اطلاعات عمومی

منحل شده تعاونی

شماره ثبت: 7489

شناسه ملی: 10380232855

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/01:

به استناد صورتجلسه هییت تصفیه مورخ 12/07/1396 و به استناد نامه شماره 70250 مور 12/07/1396 مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید کریمی به شماره ملی 093793XXXX به سمت رییس هییت تصفیه و مدیر اجرایی و آقای حسن رستمی به شماره ملی 077950XXXX به سمت نایب رییس هییت تصفیه و آقای علی حقیقی به سمت منشی هییت تصفیه انتخاب شدند کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای یک یا دو نفر از اعضا هییت تصفیه به نام های آقای علی حقیقی (منشی) و آقای حسن رستمی (نایب رییس) به اتفاق آقای سعید کریمی (مدیر اجرا) و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای سعید کریمی (مدیر اجرا) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. ش 970701XXXX76901 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/7/1396 و به استناد نامه شماره 70254 مورخ 12/4/1397 مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فوق منحل گردید و مکان تصفیه به نشانی امام خمینی 85 پلاک 76 تعیین و به تصویب رسید. ش 970701XXXX66319 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/7/1396 و به استناد نامه شماره 70250 مورخ 12/4/1397 مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن رستمی به شماره ملی 077950XXXX سعید کریمی به شماره ملی 093793XXXX غلامعلی حقیقی به شماره ملی 650984XXXX به عنوان هییت تصفیه برای مدت 2 سال انتخاب شدند. و علی اصلانی حسینعلی 068116XXXX به عنوان ناظر هییت تصفیه برای دوره تصفیه انتخاب گردید. ش 970701XXXX50233 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/07/1395 و نامه شماره 145057 مورخ 12/8/1395 مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی سال 94 تصویب شد. ـ سید محمدتقی حسینی با کد ملی 093574XXXX و محمود مقدم قایینی با کد ملی 093752XXXX به سمت بازرس اصلی و و رمضانعلی منصوری حلاج با کد ملی 093833XXXX و محمد بهزادنسب با کد ملی 079326XXXX به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 950914XXXX85942 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/07/1395 و نامه شماره 145056 مورخ 12/8/1395 مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اساسنامه جدید شرکت تعاونی با 78 ماده و 61 تبصره تصویب شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد ـ مدت فعالیت شرکت تعاونی تا پایان شهریور سال 1396 تمدید شد. ش 950914XXXX05827 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/06/1394 و نامه شماره 118222 مورخ 26/7/1394 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی سال 93 به تصویب رسید آقای محمود مقدم قایینی وآقای مهدی یوسفی به عنوان بازرسان اصلی و آقای امیررجب پور و آقای حسین مومنی به عنوان بازرسان علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 940915XXXX17948 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/8/90 واصله به تاریخ 14/8/90 با توجه به استعفای آقای امیر هوشنگ نیری از سمت رییس هییت مدیره، آقای محمدرضا شیخ پور به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدعلی محمدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد حسین ملک نژاد به عنوان عضو اصلی و آقای مصطفی صفایی نژاد به سمت منشی هییت مدیره و آقای امیر هوشنگ نیری به سمت مدیر عامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 24/4/91 برگزیده شدند و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای امیر هوشنگ نیری ( مدیر عامل ) و یکی از دو امضای آقای محمدرضا شیخ پور (رییس هییت مدیره) یا اقای محمدی علی محمدی (نایب رییس هییت مدیره) و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه های اداری با امضای آقای امیرهوشنگ نیری ( مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی