهای برقهای صنعتی و شاخه زنی و جمع آوری برقهای غیرمجاز و شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی و اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و ایجاد شعبه در سراسر کشور. 2 مرکز اصلی شرکت: کرج خیابان مطهری خیابان عاملی خیابان مهرگان شرقی کوی گوهر پلاک 82 3 سرمایه شرکت مبلغ: پانزده میلیون ریال. 4 مدیران شرکت: آقای محمد احمدوند به سمت مدیر عامل و خانم زرین تاج لطیفی به سمت رییس هییت مدیره و آقای عباداله احمدوند به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا آقای محمد احمدوند همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی