اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 662

شناسه ملی: 10780033804

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/18:

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/7/92 که در مورخ 17/7/92 واصل گردید تغییرات ذیل در شرکت مذکور ایجاد گردید که برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 اسماعیل صمدی کد ملی 057975XXXX و مهدی خسروی کد ملی 057971XXXX به سمت بازرسین اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال بدین شرح انتخاب گردیدند: آقایان احمد علی و حمید و محمد رضا ( 056969XXXX ) همگی خسروی. طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 15/7/92 آقایان احمد علی خسروی کد ملی 056975XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و حمید خسروی کد ملی 057972XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 834620XXXX110928XXXX رییس ثبت اسناد دلیجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی